Shlanchak1

доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук,

доцент

Тема дисертації:

«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

       • педагогічні проблеми впровадження ІКТ у закладах вищої освіти та закладах середньої освіти;
       • технології дистанційного навчання;
       • використання елементів ігрофікації у навчанні;
       • комп’ютерна графіка та мультимедійні продукти.

Старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Закінчила фізико-математичний факультет цього ж університету за спеціальністю «Математика та основи інформатики» у 2003 році з відзнакою.

У Кіровоградському державному педагогічному університеті отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, Математика», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач математики.

З 2003 року по теперішній час – асистент, викладач, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2004 р. вступила до аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «13.00.04 Теорія та методика професійної освіти».

У 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки Авраменко О.В.

Проводить заняття з таких навчальних курсів: «Інформаційно-комунікаційні технології», «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання», «Програмування», «Прикладне та web-програмування», «Інформатика», «Інформатика та обчислювальна техніка (з практикумом розв’язування задач з інформатики)», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Мультимедійні технології», «Комп’ютерні мережі та захист даних», «Комп’ютерне документоведення», «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми в дошкільних закладах», «Засоби дистанційної освіти» та інші.

З січня 2015 року входила у склад творчої групи викладачів-тренерів, які розробили та провели у ЦДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Гарант спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Має 45 публікацій, з них 35 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі 15 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, має публікацію у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science.

наукові

 1. Шлянчак С.О. Використання соціальних сервісів інтернет у навчальній діяльності студентів /С. О. Шлянчак // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 3(28). – С. 84–93. (0,8 д.а.). (Index Copernicus International) Фахове видання ISSN 1998-6939.
 2. Shlianchak, SO. Use of moodle-based informational technologies for test tasks analysis./ Koretska, VO, Shlianchak, SO. // Information technologies and learning tools. – 2017. - №62 (6). – P.130-139. Web of science. ISSN: 2076-8184.
 3. Шлянчак С.О. Використання середовища SCRATCH у процесі підготовки майбутніх вчителів /С. О. Шлянчак, В.О. Корецька// Vzdelávanie a spoločnosť II, 2017. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici Режим доступу: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9. С. 161 – 173. Фахове видання ISBN 978-80-555-1829-9.
 4. Шлянчак С.О. Графічна підготовка бакалаврів у процесі вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка». / С. О. Шлянчак, В.О. Корецька // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: Матеріали ІІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26-27 липня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – с. 38-43.

навчально-методичні 

 1. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Навч. посіб. – Кропивницький: ФО-П Александрова М.В., 2018. – 220 с. (співавтор Ганжела С.І.).
 2. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина 2. Moodle-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 68 с. (співавтори Андронатій П.І., Болілий В.О.) (5,0/1,7 д.а.)
 3. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. І. Основи інформатики. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 88 с. (співавтор Ганжела С.І.) (3,6/1,8 д.а.)
 4. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. ІІ. Елементи програмування. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 61 с. (співавтор Ганжела С.І.) (2,5/1,75 д.а.)
 5. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. ІІІ. Сучасні інформаційні технології навчання. – Кіровоград : КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – 41 с. (співавтор Ганжела С.І.) (2,0/1,0 д.а.)

Сертифікати:

 1. Ігрофікація. Освітня платформа Stepic, 2016.
 2. Основи дистанційного навчання. Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2017.
 3. Особливості викладання навчального предмету «Інформатика» в основній школі та перспективи удосконалення його змісту. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017.
 4. Інтернет-олімпіади як засоби мотивації учнів. Освітній проєкт «Всеосвіта», 2019.
 5. Особливості підготовки учнів до розв’язування задач олімпіади з інформаційних технологій: табличний процесор. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2019.
 6. Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять. Освітній проект «НА УРОК», 2020.
 7. Дистанційне навчання за допомогою ClassDojo для учителів, учнів та їх батьків. Освітній проєкт «Всеосвіта», 2020.
 8. Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom. Освітній проект «НА УРОК», 2020.
 9. Особливості підготовки учнів до розв’язування задач олімпіади з інформаційних технологій: MS PowerPoint. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2020.
 10. Особливості підготовки учнів до розв’язування задач олімпіади з інформаційних технологій: MS Access. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2020.
 11. Основи Web UI розробки. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 2021.
 12. Онлайн-сервіси для організації дистанційного та проєктного навчання: Trello, Basecamp, Asana. Освітній проект «НА УРОК», 2021.

Профиль Google Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)