ROM8605кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1992 р., спеціальність «Математика», кваліфікація: вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки

Напрями наукової та професійної діяльності: освітні вимірювання, конструювання, моделювання та параметризація тестів, методика навчання математики у школі та вузі, удосконалення системи контролю самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів; розробка системи творчих завдань, спрямованих на розвиток набутих учнями й студентами навичок і умінь; виробнича практика студентів; прикладні задачі математики та статистики; управління фінансово-економічною безпекою; мотивація праці.

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003 р., кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики)

Транслітерація імені: Liudmyla Ivanivna Yaremenko

ORCID ID 0000-0002-1167-8744

Відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України

Дисципліни, які викладає: «Конструювання, моделювання та параметризація тестів», «Тестові технології навчання», «Тестування з математично-природничих дисциплін», «Зовнішнє незалежне оцінювання з математично-природничих предметів», «Кількісні методи у соціально-поведінкових науках та науках про освіту», «Математично-статистичні методи в освіті», «Теорія і методика навчання освітніх вимірювань», «Методика навчання математико-статистичних дисциплін у вищій школі», «Вища та прикладна математика», «Геометрія», «Основи менеджменту».

Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 30 навчальних та навчально-методичних посібників.

З 2016 року Яременко Людмила Іванівна працює у складі регіональної експертної групи з визначення результатів основної сесії ЗНО (визначення «порогового балу» ЗНО з математики, м. Кропивницький); з 2019 р. також у складі групи, створеної для перевірки бланків Б робіт ЗНО з математики, м. Кропивницький.

З грудня 2018 року член Української асоціації дослідників освіти (УАДО). З 2023 року член Центру українсько-європейського наукового співробітництва (ЦУЄНС). Учасник міжнародних наукових освітніх проектів The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (TEMPUS проект «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС») та Еразмус+ «Ґендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» («Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions»), № 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2019 рр.).

Основні публікації

Монографії: Ріжняк Р.Я., Малихіна Л.І. (Яременко Л.І.) Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 160 с.

Посібники:

 1. Яременко Л.І., Лупан І.В. Кількісні методи у поведінкових науках: навчальний посібник. – Кропивницький : Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. –224 с.
 2. Алгебра та геометрія: навчальний посібник, частина І / Укл. Ю.В. Яременко, Л.І. Яременко. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 148 с.
 3. Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації: навчальний посібник / Яременко Л.І., Лупан І.В., Пасічник Н.О., Акбаш К.С. та ін. За ред. І.В. Лупан. – Кропивницький : Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. –144 с.
 4. Яременко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – 80 с.
 5. Яременко Л.І., Гуртовий Ю.В., Яременко Ю.В. Вища математика: тестові завдання. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 80 с.
 6. Яременко Л.І., Ізюмченко Л.В., Яременко Ю.В. Алгебра та геометрія : збірник тестових завдань. Частина 1. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – 40 с.
 7. Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Аналітична геометрія: збірник тестових завдань. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2021. – 41 с.
 8. Яременко Л.І., Довгенко Я.О., Яременко Ю.В. Вища математика (за професійним спрямуванням). Індивідуальні самостійні роботи та методичні рекомендації до їх виконання. Частина 1. – Кропивницький: ЦДУ ім. В.Винниченка, 2022. – 120 с.

Основні публікації:

