Наведена робота виконана студенткою нашого факультету спеціальності Фізика Ольгою Єкименковою. З результатом 79,46 бала вона увійшла до першої сотні стипендіатів програми «Завтра.UA», ставши переможцем всеукраїнського конкурсу 2016 року.

Напрям: Педагогіка і освіта

Піднапрям: Педагогічна освіта

Ключові слова: фізика, І.Є.Тамм, патріотичне виховання, лінії часу, Нобелівська премія. 

Вступ. У державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) акцентується увага на необхідності вивчення досвіду минулого і здобутків сучасності, поєднанні загальнолюдських цінностей, традицій у вітчизняній та світовій педагогічній та науковій літературі. Україна відома своїми традиціями, знаменитими постаттями. Серед них Ігор Євгенович Тамм єдиний з України лауреат Нобелівської премії з фізики, академік, Герой Соціалістичної праці, який вніс неоціненний внесок у розвиток освіти і світової науки. Делегат І Всеросійського з’їзду рад від Єлисаветграда, делегат І Всеросійського з’їзду позашкільної освіти, делегат І Українського з’їзду профспілок, організатор профспілок в повіті, організатор курсів підготовки вчителів, керівник біржи праці в Єлисаветграді, з ним пов’язане відкриття музичної школи, шахти з видобутку вугілля. За його ініціативою у 1918 р. керівництво держави прийняло постанову про відкриття у Єлисаветграді педагогічного інституту, хоч це статися пізніше. Вказана педагогічна та громадська діяльність І.Є.Тамма мало досліджена в Україні.

Вивчення діяльності І.Є.Тамма та популяризація інформації про нього сприяє патріотичному вихованню, формуванню моральних ідеалів молоді, почуття потреби в праці на благо суспільства, краєзнавчої роботи.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням педагогічних та наукових здобутків визначних учених-випускників Єлисаветградської чоловічої гімназії займалися В.М.Босько, С.І.Шевченко, В.В.Постолатій. Окремі публікації в місцевих газетах про діяльність І.Є.Тамма здійснили Ю.М.Матівос, О.Степанова, О.Гора, О.Нікітіна. Про діяльність І.Є.Тамма інформували М.І.Садовий, О.М.Трифонова [10]. Проте їх інформація носить не дослідницький, а в основному епізодичний інформаційний характер, що мало сприяє вихованню молоді.

Актуальність теми дослідження. Висвітлення інформації про Нобелівського лаурета з фізики І.Є.Тамма сприяє патріотичному вихованню молоді, створенню привабливого клімату обласного центру. Встановлення пам’ятника І.Є.Тамму, присвоєння йому звання «Почесного горомадянина м.Кіровограда», відкриття музею І.Є.Тамма в КДПУ ім. В.Винниченка, проведення міжнародної конференції присвяченої 120-річчю від дня народження вченого, поміщення короткої інформації у шкільних підручниках є епізодами у науково-педагогічному та суспільно-політичному житті. Унікальність даного дослідження полягає у тому, що воно є першим в Україні цілісним, цілеспрямованим дослідженням з цієї проблеми.

Мета дослідження полягає цілісному аналізі і розгортанні системної роботи з патріотичного виховання учнів на основі дослідження архівних матеріалів, краєзнавчої роботи, аналізу наукової, педагогічної й громадської діяльності єдиного вихідця з України лауреата Нобелівської премії І.Є.Тамма. Наукове значення дослідження полягає у сприянні становлення сучасних учнівських наукових шкіл та організації роботи з обдарованою молоддю в Малій академії наук.

Відповідно до мети дослідження виконувалися такі завдання:

 1. На основі аналізу історико-педагогічних джерел, архівних документів визначити основні ідеї наукової, педагогічної, гуманістичної діяльності лауреата Нобелівської премії І.Є.Тамма.
 2. Розробити лінії часу наукової спадщини Нобелівських лауреатів з фізики, чия діяльність частково пов’язана з Україною та визначити роль І.Є.Тамма у світових досягненнях, що забезпечить розвиток патріотичного виховання учнів.
 3. Розробити методику використання інформації щодо формування в учнів патріотизму на уроках фізики, висвітлюючи факти з життя, наукової діяльності, суспільну значущість для України з поширенням через Інтернет.

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ).

Предмет дослідження: виявлення, узагальнення і впровадження в освітній процес елементів знань про вченого, які сприяють патріотичному вихованню учнів.

Основні методи дослідження:

- теоретичні: історико-педагогічний та соціальний аналіз і синтез (впродовж 3 років) для визначення вихідних положень дослідження; узагальнення, систематизація науково-методичної та психолого-педагогічної літератури; порівняльний аналіз фактів з життя та діяльності Нобелівських лауреатів з фізики; окреслення вихідних елементів патріотичного виховання;

- емпіричні: вивчення досвіду організації патріотичного виховання в ЗНЗ; узагальнення архівних матеріалів; підготовка наукових статей; участь у конференціях.

