3 грудня 2020 року після офіційної процедури відкриття Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень професор Ренат Ріжняк презентував для присутніх доповідь про проведене протягом останніх 5-ти років разом з колегами – професором Наталею Пасічник та доцентом Катериною Акбаш – наукове дослідження на тему «Розвиток інформатики та інформаційних технологій у технічних університетах України (1991–2011 роки)».

 

Нижче пропонуємо основні тези виступу:

Постановка проблеми. На основі економіко-статистичного аналізу розвитку комплектування комп’ютерною технікою технічних вишів України протягом 1991–2011 років були визначені основні закономірності та тенденції щодо динаміки забезпеченості комп’ютерною технікою технічних університетів в українських економічних умовах визначеного історичного проміжку.

Результати дослідження.

 • Для проведення економіко-статистичного аналізу нами було відібрано 42 технічні університети. Таким чином, предметом статистичного аналізу була матриця показників розміром 42 на 21.
 • Дослідження динаміки зміни середніх значень забезпеченості комп’ютерною технікою технічних університетів у розрахунку на 100 студентів денної форми навчання дали такі результати.

03

 • Дослідження динаміки зміни коефіцієнта варіації забезпеченості технічних університетів комп’ютерною технікою з лінійною апроксимацією має такий вигляд.

04

 • Дослідження динаміки зміни коефіцієнта варіації забезпеченості технічних університетів комп’ютерною технікою з поліноміальною апроксимацією має такий вигляд.

05

 • Була визначена наявність загального кореляційного зв’язку між часовими рядами, які характеризують динаміку забезпечення КТ технічних університетів протягом визначеного періоду. Для був обчислений коефіцієнт множинної кореляції (конкордації) між рядами даних. Такий коефіцієнт виявився порівняно високим і рівним 0,6928 (з ймовірністю 0,95 кореляція між обраними часовими рядами визнається значимою), що говорить про наявність тісних зв’язків між тенденціями розвитку забезпеченості технічних університетів України комп’ютерною технікою на 100 студентів денної форми навчання.
 • З метою виявлення структури даних динаміки забезпеченості технічних університетів КТ протягом 1991 – 2011 років виконаний ієрархічний кластерний аналіз матриці показників. Зазначимо, що при розбитті на 5 кластерів 2 окремі кластери закономірно утворили НУ «ЛП» та КрДПУ. До третього кластера ввійшли три ВНЗ: Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Національний транспортний університет, Одеський національний політехнічний університет (на рис. можна побачити схожість поліноміальних трендів 4-го степеня, які апроксимують з прийнятною достовірністю динаміку забезпеченості КТ названих ВНЗ). Інші два кластери налічували основні групи – відповідно, 9 та 28 технічних університетів.

06

Висновки.

 1. Протягом вказаного періоду середні показники забезпеченості технічних університетів КТ на 100 студентів зростали з лінійним коефіцієнтом 0,65. При цьому певне зниження та стабілізація показників забезпеченості в середині 90-х років може бути пояснене загальною макроекономічною ситуацією в Україні на той період. Падіння цих же показників на межі 2004 та 2005 років пояснюється протекціоністськими заходами, якими МОН України стимулювало виші до своєчасного оновлення технічних характеристик КТ.
 2. Мінливість показника забезпеченості КТ між різними технічними університетами мала до середини 90-х років тенденцію на різке зниження (з 84 % на початку 90-х до 32 % на середину десятиріччя); у подальшому мінливість показників коливалася у межах 40 % ± 10 %. При тому, що мінливість показників протягом всього періоду і мала тенденцію до зменшення, але залишалася вищою від середніх показників допустимої у статистиці варіативності динаміки процесу. Це яскраво свідчило про те, що різні технічні університети з різними успіхами виходили з непростої загальної макроекономічної ситуації в Україні протягом усього досліджуваного нами періоду.
 3. Побудований нами з метою виявлення закономірностей варіювання забезпеченості КТ технічних університетів інтервальний статистичний ряд розподілу не мав властивостей нормальності через показники двох ВНЗ (ТДТУ та ДДМА), які протягом аналізованого періоду мали далеко вищі середні показники комплектації КТ, ніж інші технічні університети України. Але, як показав у подальшому дослідженні кластерний аналіз, показники динаміки розвитку забезпеченості КТ цих ВНЗ мало відрізнялися від показників динаміки основної групи університетів та академій.
 4. Аналіз коефіцієнтів мінливості забезпеченості КТ кожного з технічних університетів протягом 1991 – 2011 років показав високу варіативність результатів для різних ВНЗ, що пояснюється застосуванням різноманітних підходів керівництвом технічних університетів до організації менеджменту щодо визначення відповідного технічного рівня та оптимально необхідної кількості ПК навчального призначення виходячи з ліцензійних та акредитаційних вимог МОН України, а також з власних фінансових можливостей та власних планів щодо розвитку інформаційних технологій у своєму ВНЗ.
 5. Визначення наявності множинного кореляційного зв’язку між часовими рядами, які характеризують динаміку комплектації технічних університетів комп’ютерною технікою протягом досліджуваного періоду показало, що наявним є порівняно тісний зв’язок між тенденціями розвитку такої забезпеченості різних ВНЗ. Це може бути пояснене, по-перше, явним існуванням елементів координації та структурних елементів системи моніторингу діяльності вишів з боку МОН України в області комплектування ВНЗ засобами комп’ютерної техніки протягом досліджуваного періоду; по-друге, наявністю тісних зв’язків на різних рівнях (як офіційних, так і неформальних) між головними менеджерами та відповідними керівниками структурних підрозділів різних технічних університетів України.

Повністю наукову статтю можна переглянути в журналі «Інформаційні технології та засоби навчання».