OV

Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) впроваджується з 2017 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (раніше студенти навчалися за програмою Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект за спеціальністю 011 Науки про освіту). Програма розрахована на 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці. Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою. Студенти, які успішно засвоїли програму й склали державну атестацію другого рівня вищої освіти (магістр), отримують кваліфікацію: Магістр освіти. Фахівець в галузі інформації та інформаційної аналітики.

 

2ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ1

I.  Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

  1. Загальна інформація
  2. Мета освітньої програми
  3. Характеристика освітньої програми
  4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  5. Програмні компетентності
  6. Програмні результати навчання
  7. Ресурсне забезпечення реалізації програми
  8.  Академічна мобільність
  9. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  10. Форма атестації здобувачів вищої освіти

ІІ.  Навчальний план

IІІ.  Методичні системи навчальний дисциплін з гендерних студій

I.

 1 - Загальна інформація

Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) впроваджується з 2017 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (раніше студенти навчалися за програмою Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект за спеціальністю 011 Науки про освіту). Програма розрахована на 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці. Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою. Студенти, які успішно засвоїли програму й склали державну атестацію другого рівня вищої освіти (магістр), отримують кваліфікацію: Магістр освіти. Фахівець в галузі інформації та інформаційної аналітики.

2 - Мета освітньої програми

Забезпечити студентам набуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок за обраною спеціальністю (відповідно до ОПП), зокрема тих, які відносяться до освітніх вимірювань та гендерних досліджень в поведінкових науках. Опанування загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності, формування загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній освітній та дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань інноваційного характеру для оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності (у т.ч. з гендерними аспектами), а також проведення власного дослідження та прилюдний захист його результатів.

Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні дослідження.

3 - Характеристика освітньої програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях в сфері освітніх вимірювань та гендерних досліджень в поведінкових науках.

Зокрема, передбачається ґрунтовне вивчення основних аспектів конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів математично-статистичної обробки емпіричних даних (зокрема, в гендерних дослідженнях), теоретичних основ шкалювання результатів тестування; набуття навичок самостійного аналізу й оцінки якісних характеристик тестових завдань, оцінювання латентних параметрів та точності параметризації, перевірки адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між різними гендерними явищами і встановлювати міру їх зв’язку, перевіряти параметричні та непараметричні гіпотези.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Загальні підходи в галузі освітніх вимірювань. Професійно-практична лінія програми спеціалізується на конструюванні, моделюванні та параметризації тестів, організації тестування та моніторингу в освіті, теорії оцінювання та вимірювання в освіті, використанні кількісних методів у гендерних дослідженнях, визначенні статистичних показників гендерної рівності.

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Магістри можуть працювати у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, в органах управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якос­ті освіти, у центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що пропонують послуги у розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR- організаціях та кадрових службах, у сертифікаційних служ­бах та ліцензувальних організаціях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок, у наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій; у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної індексації та ін.

Магістри можуть продовжувати навчання в аспірантурі за докторськими програмами у поведінкових науках та статистиці.

5. Програмні компетентності

6. Програмні результати навчання

 
7-Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку студентів за даною освітньо-професійною програмою, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний науково-педагогічний стаж. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом практичної роботи та роботи за фахом. Науковий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу, які забезпечують викладання дисциплін відповідає ліцензійним умовам та державним вимогам до акредитації зазначеної спеціальності
Матеріально-технічнезабезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними лабораторіями повністю відповідає потребі
Інформаційне та навчально-методичнезабезпечення Створена навчально-методична база електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, загальним обсягом понад 200 Гб. Велика кількість навчальних матеріалів міститься у хмарному середовищі. Функціонує система дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ. Також діють електронний каталог на основі бібліотечно-інформаційної системи Ірбіс та університетський репозитарій. Вільна Wifi-зона з покриттям від читальних залів бібліотеки до місць відпочинку студентів (до 100% університетського кампусу)
8 - Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Національна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки в межах споріднених спеціальностей педагогічних і технічних університетів України.До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів.Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України за вказаною спеціальністю, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність На основі укладених двосторонніх угод між ЦДПУ та закордонними університетами партнерами, а також за програмою ERASMUS+

9. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

10. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки проводиться згідно нормативних документів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Міністерства освіти і науки України у формі державного кваліфікаційного екзамену з дисциплін професійної підготовки (Методологія та організація наукових досліджень; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2) за рішенням випускової кафедри) та захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи з дисциплін професійної підготовки (Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)).

Дипломна (кваліфікаційна) робота – це наукова робота студента, яка виконується протягом навчального періоду здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. Дипломна робота магістра є інструментом закріплення та демонстрації сформованих упродовж навчання програмних компетентностей (інтегральної компетентності, загальних та фахових компетентностей) відповідно профілю обраної спеціальності.

Атестація здійснюється відкрито та публічно. Процедуру атестації проходить кожен студент після виконання ним відповідного навчального плану у повному обсязі. Магістрант захищає кваліфікаційну роботу публічно перед Екзаменаційною комісією, яка затверджена наказом ректора університету. Процедура захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт включає: оголошення рецензії на кожну роботу, відповідного відгуку наукового керівника і рішення про допуск її до захисту; виступ магістрантів; запитань до них; відповідей магістрантів; обговорення на засіданні Екзаменаційної комісії результатів захисту кожної з магістерських робіт; рішення Екзаменаційної комісії про оцінку кожної роботи та присвоєння відповідної кваліфікації магістранту.

Завершується атестація видачею диплому встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр освіти. Фахівець у галузі інформації та інформаційної аналітики.

 

ІІ.  Навчальний план

IІІ.  Методичні системи навчальний дисциплін з гендерних студій

 

№ з/п Навчальна дисципліна Навчальна програма Робоча програма Методична система навчання дисципліни
1. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці НП ВОПСП РП ВОПСП МС ВОПСП
2. Кількісні методи у поведінкових науках НП КМПН РП КМПН МС КМПН
3. Основи гендерних досліджень НП ОГД РП ОГД МС ОГД
4. Статистичні показники гендерної рівності НП СПГР РП СПГР МС СПГР