Результати роботи: практичне значення дослідження полягає в ефективності запропонованої методики організації патріотичного виховання молоді на прикладі цікавих фактів з науково-педагогічної та громадської діяльності І.Є.Тамма, які підтверджені анкетуваннями та співбесідами з учителями, викладачами, студентами та учнями 5 областей України.

Основна частина. Основою патріотичного виховання учнів, виховання гордості за свою державу є знання ними світових досягнень. Нині найбільш поширеними є висвітлення українцями спортивних результатів. Але цього обмаль. Спектр слід розширити. Ми пропонуємо це здійснити на основі аналізу в галузі присудження Нобелівських премій, табл. 1.

До кола основних завдань патріотичного виховання учнів на уроках фізики входить розкриття внеску в світову науку українських фізиків, які отримували Нобелівські премії, див. табл. 1. Висвітлення цих питань пов’язане з підняттям нового пласту знань в історії фізики та організацією патріотичного виховання при вивченні шкільного курсу фізики (ШКФ).

Таблиця 1. Список Нобелівських лауреатів причетних до України

ПІБ Нобелівського лауреата Роки життя Зв'язок з Україною За що і коли отримав Нобелівську премію
Капиця Петро Леонідович 1894-1984 По матері походив з українських дворян Стебницьких. Його батько, полковник Леонід Капиця – виходець з Волині, поляк за походженням За базові дослідження та відкриття у фізиці низьких температур (1978)

Ландау Лев Давидович

(1932-1937 – Харків)

1908-1968 Працював в Українському фізико-технічному інституті та у Харківському університеті з 1932 по 1937 р. Теорія конденсованих середовищ й особливо рідкого гелію, ядерна фізика (1962)
Тамм Ігор Євгенович 1895-1971 Його дід та батько постійно проживали у м. Кіровограді. Ігор Євгенович закінчив Єлисаветградську чоловічу гімназію; працював в Одеському політехнічному та Таврійському університеті, Харківському ФТІ, Київському інституті фізики. За обґрунтування ефекту Черенкова (1958)
Григорій Харпак (Жорж Шарпак) 1924-2010 Народився в Україні, родом із с.ДубровицінаРівненщині Винахід та вдосконалення детекторів частинок, багатопровідної пропорційної камери (1992)

Ми вивчили обізнаність 428 учнів ЗНЗ про вихідців з України, які одержали Нобелівські премії. За результатами опитування близько 20% учнів знають про П.Л.Капіцу, але майже нічого не знають про його дослідження, про Л.Д.Ландау – 15% (особливо у східних областях). Про І.Є.Тамма – 5-7%, а про Г.Харпака – лише одиниці. Аналогічна ситуація і з опитуванням учителів, викладачів, студентів.

Аналіз діючих підручників для ЗНЗ показав, що є лише деякі згадки про перерахованих лауреатів, крім Г.Харпака, табл. 2. Це не сприяє цілісному представленню особистості вченого перед учнями і не забезпечує виховання патріотизму.

Таблиця 2. Узагальнена таблиця висвітлення доробку вчених у ШКФ

Учений / 

підручник

Ф.Я. Божинова С.У.Гончаренко П.Ф.Пістун М.І. Шут

Ф.Я.Божинова

(нова редакція 2015р.)

І.Є. Тамм

Описаний доробок ученого і опис його досягнення

[1]

Згаданий доробок ученого, можна знайти за іменним покажчиком [6] - Описаний доробок вченого і його досягення [13] -
Л.Д. Ландау Описаний доробок ученого і опис його досягнення [2] Згаданий доробок ученого, можна знайти за іменним покажчиком [6] Коротка виноска про вченого [8] - Згадка про вченого
П.Л. Капиця Описано коротко доробок вченого [2] - - - -
Г. Харпак - - - - -

На нашу думку, доцільно показати, що найбільших досягнень українські вчені досягли у розвитку ядерної фізики, теоретичної фізики, металофізики та матеріалознавства, радіаційного матеріалознавства, радіофізики та емісійної електроніки, оптичної квантової електроніки, про це свідчать і висновки Нобелівського комітету [7].

Ми розробили проект потенціального використання ідей Нобелівських лауреатів для ШКФ, фрагмент такого проекту подаємо на рис. 1.

art17 1

Системне використання запропонованого матеріалу буде сприяти вихованню патріотичних почуттів при вивченні фізики в школі на прикладі діяльності Нобелівських лауреатів, що забезпечує формування в свідомості дитини високих ідеалів служіння рідному народу в будь-якій сфері народного господарства, що забезпечить процвітання та розвиток української держави.

Крім причетності до визначних світових відзначень більшість вчених проявляють високу громадянську позицію, є взірцями наслідування. Зокрема, в період І Світової війни, Тамм активно організовував антивоєнні заходи в Єлисаветграді, у 1915 р. пішов добровольцем як «брат милосердя» на фронт, бо як солдата його не мобілізовували.

І.Є.Тамм, глибоко поділяв ідею інтернаціональної солідарності борців за свободу і справедливість, був в Україні відомий не стільки, як науковець, а як політичний діяч. 20.05.1917 його обирають делегатом І Всеросійського з’їзду Рад, який відбувся 3-24 червня 1917р.

Створював структури державної і профспілкової влади. У складі 16 представників від України 17-22 жовтня 1917р. брав участь у роботі І Всеросійської конференції фабзавкомів, а пізніше був делегатом І Всеукраїнського з’їзду фабзавкомів. З метою забезпечення контролю за виробництвом і розподілом продуктів обраний у склад центральної ради професійних спілок.

У січні 1918р. Ігор Євгенович призначений завідуючим біржою праці у Єлисаветграді та інструктором профспілок. Декілька місяців керував профспілками у м.Києві. Вивчення архівних документів свідчить, що з юних років І.Є.Тамм завжди брався за глобальні проблеми і вирішував їх. Він переймався питанням про створення курсів підготовки вчителів. В його планах – створення Єлисаветградського педагогічного інституту. 26 січня 1919 р. Директорією УНР було прийнято постанову про відкриття учительських інститутів у Житомирі й Єлисаветграді, але громадянська війна, часта зміна влади не дали можливості реалізувати.

На цьому його педагогічна діяльність не завершується. У лютому 1919р. він призначений завідуючим відділом позашкільної освіти наробразу м.Єлисаветграда. У той час позашкільна освіта передбачала організацію навчання як дітей, так і дорослих. Ігор Євгенович організовує створення шкіл, формування викладацьких колективів, займається всеобучем. Фактично він був першим організатором і керівником відділу народної освіти Єлисаветградського повіту. Його авторитет був настільки безгоданний, що педагогічна громадськість обирає його делегатом І-го Всеросійського з’їзду з позашкільної освіти. Ми вважаємо, що така цікава і приваблива діяльність І.Є.Тамма не може не викликати повагу. Тому, ми пропонуємо розглядати на уроках та в позашкільній роботі фізики, і як Нобелівського лауреата, і як людину, що зробила неоціненний внесок в розвиток освіти на Єлисаветградщині.

Влітку 1919 р. батько Ігоря Євгеновича запросив сина до досліджень щодо відкриття шахти з видобутку відкритим способом бурого вугілля на Злодійській балці (с.Лелеківка, поблизу Єлисаветграда). Тоді енергетична ситуація на Єлисаветградщині ускладнилася, Денікін захопив Донбас. І знову проявилися організаторські здібності І.Є.Тамма, розпочався видобуток і продаж вугілля мешканцям та підприємствам Херсонської та Одеської губерній. На повну потужність стали працювати електростанції, трамвай, телефон, електроосвітлення.

Таким же був Ігор Євгенович у Таврійському університеті, а згодом у Одеському політехнічному інституті. Після 1924р. його запросили до Московського університету, але він не поривав з Україною: читав лекції науковцям у Харківському фізико-технічному інституті, Інституті фізики Київського університету, Дніпропетровському гірничому інституті, скрізь веде наукові дослідження, керує роботою аспірантів, докторантів.

Його учні зібрали цитати, які найбільш часто про нього говорили, див. рис. 2.

art17 2 

Рис. 2. Підбірка цитат про Ігоря Євгеновича Тамма

Така підбірка дозволяє кожному учню співставити себе з ними, оцінити своє ставлення до навчання, до Батьківщини, до майбутнього.

Як показали проведені нами дослідження, проблема патріотичного виховання на уроках фізики є актуальною і в наш час, коли розширюються міжнародні обміни, утверджується Українська державність. Адже важливість діяльності українських учених має свій патріотичний вплив на учнів, ненав’язливий, але більш переконливий ніж високі слова про патріотизм. На прикладах життя, наукової та громадської діяльності вчених можна формувати та виховувати патріотизм в учнів, любов до своєї Батьківщини.

