riznyakдоктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 2015 рік).

Наукові інтереси: технології навчання математики, історія науки і техніки.

Має біля 200 наукових та науково-методичних публікацій.

Народився 21 листопада 1962 року в с. Рощахівка Бобринецького району Кіровоградської області.

У 1983 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «математика». Після закінчення інституту працював учителем математики Семенастівської восьмирічної та Захарівської середньої шкіл Новоукраїнського району Кіровоградської області. З серпня 1987 року – асистент кафедри вищої математики КДПІ, а з вересня цього ж року – стажист-дослідник при НДІ педагогіки України.

З вересня 1990 року – викладач кафедри математичного аналізу КДПУ. У грудні 1990 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування в учнів 5-6 класів умінь розв’язувати математичні задачі з використанням персональних комп’ютерів» (спеціальність 13.00.02 Методика навчання математики). З грудня 1993 року – доцент кафедри математики КДПІ. У вересні 1996 року Р.Я. Ріжняк був призначений помічником ректора КДПІ з комерційних питань. За специфікою своїх професійних обов’язків займався питаннями комерційної діяльності інституту, а також проблемами інформатизації вишу. За його безпосереднього керівництва були створені та успішно розвиваються до сьогоднішнього дня редакційно-видавничий та інформаційний центри університету. З 2000 до 2002 року брав активну участь у роботі міжнародної (КДПУ разом з Монтклерським державним університетом – США) програми «Democracy and Education».

З вересня 2003 року працює на посаді доцента кафедри математики в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка. З червня 2006 року – заступник декана, а з вересня 2006 року – декан фізико-математичного факультету КДПУ. За час роботи в деканаті основну увагу приділяє вдосконаленню організації навчально-виховного процесу на факультеті, формуванню позитивного іміджу факультету, створенню зручних побутових та санітарних умов для реалізації своїх прав та обов’язків учасниками навчального процесу. У жовтні 2008 року обраний професором кафедри математики. З 2008 року в складі групи фахівців фізико-математичного факультету був активним учасником міжнародного проекту за програмою Європейського Союзу Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС». З 2011 до 2014 року працював експертом експертної ради з освіти ДАК України. У березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди» захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.07 Історія науки і техніки. У вересні 2015 року Ріжняку Р.Я. присвоєне вчене звання професора кафедри математики.

Автор більше 200 наукових та науково-методичних публікацій. Під керівництвом Р.Я. Ріжняка захищені 2 кандидатські дисертації.

Основні опубліковані праці:

  1. Організація самостійної роботи учнів з математики на уроках та в позаурочний час / Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 200 с. (у співавторстві з Малихіною Л.І.).
  2. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: Посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 395 с. (у співавторстві з Левшиним М.М., Прохуром Ю.З., Фурсиковою Т.В.).
  3. Інноваційні методи навчання математики: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 209 с.(у співавторстві з Кушніром В.А., Кушніром Г.А.).
  4. Лабораторний практикум з методики навчання математики / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 224 с. (у співавторстві з Кушніром В.А.).
  5. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття [монографія] / заг. ред. В.М. Орлика. – Кіровоград: Видавництво «Код», 2014. – 436 с.
  6. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 349 с. (у співавторстві з Акбаш К.С., Пасічник Н.О.).

Профіль в Googlе Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)

Профіль у Scopus