"Професійна освіта (Цифрові технології)"  2018–2022 р.

Оновлена ОП в 2019 році 

Оновлена ОП в 2020 році

Оновлена ОП в 2021 році

Гарант освітньої програми: Шлянчак Світлана Олександрівна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 015

Найменування спеціальності: Професійна освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 015

Предметна спеціальність: Професійна освіта (Цифрові технології)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр з професійної освіти цифрових технологій. Педагог професійного навчання: фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)/фахівець з інформаційних технологій

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензія 1Рецензія 2Рецензія 3Рецензія 4Рецензія 5Рецензія 6Рецензія 7; Рецензія 8
Відгук 1
Відгук 2Відгук 3Відгук 4Відгук 5Відгук 6Відгук 7