lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003р.)

Має біля 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 22 навчальних та навчально-методичних посібників, два з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Народилася у смт Молодіжне Долинського р-ну Кіровоградської обл. у сім’ї вчителів (мати Лутченко Раїса Олександрівна закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту в 1966 р.)

Яременко Л.І. в 1987 році закінчила із зо­лотою медаллю Молодіжненську середню школу (Долинський р-н) і вступила на фізико-матема­тичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна на спе­ціальність «Математика та основи інформатики». У 1992 році закінчила інститут з відзнакою і була направлена в Шарівську середню школу Олек­сандрійського району вчителем математики. У 1994 році працювала вчителем математики та інформатики в Новогригорівській середній школі Долинського р-ну.

З вересня 1994 року асистент кафедри математики Кірово­градського державного педагогіч­ного університету. З 1996 по 2000 роки навчалася у аспірантурі Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У листопаді 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» та в березні 2004 року отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики. З 2003 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У грудні 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики. З 2004 року працює і в Педагогічному ліцеї Кіровоградської міської ради, вчитель вищої категорії, в 2010 році присвоєно звання «вчитель-методист».

Викладає «Математично-статистичні методи в педагогічних дослідженнях», «Моделювання та параметризацію тестів», «Статистичні методи в освітніх вимірюваннях», «Конструювання тестів», «Теорію ймовірностей та математичну статистику», «Методику навчання математики та інформатики» тощо.

Бере активну участь у науковому житті фізико-математичного факультету, в роботі Малої академії наук України; читає лекції для вчителів математики, слухачів курсів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; керує виробничою практикою студентів, написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Профорг кафедри прикладної математики, статистики та економіки. Брала участь у реалізації проектів «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (за підтримки Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації) та The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (TEMPUS проект «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС»);

Має біля 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 22 навчальних та навчально-методичних посібників, два з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:

  1. Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І. (Яременко Л.І.) Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 160 с.
  2. Перші кроки до майстерності: методичний посібник з педагогічної практики для студентів фіз.-мат. факультету // За ред. Лутченко Л.І. (Яременко Л.І.)  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 168 с.
  3. Яременко Ю.В., Лутченко Л.І. (Яременко Л.І.) Контроль за самостійною роботою студентів під час вивчення «Аналітичної геометрії» в умовах кредитно-модульної системи навчання // Вісник Черкаського університету. – Серія: педагогічні науки. – Випуск 143. – Черкаси, ВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – С.50-55.
  4. Лутченко Л.І. (Яременко Л.І.) Асистентська практика магістратури  «Освітні вимірювання» // Abstracts of International Summer School “Educational Measurements: Teaching, Research and Practice” 8-15 October 2011, Foros (Crimea, Ukraine). – Ніжин, 2011. – С.11-12.
  5. Авраменко О.В., Лутченко Л.І. (Яременко Л.І.), Ретунська В.В., ЯременкоЮ.В. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики у процесі вивчення дисциплін спеціалізації «Освітні вимірювання» // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 26-27 квітня 2012 р.) – Вінниця, 2012.
  6. Яременко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Практикум (для напряму підготовки 6.040203 Фізика*). – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 88 с.

  Профіль в Google Scholar