 1. Yaremenko L. The research of diversities between the level of the male and female students’ educational achievements in mathematical statistics // Revue Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques : revue éditée par le laboratoire SPAPSA, Institut de l’Education Physique et Sportive, Université Alger 3 N°14: spécial (2018/2) (Juillet 2018) Acte: The Summer School on Gender Studies 16-20 October 2017 Manouba University, Tunisia. – С. 1-13.
 2. Кендюхова А.А., Яременко Л.І. Конструювання тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 173(2). – Кропив¬ницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – С. 110-116.
 3. Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні геометрії // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 179. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – С. 181-187.
 4. Яременко Л.І., Кендюхова А.А., Яременко Ю.В. Аналіз тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами IRT // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – Випуск 191, Ч.ІІ. – С. 197-203.
 5. Яременко Ю.В., Олійник В.А., Яременко Л.І. Педагогічне тестування здобувачів освіти під час узагальнення й систематизації відомостей про функції та їх властивості у процесі підготовки до ЗНО // Наукові записки. – Серія : Проблеми методики фізико-мате¬матичної і технологічної освіти / Головний редактор Величко С.П. та ін. – Випуск 14.  – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 8-18.
 6. Довгенко Я.О., Халецька З.П., Яременко Л.І. Аналіз та моделювання впливу інвестиційних вкладень на розвиток економіки України (Analysis and modeling of the impact of investment investments on the development of the ukrainian economy) // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Електронне наукове фахове видання. – Випуск 4 (31) 2021, С. 131-141. – DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-20.
 7. Писаренко Н. В., Дубровник-Рохова А. О., Праворський Р. В., Довгенко Я. О., Халецька З. П., Яременко Л. Оцінка стану фінансової системи підприємства в умовах забезпечення його фінансово-економічної безпеки // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 7(40), 2021) – Warsaw: Sp. zo.o. "iScience", 2021. – Р. 43-50.
 8. Довгенко Я., Яременко Л., Яременко Ю. Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики // Економіка та суспільство. Випуск 28. – 2021. Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-29.
 9. Довгенко Я.О., Халецька З.П., Яременко Л.І. Дослідження та моделювання безробіття в Україні: кореляційно-регресійний аналіз // Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 26. Випуск 3 (88). 2021. С. 92-102.
 10. Yana Derbenova, Ganna Kashyna, Serhii Leontovych, Olena Ablova, Oksana Dmitrieva and Lyudmyla Yaremenko. Impact of the Covid-19 Pandemic on Entrepreneurial Capacity and Financial Security in Ukraine // SHS Web of Conferences 126, 08002 (2021). Режим доступу: https://www.shs-conferences.org/component/solr/?task=results#!q=Yaremenko&sort=relevance&rows=10
 11. Рєпіна І.М., Махортов Ю.О., Телічко Н.А., Яременко Л., Дербеньова Я.В. Антикризове управління та економічна діагностика підприємства в умовах кризи // Collective monograph Trends in scientific thought in economics and management, 2021. – Р.245-252. Режим доступу:  https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/12/Monograph/Monograph-USA-Economy-2021-III-isg-konf.pdf
 12. Буткевич Оксана, Довгенко Яна, Яременко Людмила. Забезпечення стратегічної стійкості підприємства у контексті формування механізму адаптивного менеджменту за умов впливу дестабілізаційних факторів в Україні // Наукові інновації та передові технології, 2023, 1 (15).
 13. Яременко Л. Кількісні методи в гендерних магістерських дослідженнях // Л. Яременко // Гендерні студії: навчання, дослідження та практика. Збірник матеріалів ІІ ї Міжнародної конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» (16-20 квітня 2018 р.) / За ред.. О.В. Авраменко, Т.В. Лісова. – Кропивницький: Видавництво «КОД». – С. 267-268.
 14. Дєдова О.О., Яременко Л.І. Особливості конструювання тестів з курсу «Кількісні методи в поведінкових науках». http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/104-2018/matematyka-statystyka-osvitni-vymiriuvannia.html?start=11
 15. Яременко Ю.В., Яременко Л.І., Токарь В.В. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень першокурсників з геометрії // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – С. 194-195.
 16. Іванов А.А., Токарь В.В., Яременко Л.І. Дослідження гендерних відмінностей між рівнем навчальних досягнень юнаків і дівчат з курсу «Алгебра та геометрія» // Тези доповідей Дистанційної Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15–16 квітня 2021 р., Київ, Україна [електронне видання] – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 124-126.
 17. Петрова К.М, Шуліка Є.В., Яременко Л.І. Конструювання тестових завдань для підсумкового оцінювання дев’ятикласників з математики // Тези доповідей Дистанційної Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15–16 квітня 2021 р., Київ, Україна [електронне видання] – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – С. 127-128.
 18. Довгенко Я.О., Халецька З.П., Яременко Л.І. Особливості підготовки магістрів за освітньою-професійною програмою статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) // Матеріали V Міжнародної наукової он-лайн конференції УАДО «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження». 24 червня 2021 р.
 19. Довгенко Я.О., Халецька З.П., Яременко Л.І. Статистична оцінка та моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку України // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them» (Секція – Економічні науки)
 20. Яременко Людмила, Довгенко Яна, Халецька Зоя. Виробнича практика студентів спеціальності 112 Статистика як важливий крок до професійного зростання. // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 20 листопада – 8 грудня 2022 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Яременко Л.І., Авраменко О.В. та ін.. Літературний письмовий твір наукового характеру «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка» («НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ОВ ГСНА»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90731 від 15.07.2019 р.
 2. Яременко Л.І., Авраменко О.В., Паращук С.Д., Нарадовий В.В. Літературний письмовий твір наукового характеру «МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ У ПОВЕДІНКОВИХ НАУКАХ» («МЕТОД СИСТ ОЦІН З КУРСУ «КМуПН»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94806 від 17.12.2019 р.
 3. Авраменко О.В, Яременко Л.I., Корецька В.О., Пасiчник Н.О., Рiжняк Р.Я., Акбаш К.С., Довгенко Я.О. Лiтературний письмовий твip наукового характеру «Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів з виробничої «Iнформацiйно-аналiтичної практики». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104706 від 20.05.2021 р.
 4. Довгенко Я.О., Яременко Л.І., Яременко Ю.В. Літературний письмовий твір наукового характеру «Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108068 від 20.09.2021 р.
 5. Яременко Л.І., Кендюхова А.А., Яременко Ю.В. Літературний письмовий твір наукового характеру  «Аналіз тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами IRT». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108285 від 30.09.2021 р.
 6. Кендюхова А.А., Яременко Л.І. Літературний письмовий твір наукового характеру  «Конструювання тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108286 від 30.09.2021 р.
 7. Авраменко О.В., Яременко Л.І., Пасічник Н.О. Літературний письмовий твір наукового характеру  «Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів з виробничої практики з освітніх вимірювань». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108287 від 30.09.2021 р.
 8. Буткевич Оксана Вікторівна, Довгенко Яна Олексіївна, Яременко Людмила Іванівна Лiтературний письмовий твip наукового характеру «Забезпечення стратегічної стійкості підприємства у контексті формування адаптивного менеджменту за умови впливу дестабілізаційних факторів в Україні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117555 від 24.03.2023 р.

Профілі:

Web of Science HPD-8872-2023

Google Scholar