mag trud 1

Магістратуру зі спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта проліцензовано у 2013 році на кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету. Набір буде оголошений у 2014 році.

У магістратурі мають право навчатися випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» спеціальності «Технологічна освіта».

Термін навчання: 10 місяців.

Форма навчання в магістратурі: денна.

Кваліфікація випускника магістратури: викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій.

Підготовка магістра здійснюється на основі освітньо-професійної програми (ОПП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Магістратура, будучи другим рівнем системи вищої освіти, спрямована на навчання бакалаврів і дипломованих фахівців, їх підготовку для подальшої аналітичної, науково-дослідної та консультативної діяльності.

mag trud 2

Особи, які успішно виконали програму підготовки магістра та пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

У магістратурі за планом підготовки спеціальності «Технологічна освіта» передбачено вивчення нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін:

ü   гуманітарні та соціально-економічні дисципліни: іноземна мова, філософія науки;

ü   дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки: сучасні конструкційні матеріали та нанотехнології, практикум із матеріалознавства, цивільний захист, охорона праці в галузі (останні дві – вивчаються на рівні спеціаліста);

ü   дисципліни загально-професійної підготовки: педагогіка вищої школи та Болонський процес, психологія вищої школи, наукові засади методики технологічної освіти, методологія педагогічних досліджень;

ü   дисципліни професійної і практичної підготовки: методика викладання загально технічних дисциплін, теорія та методика профільної підготовки.  

Вивчаються вибіркові дисципліни (за вибором навчального закладу) професійної і практичної підготовки: комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці, ергономіка в технологічній освіті.

Також частина дисциплін, що вивчаються, виноситься на вибір студента. До них віднесено гуманітарні та соціально-економічні дисципліни такі як, інтелектуальна власність, менеджмент в освіті, правові основи діяльності вищої школи, а також дисципліни загальнопрофесійної підготовки такі як, синергетика в педагогічній освіті, педагогічні інновації в технологічній освіті.

mag trud 3Навчання в магістратурі передбачає обов’язкове написання курсової роботи, магістерської роботи, проходження асистентської практики та складання державної атестації. Також передбачено, що результати своїх наукових досліджень магістранти відображають у відповідних публікаціях.

Заняття зі студентами відповідають сучасним вимогам та здійснюються на високому науково-методичному рівні. Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка:

Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, проректор із наукової роботи КДПУ;

Анісімов М.В. – доктор педагогічних наук,доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності,доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, Заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР;

Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання;

Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики;

Ткачук А.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання;

Лупан І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики;

Гур’янова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

mag trud 4Також до викладання у магістратурі залучено досвідчених викладачів з інших факультетів КДПУ та ВНЗ України.