Prisajnuk1

кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів: системний аналіз та методи прийняття рішень; інтелектуальні інформаційні системи; технології тестування якості інформаційних систем

Має більше 70 публікацій.

Закінчила у 1991 році фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Фізика і математика»  (1991р.) з відзнакою (наразі Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка). У цьому ж закладі почала працювати з вересня 1991 року  асистентом кафедри інформатики.

У 1999 р. вступила до аспірантури у Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра математичних методів еколого-економічних досліджень). У 2003 р. захистила дисертацію на тему: «Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування» та отримала ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». У 2005 р. отримала диплом доцента. З 2005 р. по теперішній час – доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.»

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з таких дисциплін: «Інформатика», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Тестування програмного забезпечення», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Системи штучного інтелекту», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Дослідження, проектування і дизайн інтерфейсів» та ін.

Має більше 70 публікацій:

- наукові:

у виданнях, що індексуються Scopus

 1. Fuzzy membership function in a fuzzy decision making problem // International Juornal Information theories & applications. – Vol. 10, № 3, 2003. – P. 243-247. (у співавторстві з Волошиним О.Ф. та Гнатієнко Г.М.)
 2. Application of Fuzzy Approach in Modeling of Psychodiagnostic Decision Support Systems for One Class of Tasks. Intelligent Solutions 2021 (Computational Intelligence & Decision Making Theory) / Selected Papers of the II International Scientific Symposium "Intelligent Solutions" (IntSol-2021). Workshop Proceedings. - Kyiv - Uzhhorod, Ukraine, September 28-30, 2021, p. 11-20. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3106/Paper_2.pdf (у співавторстві з Близнюковою О.М.)

у виданнях, що індексуються Web of Science

 1. Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці. – Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, том 83, № 3, С. 339-352. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3 (у співавторстві з Близнюковою О.М. та Мельничук І.Я.)

у фахових виданнях:

 1. Розробка та використання віртуальних тренажерів для підтримки навчальних курсів з теорії прийняття рішень. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Випуск 5-6(124-125). – С. 66-71.   URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2020_5_2020-5-6-66.pdf   
 2. Розробка та використання веб додатків для оптимізації процедури проведення навчальної експертизи методом Делфі для задач управління. - Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 6(37), ч.1. – С.44-51. URL: http://mapiea.kntu.kr.ua/archive/37_I.html
 3. Досвід розробки та використання веб-додатку при дослідження фасилятивності майбутніх практичних психологів // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименко. – К, 2019. – Т. 9., Вип. 12., С. 15-25 (у співавторстві з Близнюковою О.М.)

-навчально-методичні:

 1. Практикум з теорії прийняття рішень: навч. посіб. -  Кропивницький: ЦДПУ імені В.Винниченка, 2018. – 76 с.
 2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Інформаційні інтелектуальні системи»: навч.-метод. посібник. -  Кропивницький: ЦДПУ імені В.Винниченка, 2019. – 22 с.
 3. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу інформатики. Частина 2. Основи web-розробки: Навч.-метод. посіб. Кропивницький: ЦДПУ імені В. Винниченка, 2021. – 42 с. (у співавторстві з  Рєзіною О.В.)
 4. Інформаційно-методичні матеріали з атестації студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки, галузь знань: 12 Інформаційні технології: метод. посібник [Електронне видання]  (у співавторстві з  С.О. Шлянчак)

-авторські свідоцтва:

 1. а.с. на літературний твір наукового характеру «Навчально-методичний посібник Лабораторний практикум з курсу «Програмування засобами Delphi» / Присяжнюк О.В., Дроговоз Н.А. - № 108984 від 29 жовтня 2021 р.
 2. а.с. на наукову статтю «Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці» / Присяжнюк О.В., Близнюкова О.М., Мельничук І.Я. - № 108983 від 29 жовтня 2021 р.
 3. а.с. на наукову статтю «Досвід розробки та використання веб-додатку при дослідженні фасилятивності майбутніх практичних психологів» / Присяжнюк О.В., Близнюкова О.М. - № 109126 від 4 листопада 2021 р.

Профіль в GoogleScholar

Профіль у Scopus

Профіль у Web of Science