Навчальна лабораторно-хімічна практика відбувається на ІV курсі у 8 семестрі. Тривалість практики – 1 тиждень. Форма підсумкового контролю – залік. База практики – навчальні лабораторії університету.

Дисципліна ««Практика зі шкільного фізичного експерименту» передбачає розвиток у студентів експериментаторської компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання природничих наук (фізика).

Основною метою практики зі шкільного фізичного експерименту є формування у студентів на рівні бакалавра експериментаторської компетентності з фізики.

  • Основними завданнями практики зі шкільного фізичного експерименту є:
  • поглиблення теоретичних знань студентів, формування розуміння ролі експерименту у фізичній науці;
  • широке і поглиблене знайомство з матеріальними засобами вимірювань у фізиці;
  • засвоєння основних принципів і методів вимірювань у фізиці, культури проведення експериментів;
  • розвиток спостережливості, конструктивного мислення, активізація самостійності у роботі;
  • залучення студентів до самостійної навчально-наукової роботи.

В результаті проведення лабораторних занять студенти повинні:

знати: методи емпіричного пізнання об’єктивної дійсності; сутність і методи реалізації експерименту; фізичні величини, їх класифікацію; одиниці фізичних величин, їх класифікацію; основні методи вимірювань у фізиці; характер зміни похибок вимірювань і методи їх оцінок; основні правила виконання математичних операцій з наближеними числами; основні правила графічного подання результатів експерименту; вимоги до питань охорони праці і техніки безпеки під час роботи у фізичних лабораторіях закладу вищої освіти та шкільному фізичному кабінеті; освітні і виховні завдання лабораторних робіт і фізичних практикумів у середній школі;

вміти: проводити оцінку і реалізовувати оптимальні умови проведення фізичного експерименту, виконання лабораторної роботи; забезпечити експериментальний характер шкільного курсу фізики; проводити аналіз виконання лабораторної роботи, написати висновки про її результати; виконувати оцінку похибок результатів експерименту; графічно подати результати експерименту; скласти звіт про виконану лабораторну роботу; дати характеристику сучасного фізичного обладнання, фізичних приладів; користуватися довідковою літературою; забезпечувати виконання завдань лабораторних робіт і фізичних практикумів у школі.

Практика із ШФЕ 1Практика із ШФЕ 2Практика із ШФЕ 3Практика із ШФЕ 4Практика із ШФЕ 5Практика із ШФЕ 6