salnik1

 

доктор педагогічних наук

доцент кафедри фізики та методики її викладання

Тема докторської дисертації:  «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» (2016) зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (фізика)

Публікації: Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 160 наукових працях, серед яких одна монографія; 20 навчальних посібників (3 мають рекомендацію МОН України); 70 статей у фахових виданнях України та 12 статей у наукових періодичних виданнях інших держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша І.В.Сальник становить 2.

У 1990 р. закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», за якою присвоєно кваліфікацію «вчителя математики та фізики». З 1990 р. по 1993 р. працювала учителем фізики та математики в НСШ с. Гаївка Кіровоградського району Кіровоградської області. З 1993 р. по 2002 р. працювала на посадах старшого лаборанта, завідувача лабораторіями, асистента, старшого викладача кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Після завершення навчання в аспірантурі (1996-1999) у 2000 році захистила дисертацію «Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Працювала на адміністративних посадах – заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи (2003-2004); з 2008 по 2013 роки – завідувач педагогічною практикою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 2004 р. за сумісництвом працює вчителем фізики Комунального закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», має вищу кваліфікаційну категорію. Активно працює з учнями ліцею, проводить змістовні заняття і консультації працюючі з обдарованими до фізики дітьми. Керувала роботою секції фізики заочної фізико-математичної школи (2005-2008). Бере активну участь у роботі олімпіад з фізики та астрономії школярів та студентів.

З 2013 по 2016 р. навчалася в докторантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 29 червня 2016 року достроково захистила дисертацію на тему «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.06 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2008 по 2015 роки входила до складу спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Нині входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Керує науковою роботою двох аспірантів.

Є співорганізатором та постійним керівником Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих науковців “Фізика. Технології. Навчання”, яка проводиться щорічно з 2003 року на кафедрі фізики та методики її викладання.

Успішно займається науковою роботою за напрямами: мета, завдання, методичні засади, принципи та напрями навчання фізики у педагогічних університетах в сучасних умовах; проблеми методики навчання фізики середньої та вищої школи; створенням та удосконаленням засобів навчання відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі природничих дисциплін; інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту. Входить до складу Наукового центру розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України, що функціонує при кафедрі фізики та методики її навчання. В рамках роботи центру брала участь в розробці держбюджетних тем «Дидактичні засади формування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища» (держ. реєстр. №0100U002033), «Науково-методичне забезпечення використання у дидактичному процесі засобів навчання нового покоління» (держ. реєстр. №0100U002034) та «Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових» (держ. реєстр. №0112U002180), де розробляла: навчально-методичний комплекс експериментального вивчення оптики та атомної фізики (новий комплект «Оптична міні-лава», комплекти сучасного обладнання з вивчення оптичного випромінювання та відповідне методичне забезпечення), теоретичні основи синергетичного підходу в процесі навчання фізики і в системі навчального фізичного експерименту, методичну систему навчального фізичного експерименту.

Нині викладає навчальні нормативні дисципліни «Загальна фізика», «Вибрані питання загальної фізики», «Методика навчання фізики», «Методика навчання фізики в старшій школі», «Вибрані питання методики навчання фізики».

Стипендіат Кабінету Міністрів України (з березня 2001 по березень 2003 року). За наслідками навчально-виховної та науково-дослідної роботи є переможцем конкурсу «Молодий викладач 2001 року» (природничого спрямування) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2011 році нагороджена Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, у 2016 – отримала подяку Міністерства освіти та науки України.

Основні опубліковані праці:

Монографії

 1. Сальник І.В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи [монографія]/ І.В.Сальник - Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015 – 324 с.

