Авраменко Ольга Валентинівназавідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

Закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова за спеціальністю «Механіка».

Працювала за направленням на посаді асистента кафедри математичного аналізу у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна, звідки була направлена до аспірантури у Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.

О.В.Авраменко 1989 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.05 – «механіка рідини, газу та плазми», у якій було досліджено поширення хвиль у шаруватих гідропружних системах з неоднорідностями різного фізичного походження. Науковий керівник - професор І.Т.Селезов, фахівець з теорії хвиль у гідродинамічних та гідропружних структурах.

Після захисту О.В.Авраменко працювала на посаді старшого викладача та доцента кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна. У цей час О.В.Авраменко продовжує свої наукові розробки в галузі моделювання хвильових процесів у пружних оболонках, заповнених рідиною.

З 1995 р. по 1999 р. Авраменко О.В. була докторантом Інституту гідромеханіки НАН України у відділі гідродинаміки хвильових процесів, який очолює її науковий консультант професор І.Т.Селезов. Досліджується поширення пульсового імпульсу у великих артеріях зі стенозом; вивчається генерація поверхневих хвиль від зсуву морського дна, поширення та трансформації хвиль при набіганні на мілину, тощо. Однією із сучасних математичних проблем гідромеханіки є вивчення нелінійних процесів у неоднорідних рідких системах. Проблема отримання вищих наближень еволюційних рівнянь та дослідження умов стійкості їх розв’язків була розв’язана методом багато масштабних розвинень, що стало основою докторської дисертації О.В.Авраменко, яка була успішно захищена у 2003 році. З 2003 р. посідає посаду завідувача кафедри прикладної математики, яку у 2006 р. реорганізовано у кафедру прикладної математики, статистики та економіки.

У 2005 р. О.В.Авраменко отримала звання професора. Напрям навчально-методичної роботи – впровадження сучасних програмних засобів у викладання класичних математичних курсів, зокрема, у математичний аналіз, рівняння математичної фізики, математичне моделювання, тощо.

Брала участь у ліцензуванні та акредитації таких спеціальностей та напрямів підготовки: «Інформатика», «Статистика», «Прикладна та теоретична статистика», «Освітні вимірювання».

Професор Авраменко О.В. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання, а також з теорії гідродинамічних хвиль. Професор О.В.Авраменко проводить дослідження хвильових процесів у гідромеханіці, зокрема, у рамках державних бюджетних проектів «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині» (2008-2010 рр.) та «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями» (2011-2013 рр.), а також над науковою темою «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами» (номер державної реєстрації 0116 U 005271, 2017-2020). У рамках названих проектів  отримані нові результати в області ймовірнісного моделювання у рамках слабко нелінійної теорії випадкових внутрішніх хвиль, зокрема, отримано основне динамічне рівняння для стаціонарних нелінійних випадкових хвиль на поверхні контакту рідких півпросторів різної щільності.

Одним із напрямів наукових досліджень професора Авраменко О.В. є актуальна для України проблема розробки та вдосконалення статистичних методів аналізу змісту завдань та способи оцінювання та обробки результатів тестування. За цією тематикою у 2009-2012 роках виконано роботи за проектом «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», у рамках програми TEMPUS. Логічним продовженням названого проекту є новий проект у рамках програми Erasmus+ «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» (2015-2018 рр.), автором ідеї та контактною особою від ЦДПУ також професор Авраменко О.В.

Авраменко О.В. має біля 150 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз. Вона є членом Спеціалізованої вченої ради К64.051.11 з фізико-математичних наук при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. Авраменко О.В. бере участь у наукових та науково-практичних конференціях, неодноразово була головою та членом Оргкомітетів по проведенню конференцій.

Авраменко О.В. проводить активну наукову роботу з молодими науковцями, під її керівництвом студенти готують дипломні, магістерські роботи, а також наукові роботи на Всеукраїнські конкурси МОН, серед яких деякі посіли призові місця, а аспіранти успішно захищають­­ дисертації. Вона неодноразово була членом та головою журі Всеукраїнських олімпіад студентів з математики, членом журі обласних турів олімпіади з математики для школярів.

За високі досягнення у освітній діяльності О.В.Авраменко нагороджена Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2020 р.),  Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Грамота Прем’єр-Міністра України (2010 р.), «Медаль М.П.Драгоманова» (2010 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.), Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2006 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2005 р.), Грамота Міністерства освіти та науки (2003 р.).

Основні публікації:

  1.  Avramenko O. V., Naradovyi V. V., Selezov I. T. Energy of Motion of Internal and Surface Waves in a Two-Layer Hydrodynamic System // Journal of Mathematical Sciences. 2018. Vol. 229, Issue 3. P. 241–252. DOI: 10.1007/s10958-018-3674-7 (Scopus)
  2. Avramenko О.V., Naradovyi V.V., Lunyova М.V., Selezov I.T. Conditions of Wave Propagation in a Semiinfinite Three-Layer Hydrodynamic System with Rigid Lid. // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – 247 (1). – Р. 173-190. doi: 10.1007/s10958-020-04795  (Scopus)
  3. Avramenko, O., Hurtovyi, Y., Naradovyi, V. Dependence of the energy flux of internal waves on the parameters of a two-layer hydrodynamic system / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2020. -  4/8 (106). – С. 28 – 37  (Scopus)
  4. Avramenko O., Lunyova M., Naradovyi V. Wave propagation in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system with a rigid lid // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Т. 89. – № 5/5, 2017, С. 58-66 (scopus) (0,65 д.а.) (Scopus)
  5. Avramenko, O.V., Naradovyi, V.V., Selezov, I.T. Conditions of Wave Propagation in a Two-Layer Liquid with Free Surface / J. of Math. Sciense.- 2016.- Vol.212, №2.-P. 131-141. (ВАК)
  6. Авраменко О.В., Луньова М.В. Нарадовий В.В., Селезов І.Т. Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гідро­динамічній системі з твердою кришкою. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017. – 60, № 4. – С. 137–151. (ВАК)
  7. Авраменко О.В., Луньова М.В. Аналіз форми хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар – шар з твердою кришкою». // . Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2019. – 62, № 3. – С. 127-142. (ВАК)
  8. Авраменко О., Луньова М. Модуляційна стійкість хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 30-35. (ВАК)
  9. Авраменко О.В., Білецька Ю.Г., Гуртовий Ю.В., Шевченко Н.Г. Тестові завдання з теми з математичного аналізу. Теорія границь – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 232 с.

Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus