Авраменко Ольга Валентинівнав.о. завідувача кафедри математики, статистики та інформаційних технологій,

доктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації «Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою»(2004 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, стохастичні хвильові процеси, системи комп’ютерної алгебри, дослідження складних систем, вимірювання в освіті, статистична обробка результатів тестування,  статистичні показники гендерної рівності.

Наукова та міжнародна діяльність:

Координатор від КДПУ ім. В.Винниченка двох міжнародних проектів: «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Erasmus+ (2015-2018 рр.) та «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS (2009-2012 рр.).

Керівник двох державних бюджетних проектів (2011-2013 рр., 2008-2010 рр.), присвячених дослідженню стохастичних та детермінованих хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Публікації: Має понад 130 публікацій: монографія, 10 навчально-методичних посібників, більше 70 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах з прикладної математики та гідромеханіки, серед яких є видання, що внесені до міжнародних наукометричних баз.

Плічко А Мдоктор фізико-математичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Студії з теорії дуальності просторів Банаха. (1993 р.).

Тема кандидатської дисертації: Деякі питання теорії двоїстості банахових та топологічних векторних просторів (1975 р.).

Наукові інтереси: функціональний аналіз, теорія ймовірностей, історія математики.

Має понад 100 наукових публікацій. 

paraschuk

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації: «Алгебри відношень груп підстановок і групи з властивістю обміну», 1987 р.

Коло наукових інтересів:

         • теорія та технології програмування
         • алгебра і теорія чисел
         • теорія та технології тестування
         • методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Має біля 60 публікацій

Baranuk1

кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

       • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
       • мікроконтролери та низькорівневе програмування;
       • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

Має понад 40 публікацій

haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, математика фінансів і страхування, дослідження сучасних засобів освіти

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій

pasichnik доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

Наукові інтереси: економіка та  історія економічної думки; оцінювання та вимірювання в освіті; міждисциплінарні дослідження.

Має понад 150 наукових публікацій. 

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003 р.)

Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 30 навчальних та навчально-методичних посібників, шість з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Boliliy1

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації:

«Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

        • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
        • проблеми модернізації навчального процесу;
        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання.

Має  більше 100 публікацій.

dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Наукові інтереси: Статистичний аналіз продовольчої безпеки та продовольчих ринків України

Має біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 20 навчальних та навчально-методичних посібників.

Lupan1

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

        • проблеми підготовки вчителів інформатики;
        • методичні аспекти вивчення мов програмування;
        • розв’язування олімпіадних задач з інформатики та програмування;
        • методи та комп’ютерні засоби аналізу даних, обробка великих даних;
        • вибіркові обстеження.

Має більше 80 публікацій.

gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць, серед яких публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах.

Prisajnuk1

кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів: системи та методи прийняття рішень; інтелектуальні системи та моделі; технології обробки експертної інформації.

Автор понад 70 наукових та методичних друкованих праць.

Rezina1

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

         • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
         • технології опрацювання текстових даних;
         • технології дистанційного навчання.

Має більше 40 публікацій.

Shlanchak1

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

       • педагогічні проблеми впровадження ІКТ у закладах вищої освіти та закладах середньої освіти;
       • технології дистанційного навчання;
       • використання елементів ігрофікації у навчанні;
       • комп’ютерна графіка та мультимедійні продукти.

akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, аналіз даних та комп’ютерна статистика, міждисциплінарні дослідження.

Автор понад 50 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

kotyak2

старший викладач, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання;
        • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень.

Має біля 30 публікацій.

narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має більше 30 наукових та науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

puzikova2

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації:

«Теорія нормалізації в табличних базах даних», 2016 р.

Коло наукових інтересів:

        • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
        • математична теорія нормалізації.

Має більше 30 публікацій.

lunova

 доктор філософії PhD, старший викладач

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика: Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах (2021 р.)

Наукові інтереси: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.