Навчальні посібники

 1. Величко С.П. Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: посібник для студентів фіз.-мат. ф-тів/ С.П.Величко, І.В.Сальник – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. – 167 с. (Рек. МОН України – лист № 14/18.2-1869 від 17.12.2001)
 2. Оптична міні-лава та інтегрований навчальний експеримент. Посібник для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. вищих навч. закладів. Частина 1. Проблеми навчального експерименту з оптики та квантової фізики. Оптична міні-лава. /С.П.Величко, І.М.Гладкий, Д.О.Денисов, В.В.Неліпович, І.В.Сальник, Е.П.Сірик/ [ред.С.П.Величка.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2008. – 148 с. . (Рек. вченою радою КДПУ ім.В.Винниченка – протокол № 3 від 29.10.2007 р.)
 3. Величко С.П. Оптична міні – лава та інтегрований навчальний експеримент. Частина 2. Навчальний фізичний експеримент з комплектом «Оптична міні-лава». Посібник для вчителів та студентів пед. вищих навч. закладів / С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик – у 2-х частинах – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. – 135 с. (Рек. вченою радою КДПУ ім.В.Винниченка – протокол № 4 від 26.10.2015 р.)
 4. Величко С.П. Інтегрований навчальний експеримент з квантової оптики та атомної фізики. Посібник для вчителів та студентів пед. вищих навч. закладів / С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. – 92 с. (Рек. вченою радою КДПУ ім.В.Винниченка – протокол № 4 від 26.10.2015 р.)
 5. Царенко О.М. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Квантова фізика.: навчальний посібник для студентів фізмат ф-ту пед. вищих навч. закладів./ Царенко О.М., Сальник І.В., Сірик Е.П. − Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2014. – 86 с.
 6. Величко С.П. Фізичний практикум для студентів нефізичних спеціальностей [навч.-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів]/ С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик – Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2014. – 188 с. – (Рек. МОН України – лист №1/11-8907 від 10.06.2014)
 7. Величко С.П. Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізико-математичного факультету / Величко С.П., Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В., Сальник І.В., Царенко О.М., Чінчой О.О./ за ред.. С.П.Величко, Н.В.Подопригори. – 3-е вид. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2003. – 156 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Величко Л.П. Використання комп’ютерного моделювання для дослідження механічних властивостей твердих тіл і матеріалів у 10 класі/ Л.П.Величко, І.В.Сальник// Наукові записки. – Випуск 34. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2001. – С. 224-227.
 2. Сальник І.В. Принципи симетрії у шкільному курсі фізики./ І.В.Сальник//Наукові записки. – Випуск 66. – Ч.2 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2006. – С. 183-188.
 3. Сальник І.В. Використання принципу збереження у навчанні фізики як засіб посилення логічної структури шкільного курсу./ І.В.Сальник, Е.П.Сірик//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 46. – Т.1. – Серія: Педагогічні науки.: Чернігів, 2007. – С. 33-36.
 4. Сальник І.В. Комп’ютерне моделювання фізичних об’єктів як засіб візуалізації віртуальної реальності / І.В.Сальник//Наукові записки. – Випуск 77. – Ч.2 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2008. – С. 98-104.
 5. Сальник І.В. Віртуальність як принцип та технологія навчання /І.В.Сальник, Е.П. Сірик //Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту: Серія: педагогічна. – 2008. – Вип. 14. – С. 158-160.
 6. Сальник І.В. Проблеми створення та використання сучасного інформаційного середовища в навчально-виховному процесі /І.В.Сальник//Наукові записки – Випуск 82. – Ч.1 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – С. 91-96.
 7. Сальник І.В. Деякі проблеми використання комп’ютерного моделювання у навчанні фізики/ І.В.Сальник //Наукові записки – Випуск 90. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С. 237-241.
 8. Сальник І.В. Розв’язування фізичних задач за допомогою прикладних математичних пакетів та програм/ І.В.Сальник //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип.99. – серія: Педагогічні науки/ [гол.ред. Носко М.О]. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 284-288.
 9. Сальник І.В. Методична система підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей /І.В.Сальник//Педагогічні науки. – Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Вип 61. – 2012. – С. 313-319.
 10. Сальник І.В. Проблеми запровадження комплектів навчального обладнання в шкільному експерименті/ І.В.Сальник//Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1 – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2013. – С. 221-225.
 11. Сальник І.В. Реалізація синергетичних принципів у контексті функціонування системи шкільного фізичного експерименту/ І.В.Сальник //Наукові записки. – Вип 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1 – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 146-151.
 12. Сальник І.В. Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту / І.В.Сальник// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 48 – С. 138-143.
 13. Сальник І.В. Синергетичний підхід до вдосконалення змісту фізичної освіти в загальноосвітній школі /І.В.Сальник//Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 47 / [за заг. ред. В.Д.Cиротюка.] – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – C. 250-256.
 14. Сальник І.В. Реалізація адаптаційної функції навчального експерименту у процесі профільного навчання фізики/ І.В.Сальник // Наукові записки. – Вип 6. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.2 –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2014. – С. 96-102.
 15. Сальник І.В. Ергономічні чинники розвитку системи фізичного експерименту старшої школи у віртуально орієнтованому навчальному середовищі./ І.В.Сальник //Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – Випуск 16 (23): збірник наукових праць / редрада. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 57-59.
 16. Сальник І.В. Модель сучасної системи навчального фізичного експерименту старшої школи / І.В.Сальник, Е.П.Сірик // Наукові записки. – Вип 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.2 –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка., 2015. – С. 218-227.
 17. Сальник І.В. Синергетична модель процесу навчання фізики в старшій школі/ І.В.Сальник, Е.П.Сірик// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.127. Серія: Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка/ [гол.ред. Носко М.О.] – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 192-195.
 18. Сальник І.В. Методичні підходи до використання віртуального та реального в системі навчального фізичного експерименту/ І.В.Сальник //Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – №20 (353) – С. 32-41.
 19. Сальник І.В. Організація та результати експериментальної перевірки нової моделі системи навчального фізичного експерименту старшої школи/ І.В.Сальник // Наукові записки. – Вип 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.3 –Кіровоград: РВВ КДПУ ім В.Винниченка., 2015. – С.136-145.
 20. Сальник І.В. Засадничі положення запровадження реального та віртуального у навчальному фізичному експерименті старшої школи /І.В.Сальник// Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 15: збірник наукових праць – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 97-105.

