Tryfonova

В.о. завідувача кафедри математики та цифрових технологій, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта: Кіровоградський педагогічний державний імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2004 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: в.о. завідувача кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018); Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук (номер держ. реєстр. 0122U201930, 2022) Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (номер держ. реєстр. 0122U201725, 2022–2024).

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2009 рік

Наукова школа: Хомутенко Максим Володимирович, тема дисертації «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2018 рік

Транслітерація імені: Olena Tryfonova

Професійна діяльність:

 • 2003–2006 роки – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – асистент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка, за сумісництвом
 • 2009–2013 роки – старший викладач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2013–2018 роки – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – навчання в докторантурі зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2021 року - доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2022 року - доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з вересня 2023 – в.о.завідувача кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2006 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
 • з 2007 року – член Всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада освітян і науковців України»
 • з 2012 року – заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року до 2023 року – Голова Ради молодих вчених ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року до 2022 року – вчений секретар спеціалізованої вчнної ради Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2017 року – член Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Відзнаки: Лауреат двох Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 та 2017 роки, двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2011–2013; 2014–2016 роки), нагороджена грамотами, дипломами, подяками управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації та ЦДУ імені Володимира Винниченка, Стипендіат Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік (Постанова Верховної Ради України від 01 грудня 2022 року № 2791-IX).

Дисципліни, які викладає: методика навчання природничих наук у старшій школі (фізика), фізика, методика навчання природничих наук основної школи (фізика), загальна фізика: механіка, молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика, квантова фізика,  основи наукових досліджень, практика зі шкільного фізичного експерименту, історія розвитку природознавства, методика професійного навчання, методика навчання інформатичних дисциплін, комп’ютерно-аналітична діяльність, теорія, методика і практика навчання професійно-орієнтованих дисциплін, інструментальні засоби створення навчальних програм, основи захисту інформації, основи інженерно-педагогічних досліджень, основи робототехніки, сучасні освітні технологіїї навчання з фаху (ЦТ), робототехніка на платформі Arduino, педагогіка та методика викладання у ЗВО (англійською мовою).

Публікації: автор понад 490 науково-методичних публікацій, зокрема після захисту кандидатської дисертації 305. Серед них: 83 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України; 22 публікацій у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science); 3 посібники рекомендовані МОНУ або вченою радою університету; 6 авторських свідоцтв та 2 патенти; 21 посібників; 141 матеріали науково-практичних конференцій та тез доповідей; 7 статей у наукових періодичних виданнях; 26 методичні рекомендації та інша навчально-методична література

Основні публікації:

Посібники та монографії:

 1. СадовийМ.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 2. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с. – (Гриф МОНУ)
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 4. Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків: навч. посібн. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг.осв. шк.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 175 с.
 5. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с. – (Гриф МОНУ)
 6. Садовой Н.И., Трифонова Е.М., Лазаренко Д.С. Миссия И.Е.Тамма: [учебно-метод. пособие]. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Кировоград: Сабонит, 2012. – 140 с.
 7. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 300 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12)
 8. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – 252 с.
 9. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
 10. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2014. – 413 с. – (Вчена рада КДПУ, протокол № 1 від 29.08.2014)
 11. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.
 12. Садовий М.І., Трифонова О.М. Сучасна фізична картина світу: [навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]. – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2016. – 180 с.
 13. Величко С.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Засоби діагностики зі шкільного курсу фізики: [навч. посібн. для студ. фіз.-мат. факул. вищ. пед. навч. закл.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Ч. 1. – 136 с. – Ч. 2. – 28 с.
 14. Садовий М.І., Трифонова О.М. Ядерна парасолька як засіб збереження миру: [посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, вчителів] / за ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 56 с.
 15. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія автомобіля: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 88 с.
 16. Садовий М.І., Трифонова О.М. Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 184 с.
 17. Суховірська Л.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Синергетика: теоретичний аспект: [навчальний посібник]. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 102 с.
 18. Садовий М.І., Ріжняк Р.Я., Трифонова О.М. Єлисаветградський період життя Ігоря Євгеновича Тамма: посібник / за наук. ред. М.І. Садового; літ. ред. Л.Г. Кіндей. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 104 с.
 19. Фізика (рівень стандарту). Зошит для лабораторних робіт. 10 клас / В.Я. Гайда, М.І. Садовий, О.М. Трифонова, С.З. Мурза. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 44 с. (лист ІМЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г-607).
 20. Фізика (рівень стандарту). Зошит для лабораторних робіт. 11 клас / В.Я. Гайда, М.І. Садовий, О.М. Трифонова, В.В. Михайленко. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 56 с. (лист ІМЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г-608).
 21. Трифонова О. М., Садовий М. І. Наукова картина світу ХХІ століття: інтегративність природничих і технічних наук: навчальний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 332 с.  (Вч.рада ЦДПУ протокол №12 від 27 травня 2019 р.)
 22. Трифонова О. М., Хомутенко М. В., Садовий М. І. Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 120 с.
 23. Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія / О.М. Трифонова; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 508 с. (Вч.р. ЦДПУ ім.В.Винниченка протокол № 3 від 28 жовтня 2019 р.)
 24. Садовий М. І., Подопригора Н. В., Рєзіна О. В., Трифонова О. М., Хомутенко М. В. Хмаро зорієнтовані освітні середовища навчання інформатики та фізики : колективна монографія / За наук. ред. М.І. Садового; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. 373 с. (Вч. р. ЦДПУ протокол 11 від 31 травня 2021 р.)

