chistyakova

доктор педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі рівневої підготовки».

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій; майбутніх інженерів-педагогів професійної освіти швейної галузі. 

 Автор понад 60 науково-методичних публікацій, серед яких публікації, що включені до наукометричних баз даних Web of Science core Collection, Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Є учасником  Міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

В1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К.Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» та продовжила викладацьку діяльність на кафедрі.

У 2018 році закінчила магістратуру у Полтавському національному педагогічному університеіт імені В.Г.Короленка, за спеціальністю «Професійна освіта» та отримала кваліфікацію: «Магістр професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості). Викладач закладу вищої та професійно-технічної освіти».

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва та дизайнерів одягу, концертах, фестивалях, виставках та ін. Під керівництвом Чистякової Л.О. студенти виборюють призові місця, зокрема: у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» (2017) - студентка Терещенко О. (ІІІ місце), (2018) - студентка Крамаренко Н. (ІІІ місце), (2019) - студент Матійко О. (ІІІ місце) на олімпіаді, яка проходила в Уманському державному педагогічному університеті ім. П.Тичини.

З 2014 року і дотепер є головою журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій). Член журі Міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів».

Автор численних виставок, майстер-класів та презентацій; учасник фестивалів та конкурсів із декоративно-прикладного мистецтва.

З 2013 по 2019 рік працювала на посаді заступника декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету.

З листопада 2015 року обрана на посаду доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. У 2017 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента АД №000433 від 12.12.2017 р.)

З вересня 2019 року – докторантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка

У 2021 році достроково захистила докторську дисертацію. 

Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

 1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Сертифікат серія ДО № 143. Тема:«Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».  Дата видачі – 22.01.2016 р.

 1. Заклад освіти  «Барановицький державний університет» (Білорусь). Довідка №01-29/2435 від 29.09.2016 р. Тема: Порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну, народним ремеслам, прикладній творчості та організації позаурочної діяльності зі спеціальності.
 2. Міжнародний проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Сертифікат про участь в освітньому симпозіумі «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» та в тренінговій програмі з інфомедійної грамотності 7-9 жовтня 2019 року.
 1. Міжнародний проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Сертифікат про проходження навчання у Зимовій школі 27-31 січня 2020 року.
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» Сертифікат ES №0526/2020.
 3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005627-20  з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з таких дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Технічна естетика», «Прикладна творчість», «Основи раціонального використання матеріалів», «Екологічна переробка матеріалів», «Методика факультативної та гурткової роботи». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

Монографія:

 1. Чистякова Л. О. Екокультура майбутніх учителів трудового навчання та технологій: теорія і практика. Дніпро : Середняк Т. К., 2020. 372 с.

Основні публікації:

 1. Pedagogical Technologies for Competent Training of Teachers in Ukrainian Professional Education, International Journal of Education and Information Technologies, vol. 16, pp. 29-38, 2022. DOI: 10.46300/9109.2022.16.3 

https://npublications.com/journals/articles.php?id=130  (Web of Science) (у співавторстві)

 1. Chystiakova L. O. The project method at design and echnology lessons in terms of reforming the new Ukrainian school. Science and education. Odesa, 2017. №5/CLVIII. С. 62–68 (Web of Science).
 2. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Romania, 2019. № 11 (4), Р. 175–192. DOI: 10.18662/rrem/165 (Web of Science) (у співавторстві)
 3. Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Romania, 2020. Vol. 12. No 1. Р. 244‒264. DOI: 10.18662/rrem/212 (Web of Science) (у співавторстві)
 4. Chystiakova L. Basic Aspects of Development of Ecological Culture of Future Teachers of Technological Educational Industry. Paradigm of knowledge. TK Meganom LLC. 2020. 5(43). P. 247-261. DOI: 10.26886/2520-7474.5(43)2020.16.
 5. Чистякова Л. О. Оцінка стану сформованості екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 29 (2-2020). С. 368–378.
 6. Чистякова Л. О. Аксіологічний аспект формування екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 175–178.
 7. Чистякова Л. О. Компетентнісний підхід у формуванні екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2020. Вип. 30. Т. 1. С. 165–170.
 8. Чистякова Л. О. Культурологічний підхід у розвитку екологічної культури майбутніх фахівців технологічної освітньої галузі. Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2020. Вип. 4. С. 182–187.
 9. Чистякова Л. О. Сталий розвиток і екологічна освіта: проблема впровадження в процесі підготовки вчителя трудового навчання та технологій : Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон, 2020. Вип. 93. С. 123–128.
 10. Чистякова Л. О. Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ, 2020. Вип. 3. C. 419–428.
 11. Чистякова Л. О. Сучасні освітні технології у розвитку екологічної культури майбутніх учителів. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2020. № 6–7 (185–186). С. 111–115.
 12. Чистякова Л. О. Дизайн-проєктування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк. Artanddesign. Київ, 2020. № 1. С. 28–40 (у співавторстві)

 

Профіль в Google Scholar