Публікації у наукових виданнях інших держав та виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Величко С.П. Использование комплектов оборудования как средство повышения эффективности обучения физике/ С.П.Величко, И.В.Сальник /Международный сборник научных статей «Физика в школе и вузе». – Вып.12. / [Ред.коллегия: Г.А.Бордовский и др.] – Санкт-Петербург, 2010. – С.100-105.
 2. Сальник І.В. Активізація пізнавально-пошукової діяльності учнів з фізики в віртуально-орієнтованому навчальному середовищі/ І.В.Сальник //Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (8), Issue:16, 2014 –  p.127-130.
 3. Величко С.П. Експеримент як засіб адаптації учнів до профільного навчання фізики/ С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (13), Issue:26 – 2014 – p.58-61
 4. Сальник І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ/ І.В.Сальник// Інформаційні технології в освіті. - 2013. – №15. – С. 204-209. – (IndexCopernicus)
 5. Сальник І.В. Психолого-педагогічні основи віртуалізації процесу навчання фізики в старшій школі/ І.В.Сальник// Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наук. праць – Вип.1 – 2014. – С. 92-99. – (IndexCopernicus)
 6. Сальник І.В. Сучасні підходи до визначення віртуального навчального середовища в дидактиці фізики/ І.В.Сальник//Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том41 – №3 – [електронне видання] – Режим доступу: journal.iitta.gov.ua//index.php/itet/article/view/1026. - С.108-116. – (Index Copernicus).
 7. Сальник І.В. Сучасні підходи до організації лабораторного фізичного експерименту в старшій школі / І.В.Сальник, Е.П.Сірик//Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. – Том 10 – 2014. – С. 83-89. – (IndexCopernicus).
 8. Сальник І.В. Навчально-методичний комплекс експериментального вивчення хвильової оптики в старшій школі/ І.В.Сальник//Інженерні та освітні технології – Кременчук: КрНУ, 2015 - № 3 (11) – С. 202-204. – (IndexCopernicus).
 9. Сальник І.В. Гносеологічні основи комплексного використання віртуального та реального фізичного експерименту в старшій школі/ І.В.Сальник// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – Вип.21. / [ред.кол.: Атаманчук П.С. (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець – Подільський нац. ун-т ім..Івана Огієнка, 2015. – С. 49-52. – (IndexCopernicus)
 10. Kazachkova N. Improving of Students’ DIY Skills by an Example of Key Competences Development at Science Centres in Ukraine/ Nataliya Kazachkova, Iryna Salnyk, Pavlo Mykytenko / Key Competences in Physics Teaching and Learning. Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław, Poland, 6-10 July 2015. Springer Proceedings in Physics, Vol.190. Springer International Publishing Switzerland AG.,  2017. P.90-97 (Scopus, http://www.springer.com/gp /book/9783319448862?wt_mc=ThirdParty. SpringerLink. 3.EPR653. About_ eBook. DOI 10.1007/978-3-319-44887-9)

  Профіль в Google Scholar