trifonovaкандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання.

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики»

Наукові інтереси: дидактика фізики у вищій школі; історія фізики.

Публікації:автор 240 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Народилася 15 червня 1982 року в м. Кіровограді.

У 2004 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. З 2003 р. працює в цьому університеті старшим лаборантом кафедри фізики та методики її викладання, у 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) працювала за сумісництвом асистентом кафедри фізики та методики її викладання. З 2009 року працювала старшим викладачем кафедри, а з вересня 2013 року обрана на посаду доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Веде заняття з курсу загальної фізики, історії фізики, методики навчання фізики, контрольно-інформаційні машини та основи автоматизації виробництва, методів математичної фізики, історії науки і техніки, концепції сучасної наукової картини світу.

Брала участь у розробці науково-дослідних проектів «Інтегрований навчальний практикум «Методика, техніка та сучасні технології у шкільному фізичному експерименті» та «Інноваційні методи навчання математики». Член лабораторії дидактики фізики НАПН України

У 2009 році отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук, у цьому ж році стала лауреатом Премії Верховної Ради України, яка призначається найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. 2011-2013 рр. та 2014-2016 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Виконує обов’язки технічного секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Є членом Лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Основні напрямки досліджень пов’язані з розробкою проблем викладання фізики у вищій школі.

Автор 240 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Основні опубліковані праці:

 1. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с.     (Гриф МОНУ)
 2. СадовийМ.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.
 4. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с.    (Гриф МОНУ)
 5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 6. ПодопригораН.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 300 с. (Гриф МОНмолодьспорт України)
 7. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.
 8. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
 9. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 413 с.
 10. Авторське свідоцтвоКомп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.
 11. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.

  Профіль в Googlе Scholar