Методичні рекомендації:

 1. Трифонова О.М. Загальна фізика. Квантова фізика: [навч.-метод. комплекс вивчення фізики за кредитно-модульною системою] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2007. – 120 с.
 2. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 4. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації з використання у навчальному процесі шкільної оптичної лави: [метод. реком. з викор. у навч. пр. шкільної оптичної лави для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 27 с.
 5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система демонстраційних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. /За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 42 с.
 6. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 7. Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмованого засобу «Фізика-11». – Кіровоград: Сабоніт, 2009. – 64 с.
 8. Садовий М.І., Трифонова О.М., Соменко Д.В. Методичні вказівки до виробничої практики: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології). Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Кропивницький: РВВ ЦДПУ, 2022. 20 с.
 9. Садовий М. І., Соменко Д. В., Трифонова О. М. Методичні рекомендації до підготовки курсових і кваліфікаційних робіт: спеціальність 015 Професійна освіта (Цифрові технології) / для студентів закладів вищої освіти, що навчаються: за освітньо-професійною програмою Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другий (магістерський) рівень вищої освіти / Кропивницький: РВВ ЦДУ імені Володимира Винниченка, 2022. 50 с.
 10. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні/Цифрові технології), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: навчально-методичний посібник. Уклад.: О.В. Абрамова, Т.В. Куценко, М.І. Садовий, Д.В. Соменко, О.М. Трифонова, О.М. Щирбул, І.П. Краснощок, Л.В. Клочек. Кропивницький: РВВ ЦДУ імені В. Винниченка, 2023. 55 с.
 11. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі захисту кваліфікаційної роботи): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; [укладачі: Подопригора Н.В., Плющ В.М., Садовий М.І., Трифонова О.М.]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 46 с.
 12. Подопригора Н.В., Плющ В.М., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі державного кваліфікаційного екзамену): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти / за ред. Н. В. Подопригори; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 58 с.
 13. Методичні рекомендації до підготовки курсових і дипломних (кваліфікаційних) робіт: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [укладачі: О. В. Абрамова, Т. В. Куценко, М. І. Садовий, Д. В. Соменко, О. М. Трифонова]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 74 с.
 14. Вергун І.В., Трифонова О. М. Фізична лабораторія && Physical laboratory: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. 104 с.
 15. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт з фізики та методики навчання фізики: для студентів предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [укладачі: Н. В. Подопригора, М. І. Садовий, О. М. Трифонова]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2021. 32 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021р.)
 16. Педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)»: / Форостовська Т.О., Трифонова О.М. Кропивницький, 2021. 114 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021р.)
 17. Вергун І.В., Трифонова О.М., Задачі з фізики && Problems of physics: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. 188 с.
 18. Соменко Д.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до виробничої практики: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Кропивницький: РВВ ЦДПУ, 2021. 20 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021р.)
 19. Інформаційно-методичні матеріали з атестації. Спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Освітньо-професійна програма Професійна освіта (Комп’ютерні технології), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Д.В.Соменко, С.О.Шлянчак, О.М.Трифонова, М.І.Садовий, С.І.Рябець, О.М.Щирбул [Заг. ред. М.І. Садовий]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2022. 58 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.
 2. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Теорія Великого вибуху» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 67189; зареєстр. 11.08.2016.
 3. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти» / О.М. Трифонова, Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, Н.А. Калініченко, В.М. Плющ (Україна) – № 86959; зареєстр. 19.03.2019.
 4. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, О.В. Гулай, Є.О. Клоц (Україна) – № 86960; зареєстр. 19.03.2019.
 5. Авторське свідоцтво Навчально-методичний посібник «Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів» / О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко, М.І. Садовий (Україна) – № 93108; заявка 28.08.2019 № 94231 ; зареєстровано 17.10.2019.
 6. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура сайту «Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка» / М.І. Садовий, В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко (Україна). № 107838; зареєстр. 06.09.2021.
 7. Пат. 149438 України на корисну модель, МПК B07B 1/40, B06B 1/10, G01M 1/32 (2006.01), Інерційний збудник резонансних вібрацій спрямованої дії з тілами кочення / Філімоніхін Г.Б., Гуцул В.І., Подопригора Н.В., Рагулін С.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Якименко М.С., Якименко С.М.; заявник та патентовласник Центральноукраїнський нац. техн. університет: – № u202103488; заявл. 18.06.2021; дата, з якої є чинними права 18.11.2021; Патент опубліковано 17.11.2021, бюл. № 46/2021.
 8. Пат. 149439 України на корисну модель, МПК B07B 1/40, B06B 1/10, G01M 1/32 (2006.01), Маятниковий інерційний збудник резонансних вібрацій спрямованої дії / Філімоніхін Г.Б., Гуцул В.І., Подопригора Н.В., Рагулін С.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Якименко М.С., Якименко С.М.; заявник та патентовласник Центральноукраїнський нац. техн. університет: – № u202103489; заявл. 18.06.2021; дата, з якої є чинними права 18.11.2021; Патент опубліковано 17.11.2021, бюл. № 46/2021.

