Оновлена ОП в 2019 році

  • Навчальний план-2016
  • Навчальний план-2017

Гарант освітньої програмиПІБ 

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 014.06

Предметна спеціальність: Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр освіти. Вчитель трудового навчання та креслення

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 

 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

 

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму 

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2016-2020 рр.: