Освітньо- професійні програми

ОПП  2018 року

Оновлена ОПП  2019 року

Оновлена ОПП  2020 року 

Оновлена ОПП  2021 року

Проєкт ОПП  2022 року

Гарант освітньої програми: Рєзіна Ольга Василівна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта / Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (Інформатика)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр освіти. Вчитель інформатики та математики закладу загальної середньої освіти

Обсяг освітньої програми:  240  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  3 роки 10 місяців

Наявність акредитації:  Програма впроваджена у 2018 році

Цикл/рівень:  HPK України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень

Передумови:  Повна загальна середня освіта

Мова(и) викладання:  українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

Методичні рекомендації, щодо написання курсових робіт з методики навчання інформатики

Методичні рекомендації, щодо написання курсових робіт з інформатики

Атестації:

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму (посилання на правила вступу)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензія 1Рецензія 2Рецензія 3Рецензія 4

Відгук 1Відгук 2Відгук 3Відгук 4Відгук 5Відгук 6