pasichnik доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

Наукові інтереси: економіка та  історія економічної думки; оцінювання та вимірювання в освіті; міждисциплінарні дослідження.

Має понад 150 наукових публікацій. 

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

1989 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна року за спеціальністю «вчитель історії і суспільствознавства»; 2003 року на базі КНТУ здобула другу вищу освіту за фахом «облік і аудит».

З 1989 по 1993 рр. працювала вчителем історії і суспільствознавства середньої загальноосвітньої школи. З 1994 р. працює у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені В. К. Винниченка (з 1997 р. – КДПУ ім. В. Винниченка) викладачем кафедри суспільних наук.

З 1997 по 2000 роки навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 2001 року в Інституті проблем виховання АП України захистила кандидатську дисертацію «Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивченні предметів соціально-економічного циклу».

З 2001 року працювала старшим викладачем, а з 2003 року – доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Протягом 2001–2003 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України. 2004 року у зв’язку з реструктуризацією кафедри соціально-гуманітарних дисциплін переведена на посаду доцента кафедри прикладної математики (з 2006 року – кафедра прикладної математики, статистики та економіки) фізико-математичного факультету.

Працювала у складі вченої ради та профспілкового комітету фізико-математичного факультету. У 2004–2005 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії КДПУ ім. В. Винниченка. Протягом 2012–2014 рр. працювала заступником декана з навчально-методичної роботи фізико-математичного факультету.

У грудні 2018 року Пасічник Н.О. захистили докторську дисертацію на тему «Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. У грудні 2019 року Пасічник Н.О. присвоєно звання професора кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Пасічник Н.О. – автор понад 150 наукових праць, серед яких 15 навчально-методичних посібників, один з грифом МОН України.

Основні напрямки науково-дослідної роботи пов’язані з дослідженням проблем історії економічної думки України, дослідженням якості освіти, методики навчання економічних дисциплін.

Основні публікації:

 1. Akbash К., Pasichnyk N.,  Rizniak R.Generalization ofcalculation methods for gender indices in demographic and social statistics. Regional Statistics. Volume 8. No. 2. 2018. P. 170–183. (Scopus)
 2. Akbash К., Pasichnyk N., Rizhniak R. Adaptation of the UN’s gender inequality index to Ukraine’s regions. Regional Statistics. Volume 9. No. 2. 2019. P. 190–212. (Scopus)
 3. Natalia Pasichnyk, Renat Rizhniak, Inna Krasnoshchok, Yuliia Botuzova, Kateryna Akbash Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education Universal Journal of Educational Research. 8(5): 2079-2089, 2020 http://www.hrpub.org/download/20200430/UJER46-19515561.pdf  (Scopus)
 4. K.S. Akbash, N.O. Pasichnyk, R.Ya. Rizhniak, Analysis of key factors of influence on scientometric indicators of higher educational institutions of Ukraine, International Journal of Educational Development, Volume 81, 2021, 102330, ISSN 0738-0593, https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102330  (Scopus)
 5. Пасічник Н.О. Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів Російської імперії початку ХІХ століття у сфері фінансового управління. Східноєвропейський історичний вісник. 2018. № 6. (Web of Science)
 6. Пасічник Н.О. Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початкк ХХ століття: Монографія. – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – 434 с.
 7. Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 349 с.
 8. Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я.Аналіз фінансової політики Російської імперії в історико-економічних дослідженнях П.П. Мігуліна. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 1 (15) [ред. колегія: Коцур В. П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 44–54.  (ВАК)
 9. Пасічник Н., Куклік Б. Грошова реформа Є.Ф.Канкріна (1839–1843 рр.) в історико-критичному огляді П.П.Мігуліна. // Український нумізматичний щорічник. Вип. 3. Переяслав-Хмельницький, 2019. 154 с. С. 125–135. (ВАК)
 10. Пасічник Н.О. Аграрне питання у науковій спадщині П.П.Мігуліна. // Український селянин. Вип. 21. Черкаси, 2019. С.109–113. (ВАК)
 11. Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України.// Статистика України. 2019. № 3. С. 90–99.  (ВАК)
 12. Пасічник Н.О. Ріжняк Р.Я.  Розв’язування математичних задач з реалізацією поліпредметних (економіка, інформатика, математика) інтегративних компонентів. // Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 2 (24). С. 113-122. DOI 10.31110/2413-1571-2020-024-2-016 (ВАК)
 13. Пасічник Н.О. Аграрне питання в теорії та практиці управлінської діяльності М. Бунге: фінансово-правовий аспект. // Український селянин. 2020. № 23. С. 35–42. DOI: 10.31651/2413-8142-2020-23-35-41 (ВАК)

Профіль в Google Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)

Профіль у Scopus