1.«Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Растьогін Михайло Юрійович – вчитель фізики Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник – Шарко В.Д., д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики (Херсонський державний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Мартинюк М.Т., д.пед.н, проф., член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Сусь Б.А., д.пед.н., проф., професор кафедри загальної та теоретичної фізики (Національний технічний університет України «КПІ» МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «26» січня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17 травня 2012 року (Наказ № 593 від 17.05.2012)

2.«Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Єрмакова Наталія Олександрівна – старший лаборант кафедри фізики Херсонського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник – Шарко В.Д., д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики (Херсонський державний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Іваницький О.І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Запорізький національний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонентСальник І.В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «30» травня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року (Наказ №1048 від 26.09.2012).

3.«Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Рябко Андрій Вікторович – старший викладач кафедри фізики і методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник – Баштовий В.І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Давиденко А.А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонентЧінчой О.О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «27» вересня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 30 листопада 2012 року (Наказ №1350 від 30.11.2012).

4.«Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Дробін Андрій Анатолійович – начальник відділу Кіровоградської міської станції юних техніків управління освіти Кіровоградської міської ради.

Науковий керівникСадовий М.І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Мартинюк М.Т., доктор пед. наук, член-кореспондент НАПН України, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Головко М.В., кандидат пед. наук, доцент, с.н.с., докторант, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Захист відбувся «27» вересня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 30 листопада 2012 року (Наказ №1350 від 30.11.2012).

5.«Формування пізнавальної активності учнів основної школи з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Войтків Галина Володимирівна – вчитель фізики Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 імені Івана Ревчука Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник – Сиротюк В.Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Шарко В.Д., доктор пед. наук, професор, завідуюча кафедрою фізики (Херсонський державний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Головко М.В., кандидат пед. наук, доцент, с.н.с., докторант, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Захист відбувся «25» жовтня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).

6.«Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Ісичко Людмила Володимирівна – асистент кафедри вищої математики і фізики вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Науковий керівник – Коршак Є.В., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Іваницький О.І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Запорізький національний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Жук Ю.О., кандидат пед. наук, доцент, завідувач лабораторії оцінювання якості освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Захист відбувся «25» жовтня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).

7.«Методика навчання термодинаміки та статистичної фізики майбутніх учителів фізики». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Гур’євська Олександра Миколаївна – аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України.

Науковий керівникПодопригора Н.В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Коновал О.А., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Мєняйлов С.М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики Інституту аерокосмічних систем (Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «26» жовтня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).

 

8.«Методика організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Слободяник Ольга Володимирівна – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України.

Науковий керівникВеличко С.П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Мартинюк М.Т., доктор пед. наук, член-кореспондент НАПН України, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Головко М.В., кандидат пед. наук, доцент, с.н.с., докторант, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Захист відбувся «26» жовтня 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).

9.«Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Ткаченко Анна Валеріївна – викладач кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник – Гриценко В.Г., кандидат пед. наук, доцент, докторант відділу інформатизації навчальних закладів (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

Офіційний опонент – Атаманчук П.С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонентСальник І.В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «10» листопада 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).

10.«Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у процесі навчання фізики засобами комп’ютерного моделювання». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Єчкало Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри фундаментальних дисциплін Криворізького металургійного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» МОНмолодьспорту України.

Науковий керівник – Касянова Г.В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Сосницька Н.Л., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні (Бердянський державний педагогічний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Каплун С.В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти (Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «10» листопада 2012 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року (Наказ №53 від 30.01.2013).