Положення:

 1. Положення про Раду молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Укладачі: Михида С.П., Сільченко Ю.Ю., Трифонова О.М. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 12 с.
 2. Положення про Раду молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Укладачі: С.П. Михида, О.М. Трифонова, О.В. Стрілець-Бабенко. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 12 с. (конф.труд.кол. ЦДПУ протокол № 01 від «28» вересня 2021р.)
 3. Положення про Раду молодих вчених Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка / Укладачі: Л.В. Клочек, О.М. Трифонова, О.В. Стрілець-Бабенко. Кропивницький: РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2023. 12 с. (конф.труд.кол. ЦДУ протокол № 01 від «31» січня 2023 року)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. G. Filimonikhin, I. Filimonikhina, V. Pirogov, S. Rahulin, M. Sadovyi, G. Strautmanis, O. Tryfonova, M. Yakymenko Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics.  С. 50–57.  (Scopus).
 2. Bihun D.S., Pokutnyi O.O., Kliuchnyk I.G., Sadovyi M.I., Tryfonova O.M. Bounded solutions of evolution equations. I. /Ограниченные решения эволюционных уравнений. I. Nonlinear Oscillations: international mathematical journal 2020. vol. 23, No. 3. pp. 291-320. Access: https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1319&lang=ru

 3. Трифонова О.М. , Садовий М.І., Рєзіна О.В., Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах (The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities) Інформаційні технології і засоби навчання № 80(6), 2020. Р. 188–206. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3740 Access: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3740

