На виконання антикорупційної програми ЦДПУ ім. В. Винниченка, схваленої вченою радою університету (протокол №3 від «28» жовтня 2019 р.) та з метою усунення перешкод на шляху здобуття якісної освіти на фізико-математичному факультеті 27 листопада 2020 р. проведено антикорупційний захід на тему «Інформування та навчання з питань запобігання і протидії корупції». Захід організований і проведений кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності у вигляді круглого столу з використання засобів дистанційного відеозв’язку на базі платформи Zoom.

Захід зібрав численну аудиторію студентів і викладачів. Спікерами виступили: доценти кафедри ТМТПОПБЖ Ольга Пуляк, Андрій Ткачук (заст. декана з навчально-виховної роботи), Олександр Царенко (голова комісії профкому з охорони праці та голова профбюро факультету), Оксана Абрамова (гарант освітньо-професійної програми Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості), Сергій Рябець (заст. завідувача кафедрою ТМТПОПБЖ), професор Микола Садовий (завідувач кафедрою ТМТПОПБЖ), Олександр Самосьев (голова студпрофкому), Артем Карабут (проректор з АГЧ університету), представники органів студентського самоврядування.

001

Напередодні круглого столу викладачі кафедри ТМТПОПБЖ, представники деканату і профспілкових органів університету шляхом опитування, анкетування, узагальнення скарг учасників освітнього процесу систематизували питання за відповідною тематикою.

Зокрема, доц. Андрій Ткачук дав вичерпну відповідь на питання «Які правила і процедури регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу?». Він повідомив, що в Статуті університету, Положенні про організацію освітнього процесу та в інших нормативних документах визначено чіткі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу; вони є доступними для них та послідовно виконуються під час реалізації конкретної освітньої програми.

Окрім цього, вся нормативна документація, графіки освітнього процесу, розклади занять, екзаменаційних сесій і державної атестації, рейтинги студентів і накази про призначення стипендій знаходяться на сайтах факультету та університету у вільному доступі. Щодо норм і критеріїв оцінювання з конкретних дисциплін, то вони обов’язково зазначаються у робочій програмі, силабусі та, як правило, повідомляються на першому занятті з відповідного курсу і продубльовані на стендах і дошках «Інформація для студентів».

На уточнюючі питання студентів, які прийняли участь у дискусії, («Яким чином можна гарантувати об’єктивність екзаменаторів? Куди звертатися студентам, якщо вони не згодні з оцінкою?») доц. Андрій Ткачук як представник деканату відповів, що у випадку незгоди студента з оцінкою на екзаменах, він може звернутися особисто до декана і в ректорат. Спеціально створена апеляційна комісія, яку очолює проректор з науково-педагогічної роботи доц. Євген Клоц, оперативно розглядає подані скарги, а результати повідомляються на вченій раді. Як зазначив Андрій Іванович, за сучасних реалій, коли представники студентства входять до вчених рад факультету та університету, до апеляційної комісії, а також до комісії з поселення в гуртожиток і т.д., неприємних ситуацій трапляється все менше і менше. Студенти активно беруть участь не тільки в громадському житті факультету, але й в коригуванні освітніх програм.

Водночас, голова студпрофкому Олександр Самосьев повідомив, що сайт університету достатньо інформативний, містить всю необхідну інформацію про вибіркові дисципліни (електронна реєстрацією на курси та реєстрація у вигляді особистих заяв здобувачів вищої освіти). Звичайно, здобувачі вищої освіти впливають на розробку відповідних освітніх програм через органи студентського самоврядування, через своїх представників у вченій раді, яка затверджує навчальні плани. Зокрема, із 240 кредитів (по 30 год.) 60 кредитів становить вибіркова складова будь-якої освітньої програми.

Як зазначив Олександр Сергійович, за організацію освітнього процесу відповідає деканат, а консультативну та соціальну підтримку здійснюють додатково студпрофком і органи студентського самоврядування.

