23 грудня 2020 року в режимі онлайн кваліфікаційним екзаменом завершилася державна атестація на спеціальності 112 Статистика (освітня програма Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика).

001

Перед цим, 16 грудня 2020 року, в режимі онлайн відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи СТ20М, який здійснювався відкрито та публічно. Тематика кваліфікаційних досліджень була дуже різноманітною і охоплювала окремі галузі прикладної статистики, а частина робіт містила й нові ймовірнісно-статистичні результати.

Наприклад, у роботі Іванової Яни побудовані оцінки асимптотики збіжності для закону великих чисел у формі Хінчина, у роботі Таранюк Анастасії досліджена апроксимація рівномірного розподілу частковими сумами випадкових рядів. Туркулець Андрій виконав ймовірнісний аналіз відхилень значень випадкових величин відносно першого моменту, Сіроштан Сергій побудував рівняння поліноміальної регресії для випадкових часових рядів.

Цікавими й змістовними були роботи Лаврука Станіслава щодо розробки методології статистичного аналізу рейтингів закладів вищої освіти України та Любімова Владислава, який виконав статистичний аналіз результатів анкетування з ранговими змінними.

В цілому захист проходив хоча і в напруженій, але продуктивній і робочій атмосфері. Жвавий обмін думками щодо представлених студентами результатів сприяв кращому усвідомленню ними планів розгортання подальшого дослідження.

Активно працювала Екзаменаційна комісія у складі Голови ЕК доктора фізико-математичних наук, професора Плічка Анатолія Миколайовича, члена ЕК завідувача випускової кафедри, доктора фізико-математичних наук, професора Авраменко Ольги Валентинівни, члена ЕК, кандидата фізико-математичних наук, доцента, куратора групи СТ19М Макарчука Олега Петровича, екзаменаторів доцентів Акбаш К.С. і Довгенко Я.О. та секретаря Яременко Л.І. під час екзамену з дисциплін професійної підготовки 23 грудня 2020 року.

002

Студенти висвітлювали різні питання таких дисциплін: «Випадкові процеси та їх застосування», «Статистичне моделювання та стохастичне програмування», «Аналіз даних та комп’ютерна статистика», «Банківська ти страхова справа», розв’язували задачі.

003

Вітаємо магістрів із закінченням атестації та бажаємо подальших звершень, професійних і наукових доробок, а також прийдешніх радісних новорічних свят. Нехай на всіх дорогах їм щастить!

Повідомлення підготувала доцент кафедри ПМСЕ Яременко Л.І.