1Перший набір магістрантів з інформатики був здійснений у 1996 році як наслідок акредитації спеціальності «Інформатика» за IV рівнем. На сьогодні фахову підготовку магістрів спеціальності 8.04030201 Інформатика здійснюють кафедра інформатики, а також кафедра прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ). Ліцензований обсяг становить 3 особи на місця денної та 3 особи на місця заочної форм навчання.

Зарахування випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на спеціальність 8.04030201 «Інформатика» здійснюється приймальною комісією університету згідно правил прийому до ЦДПУ на названий рівень.

Викладання фахових дисциплін здійснюють 5 докторів наук, професорів та 3 кандидати наук, доценти. Серед них:

 1. Авраменко О.В. – завідувач кафедри ПМСЕ, доктор фізико-математичних наук, професор;
 2. Буй Д.Б. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії та технології програмування, старший науковий співробітник, зав. сектором «Проблем програмування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 3. Волков Ю.І. – завідувач кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 4. Плічко А.М. – доктор фізико-математичних наук, професор;
 5. Філер З.Ю. – доктор технічних наук, професор;
 6. Паращук С.Д. – завідувач кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Навчання здійснюється за навчальними планами, складеними у відповідності з освітньо-професійною програмою та освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Дисципліни спеціальності повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами. Окрім того, для покращення забезпеченості навчального процесу студентів спеціальності створено електронну бібліотеку навчальних матеріалів майже з усіх (близько 80%) фахових дисциплін. У бібліотеці містяться електронні варіанти курсів лекцій, навчально-методичні матеріали до практичних та лабораторних занять, самостійної роботи і т.п. Електронна бібліотека розміщена на файловому сервері факультету і доступ до її матеріалів студенти можуть отримати з будь-якої комп’ютерної лабораторії.

Навчання в магістратурі передбачає обов’язкове написання магістерської роботи та проходження асистентської практики. За результатами наукових досліджень магістранти готують публікації до студентського наукового збірника статей фізико-математичного факультету.

Перелік фахових дисциплін:

mag inf 1

  • Сучасні проблеми прикладної математики
  • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
  • Символьні обчислення та комп´ютерна алгебра
  • Сучасні інформаційні мережі
  • Методологія проектування сучасних баз даних
  • Формальні методи специфікації програм
  • Методи верифікації та оптимізації програм
  • Методика викладання інформатики у вищій школі
  • Штучний інтелект
  • Табличні алгебри та SQL-подібні мови
  • Концепції побудови нейронних мереж
  • Вейвлет-аналіз
  • Технологія XML
  • Логічне програмування
  • Тестування програмних систем
  • Основи банківської та страхової справи
  • Теорія ризиків
  • Комп’ютерний аналіз даних