На відміну від традиційних форм виховання, які базуються на словесних методах передачі соціального досвіду, ми вважаємо, що проектна діяльність учнів у позакласний час надає змогу найбільш повно врахувати інтереси та потреби учнів, впливає на формування системи цінностей та соціальної позиції.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів та виховання в них патріотизму в процесі вивчення фізики й ознайомлення з діяльністю Нобелівських лауреатів ми пропонуємо використовувати розроблену за допомогою онлайн-сервісу «Timetoast» лінію часу [10; 14], що дозволяє наочно відслідкувати і проаналізувати життя вченого. Лінія часу може бути використана у складі багатьох таких ліній часу, наприклад, про українських Нобелівських лауреатів з фізики.

Для комплексного вирішення проблеми виховання патріотизму в молоді ми пропонуємо створення навчально-виховного проекту «Внесок науковців-земляків у розвиток світової науки». Мета даного проекту долучення учнів до дослідження наукового доробку видатних вчених-земляків, як засіб виховання патріотизму.Форми реалізації проекту: науково-практичні конференції, круглі столи з участю наукової еліти регіону, вебінари, тренінги, форуми.

Висновок. Ми запропонували методику здійснення патріотичного виховання під час навчання фізики на прикладі діяльності Нобелівських лауреатів з фізики, яка є новою у навчально-виховній роботі, що дозволило зробити висновки:

 1. Один із можливих варіантів реалізації патріотичного виховання у навчально-виховному процесі з фізики ми вбачаємо в ознайомленні школярів з прикладами наукової та громадської діяльності Нобелівських лауреатів з фізики І.Є.Таммом, Л.Д.Ландау, П.Л.Капицею, Г.Храпаком, життєвий шлях яких був пов’язаний з Україною.
 2. Обґрунтовано потенційні можливості використання історичних фактів з життя та діяльності вчених-фізиків для забезпечення патріотичного виховання на уроках фізики з використання ІКТ та хмарних технологій, зокрема створено лінії часу Нобелівських лауреатів, які пов’язані з Україною.

Список використаних джерел:

 1. Божинова Ф.Я. Фізика. 7 кл.: [підр.] / Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М., Кірюхіна О.О. – Х.: Ранок, 2007. – 192с.
 2. Божинова Ф.Я. Фізика. 8 кл.: [підр.] / Божинова Ф.Я., Ненашев І.Ю., Кірюхін М.М. – Х.: Ранок, 2008. – 256с.
 3. Воспоминания о И.Е.Тамме / отв. ред. Е.Л.Фейнберг – [3-е изд. доп.]. – М.: ИЗДАТ, 1995. – 432с. (Эпоха и личность).
 4. Головко М.В. Використання матеріалів з історії вітчизняної науки про вивченні фізики та астрономії / Головко М.В. – К.: Наука, 1998. – 93с.
 5. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави / В.Гонський // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С.9-14.
 6. Гончаренко С.У. Фізика: [підр. для 10 кл.]/ Гончаренко С.У. – К.: Освіта, 2002. – 319с.
 7. Енциклопедичний довідник «Лауреати Нобелівської премії. 1901-2001» / Ред. С.О.Довгий та ін. – К.: ДІА, 2001. – 768с.
 8. Пістун П.Ф. Фізика 7 кл.: [підр.] / П.Ф.Пістун, В.В.Добровольський. – Тернопіль: Богдан, 2015 – 220с.
 9. Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. пос.] / М.І.Садовий, В.П.Вовкотруб, О.М.Трифонова. – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – 252с.
 10. Садовий М.І. Хмарні технології як базовий ресурс формування патріотизму під час навчання фізики в школі / М.І.Садовий, О.М.Трифонова // Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізованому суспільстві: [матер. конф.] – Миколаїв, 2015. – С.163-165.
 11. Сусь Б.А. Національно-патріотичне виховання студентів як невід’ємний компонент формування особистості / Б.А.Сусь, М.І.Шут, Г.П.Грищенко // Всебічний розвиток особистості студента: [матер. наук.-практ. конф.] – Ірпінь, 2001. – С.195-201.
 12. Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. пос.] / Фіцула М.М. – К.: Академія, 2000. – 544с.
 13. Шут М.І. Фізика 7 кл.: [підр] / М.І.Шут, М.Т.Мартинюк, Л.Ю.Благодаренко. – К.; Ірпінь: Перун, 2014. – 256с.
 14. https://www.timetoast.com/timelines/46a7be8b-5a19-4a10-96cd-f91054cda8fe

Наведена робота виконана студенткоюнашого факультетуспеціальності ФізикаОльгою Єкименковою, причому з результатом 79,46 бала вона увійшла до першої сотні стипендіатів програми «Завтра.UA», ставши переможцем всеукраїнського конкурсу. Науковими та «стратегічними» наставниками Ольгибули викладачі фізико-математичного факультетуСадовий Микола Ілліч, Трифонова Олена Михайлівна, Чистякова Людмила Олександрівна.