podoprigoraдоктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» (2016 р.) зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Наукові інтереси: математичні методи в навчанні теоретичної фізики в професійній підготовці майбутніх учителів.

Публікації: автор понад 200 публікацій, з них 1 монографія, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 150 статей у наукових фахових виданнях України, 13 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

ORCID iD:orcid.org/0000-0002-4092-8730.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша Н.В. Подопригори становить 4.

Підготувала кандидата педагогічних наук Гур’євськуО.М., тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» (2012 р.) зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

 

Випускниця Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В.К. Винниченка 1994 року зі спеціальності «Фізика та інформатика», за фахом – вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

На кафедрі фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка працює з 1994 р., спочатку асистентом, з 2000 р. – старшим викладачем, а з 2001 р. – доцентом кафедри; 2002-2003 рр. – заступник декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи, 2003-2004 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії університету, 2008-2016 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», з 2016 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», з 2016 р. – відповідальний секретар приймальної комісії університету.

Наукова робота: У 1996-1999 рр. навчалась в аспірантурі, 2012-2015 рр. – докторантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; у 1999 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»; у 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання. Підготувала кандидата педагогічних наук Гур’євську О.М., якою в 2012 році в спеціалізованій вченій раді К 23.053.04 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка була захищена дисертація «Методика навчання термодинаміки та статистичної фізики майбутніх учителів фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика»). Нині працює над науково-дослідною роботою «Теоретико-методичні засади навчання теоретичній фізиці в вищих педагогічних навчальних закладах» (0116U005380).

Навчально-методична робота: За напрямком кандидатської дисертації під керівництвом д.пед.н., проф. Вовкотруба В.П. розроблено методику використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів електронно-обчислювальної техніки у системі шкільного фізичного експерименту щодо вивчення старшокласниками і студентами педагогічної спеціальності «Фізика» фізичних основ роботи автоматики та електронної техніки; створено комплекти обладнання, окремі модулі, прилади, пристосування, які впроваджені у практику роботи загальноосвітньої і вищої школи. Для студентів педагогічної спеціальності «Фізика» є розробником курсів: математичних методів фізики, теоретичної фізики (класична механіка і основи спеціальної теорії відносності, електродинаміка, квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика), вибраних питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, забезпечені навчально-методичними комплексами та посібниками.

Відзнаки: Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України (2000-2002; 2003-2005 рр.), переможець конкурсу «Молодий викладач 2001 року» Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, у 2003 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2007 р. – відзнакою «Відмінник освіти України», в 2016 р. – Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

Публікації: автор понад 200 публікацій, з них 1 монографія, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 150 статей у наукових фахових виданнях України, 13 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях.

Основні опубліковані праці:

Монографія:

 1. Подопригора Н.В. Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах : Монографія / Н.В. Подопригора; Міністерство освіти і науки України ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2015. – 512 с.

Посібники:

