2

Магістратура – гарантія Вашого успішного майьбутнього. Сучасний світ – це світ нанотехнологій, цифрової економіки, цифрової школи й освіти загалом, що ставить принципово нові проблеми і вимоги до змісту і методів професійної підготовки майбутніх учителів математики. Адже основою усіх сучасних інноваційних технологій, зокрема й інформаційних, слугує математика: алгебра, математичний аналіз, геометрія, теорія чисел, теорія ймовірностей, математична логіка, теорія алгоритмів, теорія оптимальності різних процесів тощо.

Без глибоких, всебічних і фундаментальних математичних знань на сьогодні не може обійтися жодний спеціаліст з економіки, інформатики, електроніки, фізики, хімії, біології, лінгвістики, соціології, інженерних спеціальностей. Математичні знання необхідні при створенні різних математичних моделей у фізиці, техніці, економіці, банківській сфері, інформатиці, інженерному проектуванні, тощо. Саме такі знання й забезпечує кафедра математики фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

1

На кафедрі математики нашого університету працює три доктори наук, професори і сім кандидатів наук, доцентів. Викладачі кафедри розробляють і впроваджують у навчання різних математичних дисциплін сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання, дистанційні технології навчання, навчання на основі діалогу, інтегративні методи навчання, евристичне навчання, інноваційні методи навчання, методи індивідуального проектування та ін.

Підготовка майбутніх спеціалістів по кафедрі математики здійснюється за двома формами: бакалаврат і магістратура.

Бакалаврат дає неповну вищу освіту.

Магістратура в Україні, Європі і Америці дає повну вищу освіту.

На сьогодні в магістратуру по кафедрі математики може вступити людина, котра має диплом бакалавра будь-якої спеціальності (навіть гуманітарної!), спеціаліста (навіть гуманітарної спеціальності!), магістра будь-якої іншої спеціальності.

На бюджетну форму навчання у магістратуру можуть вступати тільки ті, що: 1) отримали диплом бакалавра за бюджетною чи комерційною формою навчання; 2) отримали диплом спеціаліста чи магістра за комерційною формою навчання.

2

Після закінчення магістратури (термін навчання: 1 рік і чотири місяці) випускник отримує диплом магістра освіти за основною спеціальністю «математика» і другими спеціальностями «інформатика», «фізика», «економіка» за вибором двох із трьох можливих.

Випускники магістратури по кафедрі математики працюють в школах, коледжах, професійних училищах, вищих навчальних закладах учителями й викладачами математики й інформатики, математики і фізики, математики і економіки. Для прикладу: усі викладачі кафедри математики закінчували в різні роки фізико-математичний факультет нашого університету з основної спеціальності «математика». Потім продовжували навчання в аспірантурах, докторантурах і отримували наукові звання кандидатів, докторів наук, доцентів і професорів.

Випускники магістратури по кафедрі математики працюють в банках (знають інформатику, математику, педагогіку й психологію, уміють спілкуватися з людьми), програмістами (в Україні і за рубежем), в супермаркетах менеджерами, менеджерами в різних приватних фірмах, в органах освіти, державних установах.

Математична й педагогічна освіта дозволяють отримати досить широку базу знань для отримання за 1 рік і чотири місяці на основі магістратури дипломи інших спеціальностей в інших ВНЗ рівня магістр, котрі необхідні для роботи в різних фірмах чи установах. Загалом, на сьогодні у світі все більше зростає тенденція до отримання ще одного диплому за іншими спеціальностями. Адже сьогодення вимагає широких знань і такої ж широкої загальної ерудиції в самих різних сферах людської діяльності.

3

Випускник рівня магістр може вести свою професійну діяльність на науковій основі. Так, магістранти мають дослідницькі знання й уміння, можуть складати анкети, тести, обробляти результати анкетування й тестування статистичними методами й виявляти тенденції зростання чи спадання певних показників, зокрема успішності, оцінювати знання учнів, виходячи з норм і правил оцінювання робіт ЗНО, здійснювати теоретичний та практичний аналіз власної професійної діяльності (здатність до рефлексії) та діяльність інших, виявляти й аналізувати власні успіхи, невдачі, труднощі, виявляти і формувати професійні проблеми та відшуковувати чи створювати власні шляхи їх подолання. Така діяльність потрібна людині в будь-якій сфері: освіта, виробництво, приватна фірма, державна установа.

Диплом магістра і безвізовий в’їзд в країни Європи дозволяють знаходити роботу в Європі, де наші магістерські дипломи вже визнаються.

Диплом магістра дає більше можливостей для вступу до магістратури європейських країн і отримання нової спеціальності за європейськими стандартами і програмами.

Знання випускників магістратури по кафедрі математики нашого університету не поступаються знанням випускників університетів країн Європи, що й забезпечило визнання магістерських дипломів України за рубежем. Практика показує, що наші випускники-магістри успішно продовжують навчання в європейських ВНЗ, зокрема в магістратурах, виконують дисертаційні дослідження в країнах Європи і Америки, працюють в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, США, Канаді тощо. Для цього потрібно поставити чітку мету свого майбутнього життя, першим кроком здійснення якої є вступ до магістратури по кафедрі математики.

4

Диплом магістра сприяє більш швидкому просуванню вчителя чи викладача по східцях професійного росту у вигляді категорій (старший учитель, учитель-методист) з відповідним зростанням заробітної плати.

Без диплома магістра не можна працювати викладачем в коледжах чи ВНЗ.

Без диплома магістра не можна вступити в аспірантуру.

Без диплома магістра, як правило, не беруть на державну службу, в органи правопорядку, тощо.

Набір в магістратуру буде здійснюватися на базі ЗНО з іноземної мови та на основі екзаменів, що будуть проводитися у нашому університеті. Тому випускникам-бакалаврам та 1-го, 2-го, 3-го курсів вже сьогодні потрібно звернути серйозну увагу на вивчення іноземної мови з метою підготовки до здачі ЗНО при вступі в магістратуру. Викладачі іноземної мови вже сьогодні орієнтують студентів на відповідні програми і вимоги при складанні ЗНО з іноземної мови при вступі в магістратуру.

5

Навчання в магістратурі є найкращими інвестиціями в молоді роки, коли закладається фундамент професійного майбутнього, життя загалом. Магістерська освіта по кафедрі математики фізико-математичного факультету формує саме такий фундамент вашого майбутнього.

Маючи знання з математики, інформатики, фізики, економіки, педагогіки, психології, випускник магістратури зможе успішно знаходити роботу й успішно працювати в будь-якій сфері людської діяльності. Адже він зможе побудувати чіткий план своїх дій при вирішенні професійних завдань, обґрунтувати логіку оптимальності і відповідний алгоритм дій, моделювати ситуації у відповідності до цілей професійної діяльності, створювати ситуації доброзичливого спілкування і успішно спілкуватися з різними людьми в професійній діяльності з метою розв’язування різних проблем і завдань.

Навчання в магістратурі можливе за індивідуальним планом, що дозволяє більшості магістрантів влаштовуватися на роботу ще під час навчання, забезпечуючи собі робоче місце в школі, коледжі, в будь-якій приватній фірмі чи держаній установі.

Не марнуйте час і свою молодість, відповідально віднесіться до свого майбутнього, вступайте до магістратури й отримуйте фундамент усього свого майбутнього, всього життя!

Більш детальну інформацію про правила прийому в магістратуру можна знайти на сайті нашого факультету.

6

З найкращими побажаннями, завідувач кафедри математики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-математичних, доктор педагогічних наук, професор В.А. Кушнір.