Авраменко Ольга Валентинівназавідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

 

Закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова за спеціальністю «Механіка».

Працювала за направленням на посаді асистента кафедри математичного аналізу у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна, звідки була направлена до аспірантури у Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.

О.В.Авраменко 1989 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.05 – «механіка рідини, газу та плазми», у якій було досліджено поширення хвиль у шаруватих гідропружних системах з неоднорідностями різного фізичного походження. Науковий керівник - професор І.Т.Селезов, фахівець з теорії хвиль у гідродинамічних та гідропружних структурах.

Після захисту О.В.Авраменко працювала на посаді старшого викладача та доцента кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна. У цей час О.В.Авраменко продовжує свої наукові розробки в галузі моделювання хвильових процесів у пружних оболонках, заповнених рідиною.

З 1995 р. по 1999 р. Авраменко О.В. була докторантом Інституту гідромеханіки НАН України у відділі гідродинаміки хвильових процесів, який очолює її науковий консультант професор І.Т.Селезов. Досліджується поширення пульсового імпульсу у великих артеріях зі стенозом; вивчається генерація поверхневих хвиль від зсуву морського дна, поширення та трансформації хвиль при набіганні на мілину, тощо. Однією із сучасних математичних проблем гідромеханіки є вивчення нелінійних процесів у неоднорідних рідких системах. Проблема отримання вищих наближень еволюційних рівнянь та дослідження умов стійкості їх розв’язків була розв’язана методом багато масштабних розвинень, що стало основою докторської дисертації О.В.Авраменко, яка була успішно захищена у 2003 році. З 2003 р. посідає посаду завідувача кафедри прикладної математики, яку у 2006 р. реорганізовано у кафедру прикладної математики, статистики та економіки.

У 2005 р. О.В.Авраменко отримала звання професора. Напрям навчально-методичної роботи – впровадження сучасних програмних засобів у викладання класичних математичних курсів, зокрема, у математичний аналіз, рівняння математичної фізики, математичне моделювання, тощо.

Брала участь у ліцензуванні та акредитації таких спеціальностей та напрямів підготовки: «Інформатика», «Статистика», «Прикладна та теоретична статистика», «Освітні вимірювання».

Професор Авраменко О.В. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання, а також з теорії гідродинамічних хвиль. Професор О.В.Авраменко проводить дослідження хвильових процесів у гідромеханіці, зокрема, у рамках державних бюджетних проектів «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині» (2008-2010 рр.) та «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями» (2011-2013 рр.). У рамках названих проектів  отримані нові результати в області ймовірнісного моделювання у рамках слабко нелінійної теорії випадкових внутрішніх хвиль, зокрема, отримано основне динамічне рівняння для стаціонарних нелінійних випадкових хвиль на поверхні контакту рідких півпросторів різної щільності.

Одним із напрямів наукових досліджень професора Авраменко О.В. є актуальна для України проблема розробки та вдосконалення статистичних методів аналізу змісту завдань та способи оцінювання та обробки результатів тестування. За цією тематикою у 2009-2012 роках виконано роботи за проектом «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», у рамках програми TEMPUS. Логічним продовженням названого проекту є новий проект у рамках програми Erasmus+ «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» (2015-2018 рр.), автором ідеї та контактною особою від КДПУ також професор Авраменко О.В.

Авраменко О.В. має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз. Вона є членом Спеціалізованої вченої ради К64.051.11 з фізико-математичних наук при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. Авраменко О.В. бере участь у наукових та науково-практичних конференціях, неодноразово була головою та членом Оргкомітетів по проведенню конференцій.

Авраменко О.В. проводить активну наукову роботу з молодими науковцями, під її керівництвом студенти готують дипломні, магістерські роботи, а також наукові роботи на Всеукраїнські конкурси МОН, серед яких деякі посіли призові місця, а аспіранти успішно захищають­­ кандидатські дисертації. Вона неодноразово була членом та головою журі Всеукраїнських олімпіад студентів з математики, членом журі обласних турів олімпіади з математики для школярів.

За високі досягнення у освітній діяльності О.В.Авраменко нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Грамота Прем’єр-Міністра України (2010 р.), «Медаль М.П.Драгоманова» (2010 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.), Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2006 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2005 р.), Грамота Міністерства освіти та науки (2003 р.).

