1. Загальна інформація

2. Зміст освітньо-наукової програми

3. Асистентська педагогічна практика

 

 

1. Загальна інформація

 

З 2016 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито аспірантуру зі спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 Математика та статистика. Високий рівень підготовки аспірантів гарантується науковими досягненнями доктора фізико-математичних наук, професор Авраменко О.В., доктора технічних наук, професора Філєра З.Ю, кандидата фізико-математичних наук, доцента Гуртового Ю.В. та інших членів випускової кафедри ПМСЕ.

1

Право навчатися в аспірантурі спеціальності «Прикладна математика» мають випускники-спеціалісти та магістри всіх спеціальностей. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах та заочна форма навчання. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом перших років роботи випускника.

2

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика», який успішно виконав та захистив власне оригінальне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі прикладної математики, аналітичної роботи, наукового консультування у прикладних математичних науках, сфері освіти та науки, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

3

До основних завдань освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика» належать:

  • сформувати у здобувача вищої освіти – першого наукового ступеня доктора філософії загальні та фахові компетентності, достатні для проведення власного наукового дослідження за спеціальністю 113 «Прикладна математика», участі у колективній науково-дослідній роботі у прикладній математиці; достатні для здійснення власної педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри (відділу) у вищому навчальному закладі (науковій установі);
  • забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної та світової науки, що висуваються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика», а також сприяти поглибленню рівня аналітичної спрямованості результатів науково-дослідницької діяльності здобувача;
  • створити умови для належного визначення основних етапів та змістовних завдань власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня та послідовність їх виконання;
  • створити умови для належної публікації проміжних та остаточних результатів наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика» у наукових фахових періодичних виданнях (вітчизняних та зарубіжних) та під час роботи наукових конференцій;
  • сприяти розвитку навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, аналітичних доповідей, монографій тощо, а також поглиблювати рівень володіння усною та письмовою науковою мовою для апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах;
  • забезпечити системну розширену педагогічну практику аспіранта на профільній (випусковій) кафедрі, яка включає в себе оволодіння сучасними інноваційними методиками, актуальними інформаційними технологіями у сфері викладання прикладних математичних дисциплін, проведення навчальних занять, підготовку та публікацію власних науково-методичних праць за профілем кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс, навчально-методичний посібник, навчальний посібник, підручник, практикум тощо), практичне освоєння принципів та методів організації науково-педагогічної, наукової та виховної роботи профільної (випускової) кафедри (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи факультету й університету тощо);
  • забезпечити якісний проміжний контроль виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного наукового дослідження, створити умови для всебічної, об’єктивної фахової експертизи результатів наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії, їх відповідності чинним вимогам до дисертаційних робіт;
  • створити умови для підготовки до процедури захисту дисертації (наукового дослідження) здобувача наукового ступеня до захисту у спеціалізованій вченій раді чи у разовій спеціалізованої вченої ради.

4

 

2. Зміст освітньо-наукової програми

 

Освітньо-наукова програма передбачає такі складові:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни та дисципліни за вибором аспіранта, що забезпечують набуття освітньо-наукового рівня за відповідною спеціальністю.

Обов’язкові навчальні дисципліни (ОНД) передбачають здобуття мовних компетенцій, оволодіння загальнонауковими та спеціальними компетенціями та набуття універсальних навичок дослідника, вони  забезпечують підвищення професійної майстерності майбутньої науково-дослідницької та викладацької діяльності.

Дисципліни вибору аспіранта   (ДВА) дають змогу отримати додаткові знання, що підвищать їхній фаховий рівень і поглиблять знання у відповідних фахових спрямуваннях.

2. Проходження асистентської практики дасть змогу закріпити отримані знання  щодо викладацької майстерності на практиці на посаді асистента. Здобувачам  буде присвоєно додаткову професійну кваліфікацію – 2310 викладач вищого навчального закладу (із внесенням відповідного запису до диплома доктора філософії і додатку до диплома).

3. Науково-дослідницька робота разом з теоретичною забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення самостійної науково-дослідницької діяльності.

4. Підготовка та захист дисертації, що разом з теоретичною та практичною підготовкою, а також науково-дослідницькою роботою забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень.

5

Освітньо-наукова програма включає наступні розділи:

А. Теоретична підготовка

1. Нормативна частина

1.1 Гуманітарно-наукова підготовка

         Філософія та методологія науки

         Англійська академічна мова

         Наукометрія та проектна реалізація наукових досліджень

1.2 Професійно наукова підготовка

         Математичне моделювання детермінованих та стохастичних процесів

         Аналіз та обробка даних

2. Дисципліни вільного вибору аспіранта

Комп'ютерне моделювання та символьні обчислення

Статистичні структури та оператори

Програмні алгебри та конструювання баз даних

Нелінійні динамічні системи та фрактали

В. Практична підготовка

Аспірантська практика

Перелік теоретичних дисциплін з мінімальною кількістю навчальних годин і кредитів ЄКТС, які відводяться на їх вивчення, наведено у навчальному плані зазначеної спеціальності.

Анотації цих дисциплін, що складаються із змістовних модулів та поєднані у структурно-логічну схему, зібрані в інформаційний пакет та розміщені на сайті фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Вибіркова частина ОНП підготовки доктора філософії складається з дисциплін самостійного вибору аспіранта, запропонованих кафедрами Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відповідно до навчального плану.

Університет має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін.

 

3. Асистентська педагогічна практика

 

Метою асистентської педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань аспірантів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму та дисциплін фундаментального циклу для спеціальності 113 «Прикладна математика».

Асистентська педагогічна практика має бути наближеною до напрямів наукових досліджень аспіранта. Під час такої практики виникає можливість апробувати результати досліджень, які проводяться аспірантом  при написанні дисертаційної роботи.

6

Проходження асистентської педагогічної практики передбачає виконання аспірантом таких видів робіт:

-  підготовку та прочитання 1–2 лекцій разом з лектором з дисциплін, які викладаються науковим керівником;

-  підготовку та проведення семінарських (практичних, лабораторних) занять;

-  підготовку навчально-методичного забезпечення проведення семінарських (практичних, лабораторних) занять;

-  розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з дисциплін, які викладаються;

-  підготовку навчально-методичного забезпечення проведення модульних контрольних робіт з дисциплін, які викладаються;

-  підготовку навчально-методичного забезпечення проведення залікових робіт та іспитів з дисциплін, які викладаються;

-  участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів відповідної спеціальності.

7