Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Фізико-математичний факультет

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні студенти, аспіранти, пошукувачі!Запрошуємо Вас взяти участь у роботіВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців»,яка відбудеться 25–26 жовтня 2018 року на базі фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у м. Кропивницькому.ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:·           Фізика. Методика навчання фізики та астрономії у середній та вищій школі.·           Математика. Статистика. Освітні вимірювання.·           Методика навчання математики та інформатики у середній та вищій школі.·           Технологічна та професійна освіта.·           Комп’ютерні науки та інформаційні технології.·           Історія науки і техніки.Робочі мови конференції: українська, англійська.Форма участі: дистанційна

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць молодих учених фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

«Наукові записки молодих учених»

(свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації серія КВ № 23064-12904Р),

електронне видання чергового номера якого передбачається у листопаді 2018 року.

До переліку фахових видань України збірник не входить.

Для участі в роботі конференції слід зареєструватися на сайті конференції (http://phm.kspu.kr.ua/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=ftn2015, прохання в реєстраційній формі точно зазначати адресу для пересилання матеріалів, контактний телефон чи електронну адресу).

Вартість участі в конференції та публікування матеріалів в електронній журнальній системі: для авторів з ЦДПУ ім. В. Винниченка – безкоштовно; для авторів з інших навчальних закладів – 35 грн.; публікування матеріалів на паперових носіях – 20 грн. за сторінку (збірник «Фізика. Технології. Навчання» має Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2522-1884).

Грошовий переказ коштів за публікацію статті здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку.

Розсилання збірника проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

Прогруму конференції можна переглянути тут.

 

Матеріали просимо подавати до 15 жовтня 2018 року на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Телефон для довідок: +38050 729 80 92 (Ірина Володимирівна).

Організаційний комітет конференції

Ріжняк Ренат Ярославович – голова організаційного комітету, декан фізико-математичного факультету, доктор історичних наук, професор кафедри математики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Сальник Ірина Володимирівна – заступник голови організаційного комітету, доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (відповідальна особа за проведення конференції).

Члени організаційного комітету:

Авраменко Ольга Валентинівна – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Єжова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Царенко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Нарадовий Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Нічишина Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Лупан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Котяк Віталій Володимирович – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар конференції).

 

ВИМОГИ ДО змісту та оформленнЮ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

До участі в конференції та друку в збірнику приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Обов’язкові елементи публікації:

 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
 2. Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.
 3. Анотація подається українською та англійською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків. Шрифт Times N Roman – 12 пт, курсив.
 4. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.
 5. Постановка проблеми.
 6. Аналіз досліджень і публікацій.
 7. Мета статті.
 8. Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження.
 9. Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.
 10. Список використаної літератури – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [4, 6], [4; 7; 8], [4, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Шрифт Times N Roman – 12 пт. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5 або «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016.
 11. Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті, прізвище ім’я по-батькові, загальна інформація, контактні телефони, e-mail, № відділення «Нової пошти» для отримання збірника.

Обсяг статті – 7-10 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5; верхнє, нижнє поле – 20 мм., ліве – 30 мм., праве – 10 мм.); текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки; сторінки без нумерації.

Абзацні відступи форматувати за таким алгоритмом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівнювання – по ширині, відступ справа – 0 см, відступ зліва – 0 см, інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка, відступ першого рядка – 1,25 см. Не слід форматувати абзаци за допомогою пробілів і табулятора.

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

- між словами ставити тільки один пробіл;

- розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;

- не відділяти від попередньої цифри знак градуса, хвилини, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%);

- відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.); ініціали та прізвище (В.А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т.п., і т.д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);

- скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);

- використовувати парні лапки («»);

- апостроф має виглядати так – ’ ;

- дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);

- часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44);

- у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.);

- дробові числа подавати через кому (напр. 0,204), а не через крапку;

- формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт;

- таблиці, рисунки, малюнки повинні бути чіткими, мати нумерацію і назву; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об'єкт;

- будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном: [текст. – Авт.].

Приймаються до друку статті українською та англійською мовами.

Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Використання чужих текстів, ідей, ілюстративного матеріалу без посилання на джерело інформації розглядається як плагіат і є підставою для відхилення статті. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Файл з науковою статтею необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.doc), та зберігати у текстовому форматі doc або docx.

Зразок оформлення статті

УДК 311.175:305

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗПОДІЛУ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК У ГЕНДЕРНИХ ГРУПАХ

Петренко Микола

Науковий керівник: канд.ф.-м. наук, професор Соколенко А.М.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

В статті проілюстровано застосування статистичних методів для …

Ключові слова: гендерний склад, кореляційний аналіз, кластерний аналіз, коефіцієнт гендерної питомої ваги, індекс гендерного паритету.

The definition of indicators of the allocation of the characteristic features in gender groups

 1. M.Petrenko

Scientific supervisor: Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Professor Sokolenko A.M.

The Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytsky, Ukraine

The article illustrates the application of statistical methods for …

Key words: gender composition, correlation analysis, cluster analysis, factor gender proportion, gender parity index.

Основний зміст статті за структурою:

Постановка проблеми.

Аналіз досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження.

Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження

Список літератури

 1. Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси: Маклаут, 2011. – 358 c.
 2. Дубров А.М. Многомерные статистические методы: Учебник / Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
 3. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / Кобзарь А. И. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.
 4. Кравець В.П. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. Монографія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.
 5. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009. P.49.

Відомості про автора:

Петренко Микола Вікторович – студент I курсу магістратури фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, тел. +38050 123 45 67, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., м. Кропивницький, відділення «Нової пошти» № 6.

 

Додати коментар