velichko1завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукового центру розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (1999 р.)

Наукові інтереси: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації:автор понад 520 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 50 посібників, 38 з яких мають гриф МОН України, більше 350 статей у фахових виданнях. Під керівництвом С.П. Величка захищені 1 докторська і 19 кандидатських дисертацій.

Лауреат Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2015 р.)

Згідно з даними GoogleScholarіндекс Хірша С.П. Величка становить 10

 Народився 13 серпня 1947 р. в селі Станкувате Вільшанського району Кіровоградської області. З 1965 по 1970 рік навчався на фізико-математичному факультеті Одеського державного педагогічного інституту (нині Південноукраїнський державний педагогічний університет) імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Фізика і технічна механіка». За фахом – вчитель фізики і технічної механіки середньої школи.

З 1973 р. постійно працює у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С. Пушкіна спершу старшим лаборантом, завідувачем кабінету методики фізики, з 1980 року – старшим викладачем, доцентом, з 1985-1987р завідувачем кафедри методики фізики і ТЗН, 1992-1994 р. – завідувачем кафедри фізики та методики фізики; у період 1999-2011 р. – професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання, з вересня 2015 року – завідувач цієї ж кафедри (заклад з 1997 року перейменовано в Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Викладав курс загальної фізики, технологію матеріалів, історію фізики та спецкурси. Зараз викладає курс методики навчання фізики, основи наукових досліджень та низку авторських спецкурсів: «Лазер у шкільному курсі фізики», «Використання комп’ютерної техніки у навчанні фізики», «Практика з шкільного фізичного експерименту», «Сучасні проблеми дидактики фізики», «Сучасні інноваційні технології у навчанні фізики».

У 2004-2008 роках був включений до складу спец. ради Д 26.053.03 в НПУ ім. М.П.Драгоманова із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

З 2000 року керівник Наукового центру розробки засобів навчання Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, з січня 2006 по лютий 2011 р. – за сумісництвом провідний спеціаліст відділу засобів навчання лабораторного практикуму цього інституту, 2010-2012 роках член спец. ради Д 26.459.01 зі спеціальності 13.00.10 – ІКТ в освіті Інституту ІТЗН НАПН України: 2008-2012 рр. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), нині заступник голови цієї спец. ради в КДПУ ім. В.Винниченка.

В 1981 році успішно завершивши навчання в аспірантурі НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР (м. Москва) і своєчасно захистивши дисертацію, отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики отримав у 1999 році в НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). Вчене звання доцента кафедри методики фізики і технічних засобів навчання отримав у 1985 році, звання професора кафедри фізики та методики її викладання – у 2001 році.

Відмінник освіти України (2000 р.), лауреат Республіканської виставки-ярмарки «Розробка нових засобів навчання» (ІІІ премія, Міністерство освіти України, 1994 р.), у 1996 році отримав грант (APU 062013) Соросівського доцента. Лауреат Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2015 р.). Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки (1991 р.), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України ( 2007 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.), знаком «За наукові досягнення» (2006 р.), «Петра Могили» (2007 р.).

Основні напрямки досліджень пов’язані з розробкою проблем дидактики фізики середньої та вищої школи; створенням засобів навчання відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі природничих дисциплін; удосконаленням системи підготовки вчителів природничих дисциплін для реалізації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Розробив ефективну систему навчального фізичного експерименту для ознайомлення школярів і студентів з основами спектроскопії, голографії та квантової фізики, створив оригінальні комплекти «УСК-6», комплект «Оптика», «Оптика-класика», оптична міні-лава, комплект саморобного обладнання для виконання дослідів і лабораторних досліджень на основі лазерів, прилад для вивчення газових законів та інші.

Ініціатор та організатор проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі» (1994-2000), «Засоби реалізації сучасних технологій» (2000-2004), «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (2004-2015), котра набула статусу міжнародної, а також Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Фізика. Нові технології навчання» (1999-2015), як ініціатор започаткував і з 2011 року як головний редактор видає Наукові Записки Серії «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», що зареєстровані як фахове видання, за результатами проведених конференцій видав більше 40 збірок наукових праць.

Автор понад 520 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 50 посібників, 38 з яких мають гриф МОН України, більше 350 статей у фахових та в наукометричних виданнях. Під керівництвом С.П. Величка захищені 1 докторська і 18 кандидатських дисертацій.

Науково-педагогічна діяльність розкрита в таких публікаціях про Величка С.П.:

  1. Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України / Автор-упорядник В.Болгов, І випуск. – К.: Український видавничий консорціум, 2004. – С.51.
  2. Кузик Б.М., Білошапка В.В. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: – В 2 т. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. –Т.1. – С.125, 367.
  3. Енциклопедія Сучасної України / Головна редколегія: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, О.М. Романів та ін. – Т.4. – К.: ВАТ «Поліграф книга», 2005. – С. 227-228.
  4. Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. Посібник / за ред. І.А. Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – С. 271.
  5. Драндалуш Л.В. Мій світ – моє село / Редактор і упорядник О. Кердіваренко. – Кіровоград, 2008. – С.95-96.
  6. Ювіляри України. Події та особливості ХХІ століття / Автор-упорядник Вадим Болгов. – Вип.6. – К.: Українська конференція журналістів; Інститут біографічних видань, 2012. – С.199.
  7. Величко Степан Петрович [До 40-річчя науково-педагогічної діяльності в КДПУ ім. В.Винниченка]: Бібліографічний довідник / І.В. Сальник, Е.П. Сірик, О.В. Слободяник, Д.В. Соменко. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив – Систем», 2013. – 100 с.
  8. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: Довідково-енциклопедичне та біографічне видання / Укладач Бологов В.В., Бологов І.В. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2014. – с. 560 (– С.281-283).

 Профіль в Googlе Scholar