akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, статистичний аналіз даних та комп’ютерна статистика.

Автор понад 30 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

З 2003 по 2007 навчалася в КДПУ ім. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «Прикладна математика». У 2008 році закінчила магістратуру КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю 8.04030201 Інформатика.

Почала трудову діяльність на посаді старшого лаборанта кафедри ПМСЕ. У 2009 р. була направлена до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2013 р. вчасно захистила кандидатську дисертацію на тему «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.37 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

З 2012 року – викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки, з 2013 року – старший викладач. Акбаш К.С. визнана найкращим науковцем кафедри ПМСЕ за 2013 рік.

Наукові дослідження спрямовані на розвиток теорії екстремальних значень, яка посідає одне з центральних місць в теорії ймовірностей і має найбільше практичне застосування в цій галузі науки. Акбаш К.С. має наукові праці у фахових виданнях України і міжнародних виданнях. Ряд публікацій міститься у наукометричних базах SCOPUS, Zentralblatt у виданнях з достатньо високим імпакт-фактором.

Основні публікації:

  1. Akbash K. S., Matsak I. K. The asymptotic stability of the maximum of independent random elements in function Banach lattices // Theor. Probability and Math. Statist. – 2013. – V.86. – P.1-11.
  2. Akbash K. S., Matsak I. K.Order law of large numbers of the Marcinkiewicz–Zygmund type // Ukrainian Mathematical Journal. – 2011. -  V.62. -  Issue 12. –  P. 1839–1851.
  3. Akbash K. S., Matsak I. K.One improvement of the law of the iterated logarithm for the maximum scheme // Ukrainian Mathematical Journal. – 2013. -  V.64. -  P. 1290-1296.
  4. Акбаш К.С. Порядковий закон великих чисел для схеми максимуму / К.С.Акбаш // Вісник Київського університету, серія фіз. мат. науки.  –  2010.  –  №  4.  –  C. 7-10.
  5. Лупан І.В., Авраменко О.В., Акбаш К.С. Комп’ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник. – 2-е вид. – Кіровоград: «КОД» 2015. – 236 с.

  Профіль в Google Scholar