Освітньо-професійні програми:

  • Середня освіта (Інформатика та Математика)

ОПП  2018 року

ОПП  2019 року

ОПП  2020 року 

ОПП  2021 року

  • Середня освіта (Інформатика та Робототехніка)

ОПП  2022 року

ОПП 2023 року

Навчільні плани:

Гарант освітньої програми: Рєзіна Ольга Василівна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта / Педагогіка

Код та найменування спеціальності: 014 Середня освіта (Інформатика)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації:

  • Бакалавр середньої освіти. Вчитель інформатики та математики закладу загальної середньої освіти;
  • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Інформатика»). Вчитель інформатики, керівник гуртка робототехніки – ІНФ 22Б;
  • Бакалавр із середньої освіти. Вчитель інформатики, керівник гуртка робототехніки, викладач закладу фахової передвищої освіти – ІНФ 23Б

Обсяг освітньої програми:  240  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  3 роки 10 місяців

Наявність акредитації:  Програма впроваджена у 2018 році

Цикл/рівень:  HPK України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень

Передумови:  Повна загальна середня освіта

Мова(и) викладання:  українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

Методичні рекомендації, щодо написання курсових робіт з методики навчання інформатики

Методичні рекомендації, щодо написання курсових робіт з інформатики

Атестації:

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензія 1Рецензія 2Рецензія 3Рецензія 4, Рецензія 5

Відгук 1Відгук 2Відгук 3Відгук 4Відгук 5Відгук 6Відгук 7Відгук 8Відгук 9