 4. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі // Інформаційні технології і засоби навчання.  2015.Т. 45, №1.  C. 78-92.  (Web of Science).
 5. Rakhmanina Alina, Pinchuk Iryna, Vyshnyk Olha, Tryfonova Olena, Koycheva Tetyana, Sydorko Viktor, Ilienko Olena. The Usage of Robotics as an Element of STEM Education in the Educational Process. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.5, May 2022. P. 645–651. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202205/20220590.pdf https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.90 (Web of Science)
 6. Kostyria, I., Bereziuk, D., Sadovyi, M., Podoprygora, N., & Tryfonova, O. (2023). Use of smart technologies in the training of specialists in higher education institutions. Amazonia Investiga, 12(62), 149-157. https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.13  (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Трифонова О.М. Визначення рівня сформованості Інформаційно-цифрової компетентності у майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. Вип. 177, Ч.ІІ. С. 128-135.
 2. Трифонова О.М. Концепція розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Український педагогічний журнал. 2019. № 2. С. 45–52. URL: http://uej.undip.org.ua/products/2019/article1.php
 3. Трифонова О.М. Особливості реалізації дидактичних принципів у підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій в епоху розвитку цифрових технологій. Зб. наук. пр. «Педагогічні науки». Херсон: Вид-во ХДУ, 2019. Вип. LXXXVII. С. 163-170.
 4. Трифонова О.М. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій під час експериментаторської діяльності з фізики та технічних дисциплін. Інноваційна педагогіка. Вип. 13, т. 1. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. С. 177–182. DOI: 32843/2663-6085-2019-13-1-38
 5. Трифонова О. М. Триєдине освітнє середовище для розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. № 64, Т. 2. С. 139–144. DOI: 32840/1992-5786.2019.64-2.26
 6. Трифонова О. М. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні фізико-технічних дисциплін майбутніх фахівців комп’ютерних технологій в умовах інформаційного суспільства. Фізико-математична освіта: наук. журнал. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. Вип. 2 (20). С. 147–154. DOI: 31110/2413-1571-2019-020-2-023
 7. Трифонова О.М. Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019, № 6 (90). С. 161-174.
 8. Трифонова О.М. Концептуальні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Наукові записки. Серія педагогічна (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Київ, 2019. Вип. CXXXXII (142). С. 233–241.
 9. Трифонова О.М. Методологічні аспекти розв’язання суперечностей в ході розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Наукові записки. Серія педагогічна (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Київ, 2019. Вип.CXХХХIІI (143). С. 190–197.
 10. Трифонова О.М. Інформаційно-цифрові ресурси у навчанні фізики та технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького . Серія: Педагогічні наук. Черкаси, 2019. № 3. С. 275–280. DOI: 31651/2524-2660-2019-3-275-280
 11. Трифонова О.М. Основні компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при навчанні фізики і технічних дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 182. С. 123–127.
 12. Трифонова О.М. Компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ, 2019. Вип. 2. С. 299–309. URL: http://pedagogy.bdpu.org/category/2019/.
 13. Садовий М.І., Рєзіна О.В., Трифонова О.М. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 183. С. 29–38. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-29-37
 14. Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп’ютерних технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, Вип. 185. С. 174–179. DOI:10.36550/2415-7988-2019-1-185-174-179
 15. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3D-моделювання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 170–175. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-170-175
 16. Трифонова О.М. Особливості створення освітнього середовища на засадах самоорганізації й інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 1 (48). С. 410–414. DOI:24144/2524-0609.2021.48.410-413
 17. Трифонова О.М. Розвиток кіберкультури майбутніх педагогів при навчанні основ наукових досліджень. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. № 75, Т. 3. С. 101–106. DOI: 32840/1992-5786.2021.75-3.20
 18. Трифонова О.М., Курнат Г.Л. GOOGLE CLASSROOM як засіб інтенсифікації освітнього процесу в умовах дистанційної освіти Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім.В.Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 65–70.
 19. Трифонова О.М. Особливості формування дослідно-експериментаторської компетентності учнів у білінгвальному освітньому середовищі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 123–133. (DOI 10.31494/2412-9208-2021-1-2-123-133)
 20. Трифонова О.М. 3D-ручка як засіб формування STEM-компетентності учнів основної школи під час навчання фізики. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя. № 2 (38), 2021. С. 52–58. (DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-08 )
 21. Садовий М.І., Соменко Д.В., Трифонова О.М. Робототехнічні комплекти в освітньому процесі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27. С. 125–128.
 22. СадовийМ.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Розв’язування задач із природничих наук та астрономії засобами мови Python і поелементного аналізу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 201. С. 36–42. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-201-36-41
 23. Трифонова О.М., Садовий М.І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Педагогічні науки / Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2022. Вип. 98. С. 27–34. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-98-4
 24. Погрібна А.І., Трифонова О.М. Роль сучасних освітніх ресурсів у формуванні інформаційно-цифрової компетентності на уроках трудового навчання та технологій. Наукові записки молодих учених (ЦДПУ ім. В.Винниченка). Кропивницький, 2022. № URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1926
 25. Садовий М.І., Канчук У.І., Трифонова О.М. Формування дослідницької компетентності учнів при навчанні альтернативної енергетики в курсі фізики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2022. № 82. С. 125–129. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.21
 26. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методологічний підхід у наукових дослідженнях при підготовці кваліфікаційних робіт студентами природничої, технологічної та професійної галузей освіти. Фізика та освітні технології. Луцьк, 2022. Вип. 2. С. 31–38. URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/physics/issue/view/52/54 DOI https://doi.org/10.32782/pet-2022-2-5
 27. Трифонова О.М., Садовий М.І. Дослідження методологічних особливостей інноваційних технологій підготовки фахівців за трансформованою ліберальною моделлю освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 55. Т. 3. С. 134–138. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.3.27
 28. Садовий М.І., Трифонова О.М. Аналітичний підхід до формування нормативної бази освітньої підготовки студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2023. Вип. 208. С. 56–63. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-56-63
 29. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні засади забезпечення комп’ютерно-аналітичної діяльності студентів засобами розвитку креативного мислення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Одеса: Гельветика, 2022. Вип. 85. С. 168–174. DOI: 32840/1992-5786.2022.85.28
 30. СадовийМ.І., ТрифоноваО.М. Методологія та методика формування світоглядної складової інноваційних технологій навчання професійно-зорієнтованих дисциплін. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2023. Вип. 13. С. 151–160.
 31. Трифонова О.М., Колесніченко Ю.В., Садовий М.І., Соменко Д.В. Методика навчання мультимедійних графічних пакетів та систем автоматичного проєктування в умовах дистанційної освіти. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 58, Т. 2. С. 135–140.
 32. Островський Р.К., Соменко Д.В., Трифонова О.М. Використання високо-конверсійних рекламних профорієнтаційних відеороликів у закладах вищої освіти. Наукові записки молодих учених. Кропивницький, 2023. № 11. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/2011/pdf
 33. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методика вивчення нормативних та методологічних джерел з формування концепції становлення фахівця. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки / Pedagogical sciences. Глухів, 2023. Вип. 51. С. 226–232. DOI: 10.31376/2410-0897-2023-1-51-226-232
 34. Соменко Д.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Використання штучного інтелекту та нейромереж в освітньому процесі з фахових дисциплін студентами спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 2023. Вип. 1(1), С. 45–55. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.6    URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/283792

Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Садовий М.І., Слюсаренко В.В., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest (Угорщина), 2014. II(16), Issue: 33. Р. 79-84. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ped_psy_ii16_issue_33.pdf(The journal is listed and indexed in: Inno space scientific journal Impact Factor: 2.642; Directory of research journal indexing; Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia.edu; Google scholar).
 2. Tryfonova O., Cherednyk D., Tykhonova A. Organization of the educational process in natural sciences in terms of distance education. Educational Processes Management: Development in Reform Context. Editors: Olena Tryfonova & Sławomir Śliwa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. S. 114–124. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf
 3. Tryfonova Olena. Development of information and digital competence of future specialists of computer technologies in the study of the physical and technical bases of automated systems. Modern Technologies in the Education System: monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2019. P. 360–368. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/e0fcaa43f067642741faeb709a55c6b6.pdf
 4. Трифонова О. М. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізико-технічних основ автоматизованих систем. Information and Innovation Technologies in the XXI Centry: II International Scientific Conference, 22-23 September 2019, Katowice School of Technology, Katowice, Poland. P. 22.
 5. Tryfonova Olena. Development of information and digital competence of future specialists of computer technologies in the study of the physical and technical bases of automated systems. Modern Technologies in the Education System: monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2019. P. 360–368. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/e0fcaa43f067642741faeb709a55c6b6.pdf
 6. Трифонова О.М. Дослідження ефективності методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій під час навчання фізики і технічних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. VII(35), I.: 213, Budapest, 2019 Dec. C.57–61. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf  (Index Copernicus)  DOI: 31174/SEND-HS2019-213VII35-13
 7. Tryfonova Olena. Expert assessment of the development of information and digital competence in modern globalized world. Improving living standards: current opportunities and limitations: Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 244–255. ISBN 978-83-66567-21-4. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
 8. Tryfonova Olena. Preparation Methods of Natural Sciences Future Teachers for Physical Problems Solving on the Basis of Bilingual Approach. Current Problems of Harmonization of Personality Development in the Modern Educational Space. Monograph. Editorial Board: Mykola Sadovyi and other. Opole: Publishing House WSZiA. 2021. 170–181. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/11_2021.pdf
 9. Sadovyi M.I., Dudchenko O.О., Tryfonova O.M. Distance education in a pandemic as a basis for sustainable development. Science and education for sustainable development: Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022. S. 608–615. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
 10. Sadovyi Mykola, Somenko Dmytro, Tryfonova Olena. Digital technical means of learning – as the main component of the man-made environment in conditions of sustainable development. Modern approaches to ensuring sustainable development: Monograph. Katowice: The University of Technology in Katowice Press, 2023. P. 230 – 237. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/33ba92a74a7c70f8ce3859b114f45150.pdf

Профіль Google Scholar

Профіль Вікі-ЦДПУ

Профіль Web of Science

Профіль ORCID iD

Профіль Scopus