butuzova

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач математики.

Напрями наукової та професійної діяльності: методика навчання математики, дистанційне навчання, ІКТ в навчанні математики.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (2014 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі «школа – університет педагогічного профілю» (2021 р.)

Транслітерація імені: Yuliia Botuzova

Дисципліни, які викладає: Методика навчання математики, Елементарна математика, Methods of teaching mathematics in high school, Методологія та методи досліджень якості освіти, Наукові основи шкільного курсу математики, Інноваційні ІКТ навчання математики у закладах загальної середньої освіти

Основні публікації

Монографії:

1. Ботузова Ю.В. Дослідження показників впливу на процес забезпечення наступності навчання математичних дисциплін при переході зі школи до закладу вищої освіти. Current Aspects of the Development of Physical and Mathematical Sciences in the Era of Digitalization: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 148 p. Р.40-55 (розділ в монографії).

2. Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності навчання математичних дисциплін: теоретико-методологічний аспект. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. 460 с.

Посібники:

1. Ботузова Ю.В. Технологія забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі «школа-ЗВО педагогічного профілю». Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. 268 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Протокол №9 від 25 червня 2020 р.)

2. Ботузова Ю.В. Метод оцінки при розв’язуванні задач зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Продуктивне навчання математики: з досвіду роботи педагогів Кіровоградщини: метод. посіб./ Упоряд. Любов Ткаченко. – Кропивницький: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. С.40-56. (Рекомендовано до друку вченою радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Протокол від 10.11.2020 р. №4).

3. Ботузова Ю.В. Курс лекцій з вибіркової дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики». Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей/ укладач Ю.В. Ботузова. – Кропивницький: ПП «ЕксклюзивСистем», 2023. 124 с.

4. Ботузова Ю.В., Гаєвський М.В., Ізюмченко Л.В. Математичний аналіз: інтегральне числення функцій однієї змінної. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 120 с.

5. Ботузова Ю.В., Гаєвський М.В. Границя та неперервність. Диференціальне числення функції однієї змінної. Навчально-методичний посібник з математичного аналізу для самостійної роботи студентів І-го курсу фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. 127 с.

6. Ботузова Ю.В. Лабораторні роботи з дисципліни «Практикум з числових методів обчислень та інформатики». Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Кропивницький: ПП «ексклюзив-Систем», 2019. 132 с.

7. Ботузова Ю.В., Ізюмченко Л.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (стереометрія). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. 108 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Ботузова Ю.В. Досвід використання засобів ІКТ у навчанні математичного аналізу майбутніх учителів математики. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 75, №1. С.153-169. (Web of Science)

2. Botuzova Y. Factors of Providing the Continuity of Teaching Mathematics During Transition from High School to University. Universal Journal of Educational Research 8(3): 857-865, 2020. P. 857 – 865. (Scopus).

3. Pasichnyk N., Rizhniak R., Krasnoshchok I., Botuzova Y., Akbash K. Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education. Universal Journal of Educational Research 8(5): 2079-2089, 2020. P. 2079-2089. (Scopus).

4. Botuzova, Y., Rizhniak, R., & Yaremenko, Y. The The Role of the Integrated Image of the Problem Solving Method in the Realization of the Mathematics Teaching Continuity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4), 2022. Р.243-259. (Web of Science)

5. Dolishnia, N., Botuzova, Y., Mahanova, T., Botuzova, Y., Moisieieva, N., & Tsybulska, T.Fundamentals of developing students’ cognitive abilities in european universities. Revista Eduweb, 17(1), 187-196. (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Botuzova, Y., Novikova, A. Organization of distance and blended learning of mathematics for senior pupils at school during quarantine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 2 (109). C.46-63.

2. Ботузова Ю.В., Нічишина В.В., Ріжняк Р.Я. Наступність методів навчання розв’язування математичних задач у школі та закладі вищої освіти: контекст інтегративного підходу. Фізико-математична освіта: науковий  журнал. Том 36, No4. Сумський  державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет; редкол.: О.В.Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми: [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2022. C.16-25.

3. Ботузова Ю.В. Вибіркові дисципліни для майбутніх учителів математики як можливість формування професійно необхідних компетентностей. Наукові перспективи: журнал. 2021. № 12 (18) 2021. С.523-535.

4. Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності навчання математики при підготовці до розв’язування задач ЗНО методом оцінки. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 3 (25), ч.2./ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020.  С.21-28.

5. Ботузова Ю.В. Діагностика мотивації навчання в ході експерименту із формування готовності майбутніх учителів математики до забезпечення наступності навчання математичних дисциплін. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: педагогічні науки. Випуск3. 2020. С. 46-52.

6. Ботузова Ю.В. Проблеми забезпечення наступності у формуванні професійного самовизначення абітурієнтів. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VII(35), I.: 213, 2019 Dec. P.28-33. (Угорщина)

7. Ботузова Ю.В. Формирование информационно-цифровой компетентности на уроках Математики. Revista Univers Pedagogic. Nr. 2 (62). 2019. P.32-37. (Молдова)

8. Ботузова Ю.В., Гнєзділова К.М. Забезпечення наступності при вивченні теми «Границя і неперервність функції» з курсу математичного аналізу в системі школа - університет педагогічного профілю. Наукові записки. /Ред.кол.:В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Випуск 177. Ч.1. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2019. С.66-71.

ORCID iD:  0000-0002-1313-0010

Профілі:

Scopus 

Web of Science 

Google Scholar