 

Основні публікації за останні 5 років

 1. Selezov I.T., Kryvonos Yu. G., Avramenko O. V. Modeling of wave regimes and control parameters at body motion under the water // Journal of Automation and Information Sciences. – 2015. – N 1. – 47(2). – P. 1 13. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i2.10.
 2. Селезов И. Т., Кривонос Ю. Г., Авраменко О. В. Моделирование генерации поверхностных волн на воде при движении тела под водой // Проблемы управления и информатики (Междунар. журнал). – 2015. –   № 1. – С. 73- 81.
 3. Авраменко О.В., Нарадовий В.В. Аналіз поширення слабко нелінійних хвиль у двошаровій рідині з вільною поверхнею // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- Vol 4, No 7(76) (2015), Applied mechanics.- С.39-49    DOI: 10.15587/1729-4061.2015.48282
 4. Авраменко О., Білецька Ю. Оцінювання розумової діяльності логіки доведення тверджень в теорії границь послідовностей // Наукові записки.- Випуск 8.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015.- С.65-69.
 5. Авраменко О.В., Лупан І.В., Шевченко Н.Г. Проблема «третього сертифіката» та якісний набір студентів-математиків // Вісник тестування і моніторинг в освіті (ТІМО).- №9-10.- С.59-68.
 6. Авраменко О.В., Селезов И.Т., Нарадовый В.В Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью // Математичні методи та фізико-механічні поля. №57(1), 2014. – С.125-135
 7. Авраменко О.В., Нарадовый В.В. Исследование устойчивости волновых пакетов в двухслойной жидкости со свободной поверхностью / European Applied Sciences.- Штутгарт, Германия.-2013. – С. 28 - 31.
 8. Селезов И.Т., Авраменко О.В., Нарадовый В.В. Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью / Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 2009.
 9. Авраменко О.В., Гуртовий Ю.В., Нарадовий В.В. Оцінка енергії хвильового руху у двошаровій рідині з твердим дном та вільною поверхнею / Вісник КНУ ім. Т.Г.Шевченка – Київ, 2013. – С. 42-49.
 10. Вимірювання в освіті // Підручник За редакцією професора, доктора фіз.-мат. наук Авраменко О.В. – ­ Кіровоград:  Лисенко В.Ф., 2011. – ­ 360 с.
 11. Авраменко О.В., Паращук С.Д., Павличенко Г.Ю. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина 1.Класична теорія тестування / Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с.
 12. Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні. Частина 1 / Навчально-методичний комплекс за загальною редакцією Авраменко О.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – Частина 1.- 364 с.
 13. Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні. Частина 2 / Навчально-методичний комплекс за заг. редакцією Авраменко О.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – Частина 2.- 400 с.
 14. Авраменко О.В., Нарадовий В.В. Stability of wave-packets in the two-layer fluid with free surface and rigid bottom / Contemporary problems of mathematics, mechanics and computing sciences.- Harkiv, 2012. – Vol. 1.- Pp.5-13
 15. Авраменко О.В., Нарадовый В.В., Селезов И.Т. Особенности распространения слабонелинейных волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью\\ Динамические системы, 2011, Т.1(29), №1, 53-68.
 16. Авраменко О.В., Гуртовий Ю.В., Шевченко Н.Г. Тестові завдання з математичного аналізу функції однієї змінної - Навчальний посібник. Кіровоград: Полімед-сервіс, 2011.- 80 с. 
 17. Авраменко О.В., Нарадовый В.В., Селезов И.П. Особенности распространения слабонелинейных волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью\\ Динамические системы, 2011, Т.1(29), №1, 53-68.
 18. Avramenko O., Naradovyy V.  Stability of wave-packets in the two-layer fluid with free surface and rigid bottom // Сontemporary problems of mathematic mechanic and computer science - М. Харків, 2011
 19. Авраменко О.В., Шлянчак С.О. Формування професійної компетентності фахівців у галузі «Системні наки та кібернетика» засобами систем комп’ютерної математики \\ Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011, №7. – с. 174-181

  Профіль в Google Scholar