 1. Подопригора Н.В. Фізика твердого тіла: Навчальний посібник / Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2014. – 413 с.
 2. Подопригора Н.В. Термодинаміка і статистична фізика: навч. посібник [для студ. фізич. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур’євська О.М. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – 428 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-12975 від 08.08.12).
 3. Подопригора Н.В. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 300 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12).
 4. Вовкотруб В.П. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків : [посібник для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг. шкіл] / Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив систем», 2011. – 175 с.
 5. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики : Навчально-методичний посібник : у 5 ч. / [Царенко О.М., Сальник І.В., Подопригора Н.В. і ін.]; за ред. О.М. Царенка і І.В. Сальник. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Ч.2 : Молекулярна фізика. – 96 с.
 6. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Частина 1. Механіка / [Антонова Н.Г., Сальник І.В, Подопригора Н.В., Ткачук І.Ю, Царенко О.М.]. – Кіровоград: ТОВ «Сабоніт», 2009. – 126 с.
 7. Вовкотруб В.П. Розв’язування олімпіадних задач з фізики / ВовкотрубВ.П., КовальовІ.З., ПодопригораН.В. – Кіровоград: Авангард, 2007. – 234 с.
 8. Різнорівневі завдання для атестації з фізики / [Величко С.П., ВовкотрубВ.П., Царенко О.М., Подопригора Н.В. та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. –338 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Подопригора Н.В. Таксономічний підхід до формування фахової компетентності майбутніх учителів і викладачів фізики в процесі навчання теоретичної фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 77–81.– (КДПУ ім. В. Винниченка).
 2. Подопригора Н.В. Поліпарадигмальність як методологічна система координат до осмислення трансформації поглядів на навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип.8. – Ч.3. – Ч. 1. – С. 188-192. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 3. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість навчання математичному моделюванню фізичних систем з точки зору принципу відповідності / Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2015. – Вип. 15. – С. 88-97.
 4. Подопригора Н.В. Порівняльно-узгоджувальний підхід щодо формування надпредметних математичних компетентностей з фізики / Н.В. Подопригора // Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – № 8(341). – С. 135-145.
 5. Подопригора Н.В. Співвідношення методологічних надпредметних і предметних компетенцій математики і фізики / Н.В. Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. – 2015. – Вип.
 6. Подопригора Н.В.Структурно-функціональна модель процесу навчання математичних методів фізики (компетентнісний підхід)/ Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – 2015. – Вип.КДПУ ім. В. Винниченка).
 7. Подопригора Н.В. Дидактичні умови та вимоги створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні та історичні науки. – 2015. – Вип. 125. – С. 115-129. – (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
 8. Подопригора Н.В. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип.КДПУ ім. В. Винниченка).
 9. Подопригора Н.В. Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 216-223.
 10. Подопригора Н.В. Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 235-242.
 11. Подопригора Н.В. Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх вчителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики / Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №160-169.
 12. Подопригора Н.В. Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів / Н.В. Подопригора, А.В. Ткаченко // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип.94-104. – (КДПУ ім.В. Винниченка).
 13. Подопригора Н.В. Математичне моделювання як метод навчання фізики : прикладний аспект / Н.В. Подопригора //Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3 (54). – 2014. – Т.
 14. Подопригора Н.В. Функції моделювання щодо навчання математичних методів фізики майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2014. – Вип. 47. – С.226-233.
 15. Подопригора Н.В. Розробка навчальних посібників з теоретичної фізики для педагогічних університетів на засадах компетентнісного підходу / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць Інституту педагогіки НАПН України. – 2014. – Вип. 14. – С. 544-553.
 16. Подопригора Н.В. Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету / Н.В.Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. – 2014. – Вип.
 17. Подопригора Н.В. Навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип.КДПУ ім. В. Винниченка).
 18. Подопригора Н.В. Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – 2014. – Вип.– С. 114-117. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 19. Подопригора Н.В. Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника. – 2013. – Вип. 13. – С. 198-205.
 20. Подопригора Н.В. Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія : педагогічні науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 240-244.
 21. Подопригора Н.В. Актуальні проблеми побудови методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2013. – Вип. 40. – С. 197-201.
 22. Подопригора Н.В. Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 204-209. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 23. Подопригора Н.В. Формування функціональних дослідницьких навичок під час розв’язування експериментальних задач / Н.В.Подопригора // Фізика і астрономія у сучасній школі. – 2013. –№ 4. – С. 11-15.
 24. Подопригора Н.В. Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – 2013. – Вип.121. – Ч.1. – С. 202-207. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 25. Подопригора Н.В. Експериментальні задачі як пропедевтичний чинник до підготовки і виконання лабораторного практикуму з фізики/ В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 3. – С. 44-51. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 26. Подопригора Н.В. Вивчення симетрій майбутніми вчителями фізики/ Н.В.Подопригора, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). – 2012. – Ч. 4. – С. 288-297.
 27. Подопригора Н.В. Модернізація змісту робіт фізичного практикуму з електродинаміки / В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 32. – С. 38-45.
 28. Подопригора Н.В. Закони збереження у квантовій механіці та їх зв’язок з властивостями симетрій простору-часу / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2011. – Вип. 1. – С. 80-84. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 29. Подопригора Н.В. Формування моделюючої компетентності вчителя фізики / Н.В. Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 51-54.
 30. Подопригора Н.В. Комплексна підготовка до вивчення теоретичних основ будови і використання датчиків у фізичному експерименті / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 90. – С. 219-223. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 31. Подопригора Н.В. Інноваційні підходи до тестування з теоретичної фізики в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Н.В. Подопригора, О.М. Гур’євська // Наша школа. – 2009. – № 6. – С. 68-73.
 32. Подопригора Н.В. Про деякі методологічні особливості вивчення елементарних частинок та фундаментальних взаємодій / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – 2009. – Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 326-328.
 33. Подопригора Н.В. Залежність маси від швидкості у спеціальній теорії відносності шкільного курсу фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 82. – Ч. 1. – С.85-91. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 34. Подопригора Н.В. Розв’язування вибраних задач високого рівня складності в обсязі програм і змісту шкільного курсу фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 77. – Ч.1. – С. 228-232. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 35. Подопригора Н.В. Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 72. – Ч.1. – С. 211-218. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 36. Подопригора Н.В. Особливості реалізації дидактичних принципів навчання фізики в сучасних умовах реформування сучасної фізичної освіти / Н.В. Подопригора, В.П. Вовкотруб // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). – 2006. – С.42-47.
 37. Подопригора Н.В. Запровадження елементів кредитно-модульної системи навчання курсу «Вступ до навчального фізичного експерименту» / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 66. – С. 105-112. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 38. Подопригора Н.В. Прикладна спрямованість вивчення співвідношення невизначеностей / Н.В. Подопригора, О. Мирошніченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2005. – Вип. 60. – Ч.
 39. Вовкотруб В.П. В.О. Сухомлинський і реформування фізичної освіти з загальноосвітній школі / В.П. Вовкотруб, С.П. Величко, Є.В. Коршак, Н.В. Подопригора // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – №1. – С. 4-7.

Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Подопригора Н.В. Вимоги галузевих стандартів вищої освіти до якості професійної підготовки майбутніх вчителів у результатах навчання математичних методів фізики/ Н.В.Подопригора, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компететнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – C. 45–48. – (Index Copernicus).
 2. Подопригора Н.В. Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентністних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – C. 126-129. – (Index Copernicus).
 3. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип.15. – Ч.2. – С. 150-158. – (Index Copernicus).
 4. ПодопригораН.В. Интегративный подход к обучению математическим методам физики в педагогическом вузе /Н.В.Подопригора // UniversPedagogic. – 2015. – №171-79. – (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei al Republicіі Moldova).
 5. Подопригора Н.В. Прикладна спрямованість математичних методів фізики у педагогічному університеті: вікове рівняння / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 151-153. – (IndexCopernicusinternational).
 6. PodoprygoraN. How the Cycle of Scientific Knowledge is Reflected in the Course of Solid State Physics: the Effect of Magnetic Flux Quantization / N., // American Journal of Educational Research. – Vol. – № 12 B: Special Issue on «Ensuring the quality of higher education». – 2014. – pp61-69.
 7. Подопригора Н.В. Комплексне представлення співвідношень невизначеностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology. – 2014. – II  –Issue : 26. – pp.48-54.
 8. PodoprygoraN. Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study[Electronic resource] / PodoprygoraNatalia// Latin-AmericanJournalPhysicsEducation. – 2014. – Vol.8. – No.1, March. – pp.13-21. – Режим доступу: http://www.lajpe.org.
 9. Подопригора Н.В. Вивчення електромагнітної індукції на основі наукового методу пізнання / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2013. – Вип.19: Інновації технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 173-177. – (IndexCopernicusinternational).
 10. Подопригора Н.В. Використання мнемотехнік у методиці навчання термодинаміки / Н.В.Подопригора, О.М. Гур’євська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 223-225. – (IndexCopernicusinternational).
 11. Подопригора Н.В. Роль экспериментальных задач в адаптации первокурсников к физическим лабораторным практикумам / Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. – 2008. – Вып. 12 : Стратегия развития образования : эффективность, инновации, качество. – Т. 1. – С. 388-393. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 12. Подопригора Н.В. Особенности тестирования студентов по теоретической физике / Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. – 2007. – Вып. 11 : Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. – Т. 1. – С.231-237. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 13. Вовкотруб В.П. Адаптация студентов к выполнению физических практикумов / В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. –2005. – Вып. 9 : Роль государственных образовательных стандартов в условиях реализации Болонской декларации. – Т. 2. – С. 122-129. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).

 Профіль в Google Scholar

Social button for Joomla