002

На наступне питання, яке часто хвилює студентів і їхніх батьків («Наскільки є безпечним для студентів освітнє середовище? Хто контролює санітарно-гігієнічні умови, стан техніки безпеки в кабінетах і лабораторіях?») відповів голова комісії з охорони праці профкому університету доц. Олександр Царенко. Він повідомив, що в педагогічному університеті працює служба охорони праці. Згідно Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН №1669 від 26.12.2017 р.), в університеті проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності викладачів, співробітників і студентів, здійснюється перевірка знань з ОП викладачів і працівників АГЧ. При прийомі на роботу всі працівники проходять попередній медичний огляд.

Комісія з ОП профспілкового комітету здійснює контроль за дотриманням адміністрацією університету законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов. Профспілковий комітет спільно з АГЧ вирішує питання охорони праці співробітників університету, придбання медикаментів для аптечок, які знаходяться в кожній лабораторії.

Щорічно на засіданнях профкому розглядається стан готовності приміщень університету до роботи в осінньо-зимовий період (температурний режим, освітлення тощо). Поряд зі значними позитивними зрушеннями щодо створення належних мікрокліматичних умов на постійних і непостійних робочих місцях, спільно з проректором з АГР та інженером з ОП розробляються конкретні заходи з метою приведення приміщень, в яких ці умови не забезпечені, до діючих нормативів. Звичайно, трапляються й аварійні ситуації на міських тепломережах, але адміністрація університету оперативно реагує (скорочення занять, переведення навчальних занять в інші приміщення тощо).

Члени комісії з охорони праці приймали активну участь у розробці Колективного договору (розділи 6, 8, 11 та ін.) на 2018-2023 рр., прийнятого на конференції трудового колективу 22.02.2018 р. та здійснюють постійний контроль за дотриманням його положень в частині «Охорона праці».

Спікер круглого столу доц. Ольга Пуляк озвучила наступне надзвичайно актуальне питання, пов’язане з освітою людей з особливими потребами («Яким чином в університеті забезпечується їхні права на здобуття освіти?»). Інформацію з цього питання, яку підготував проректор з адміністративно-господарської роботи, повідомив завідувач кафедри ТМТПОПБЖ проф. Микола Садовий. Він повідомив, що з метою забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами (малорухливі групи населення (МГН) – інваліди, колясочники, вагітні) в університеті створено належні умови. Зокрема, навчальний корпус №4 обладнано на вході пандусом відповідно до вимог ДБН, в корпусі працює ліфт і забезпечено можливість зупинки ліфта на кожному поверсі. Для забезпечення доступу МГН до культурно-освітніх заходів влаштовано пандус в переході між навчальними корпусами №1 та №4, що дозволяє таким особам за допомогою ліфта дістатися до актової зали і кафедр та аудиторій, розташованих на 2-му поверсі навчального корпусу №1.

003

Професор Микола Садовий також дав вичерпну відповідь на питання: «Чи можете Ви повідомити студентів, куди їм потрібно звертатися для вирішення різних конфліктних ситуацій, про які досить часто повідомляють ЗМІ? (дискримінаційні прояви, сексуальні домагання, випадки корупційних дій тощо)». Зокрема, він наголосив на тому, що в університеті створена та ефективно працює апеляційна комісія по вирішенню конфліктів щодо оцінювання навчальних досягнень студентів, розроблено та затверджено Етичний кодекс. На кафедрі ТМТПОПБЖ створено та ефективно працює Старостат кафедри, на якому щопонеділка старости академічних груп повідомляють про проблеми студентів як у навчальному, так і в особистому плані. За результатами нарад зі старостами оперативно приймаються рішення (надається матеріальна допомога через студпрофком, залучаються куратори академічних груп, терміново встановлюється зв'язок з батьками студентів тощо). Щодо вирішення питань, пов’язаних з дискримінаційними проявами, корупційних дій тощо, професор Микола Садовий наголосив, що він як і декан професор Ренат Ріжняк проводить особистий прийом здобувачів вищої освіти, які можуть повідомити про свої проблеми (навіть по телефону, адже номери мобільних телефонів відомі всім студентам та оприлюднені на сайті фізико-математичного факультету).

Завідувач кафедри ТМТПОПБЖ професор Микола Садовий із власного досвіду навів приклади дискримінаційних проявів старшокурсників по відношенню до студентів І-ІІ курсів, які траплялися у минулому. Він зазначив, що адміністрація нашого університету в таких випадках реагувала досить жорстко щодо ініціаторів конфліктних ситуацій.

Наступні питання («Як на Вашій кафедрі організована наукова робота студентів? Чи впливають наукові здобутки на рейтинг студента?») також хвилюють значну частину студентів, які працюють під керівництвом викладачів над власними науковими проєктами у студентських гуртках і проблемних групах.

Професор Микола Садовий відзначив, що дійсно за показниками студентської наукової роботи кафедра займає перші місця в університеті. Студенти активно працюють в наукових гуртках і проблемних групах, які організовані за їхніми науковими інтересами; приймають участь у щорічних наукових звітних конференціях студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, у Всеукраїнських наукових заходах, конференціях; публікують результати досліджень у кафедральному збірнику «Технологічна та професійна освіта», електронному збірнику «Наукові записки молодих учених», університетському збірнику «Студентські наукові записки» та інших виданнях, які офіційно зареєстровані як друковані засоби.

Студенти кафедри систематично беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Студентка Т.Боса (група ТН18М) взяла участь у Міжнародному конкурсі дизайнерів «Мода без кордонів» (20 квітня 2018, м. Кропивницький) та ХVІІІ-у Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерcькі каштани», (26 травня 2018 р.,  м. Київ, і зайняла 2-е місце. Студентка А.Перерва (група ТН18М) взяла участь у Міжнародному фестивалі «Об’єднаймо дітей мистецтвом» (квітень 2018), Кропивницький та у конкурсі International Art Festival «Treasures of Aegean Sea» (2018 р.). За підготовку колекції сценічного костюму в Національному фестивалі талантів і грації «Перлина країни» відзначена Дипломом І ступеня. Учасниками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Технології легкої промисловості» секція «Дизайн» були студенти О.Омельченко, А.Перерва, О.Печерський.

Як зазначив професор Микола Садовий, наші студенти неодноразово отримували призові місця на Всеукраїнських конкурсах. Проте, проблемою залишається (на думку студентів) недооцінка їхніх наукових здобутків. Адже, в процесі обрахунку рейтингу студентів Положенням передбачається додавання всього одного балу за публікацію статті, в якій повідомляються результати багатомісячної наукової та практичної роботи над проєктом (дослідженням). Тому це питання потребує негайного вирішення у співпраці з деканатом, органами студентського самоврядування та ректоратом.

004

У цілому, захід пройшов в діловій та доброзичливій обстановці. Крім зазначених, обговорювали й інші актуальні питання, які стосуються розвитку університету в умовах реформування вищої освіти, тісного взаємозв’язку студентів, викладачів і органів студентського самоврядування.

Захід викликав значний інтерес у всіх студентів, хоча, у першу чергу був розрахований на старшокурсників, які активно ставили запитання і дискутували щодо ефективних шляхів вирішення актуальних проблем студентського життя та організації навчального процесу.

Студенти висловили побажання щодо регулярного проведення таких заходів. Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності та деканат фізико-математичного факультету розпочали збір нових питань, які хвилюють студентів, і після узагальнення інформації буде організовано та проведено новий «Круглий стіл».

Висловлюємо вдячність спікерам, які змістовно, лаконічно та цікаво окреслили концептуальні проблеми студентства, а також усім, хто долучився до обговорення.

Інформацію та світлини підготував доц. Царенко О.М.