Виробнича практика для студентів, які навчаються за освітньою програмою: Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти проводиться на підприємствах, в організаціях, закладах освіти, науково-дослідчих та інших установах, що спеціалізуються на наданні послуг у сфері інформаційних технологій та інших. Такі заклади мають у своїй структурі підрозділ, який відповідає за забезпечення роботи комп’ютерної техніки, мережі підприємства чи закладу освіти або поліграфічний відділ. Виробнича практика також може проводитися в комп’ютерно-інформаційних підрозділах засобів масової інформації, видавничих установ, рекламних агенцій тощо.

Закріплення баз практики сприяє встановленню та зміцненню довгострокових контактів університету з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними з метою якісної підготовки фахівців. Визначенню баз практик повинна передувати постійна робота кафедри щодо вивчення виробничих та економічних можливостей підприємств з погляду придатності їх для проведення практики студентів за спеціальністю. При цьому повинні враховуватись перспективи сучасних напрямів розвитку ІТ-галузі, економічного, соціального та екологічного розвитку суспільства.

До підприємств – баз виробничої практики ставляться такі вимоги:

– здійснення діяльності дослідження, проєктування, впровадження й експлуатації програмних і комп’ютерних технічних засобів;

– наявність високого рівня технічного забезпечення, використання сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій;

– наявність компетентних фахівців у галузі ІТ-технологій, які забезпечуватимуть координацію діяльності студентів-практикантів;

– забезпечити дотримання норм охорони праці та санітарної гігієни;

– забезпечення проходження практики невеликими групами студентів.

Бази практики повинні мати високий рівень техніки та технологій, використовувати сучасну обчислювальну техніку та інформаційні технології; забезпечувати можливість проведення виробничої практики з дотриманням програми; мати науково-технічні зв’язки з закладом вищої освіти.

Вибір баз практики здійснюється кафедрою з урахуванням завдань практики та можливостей їх реалізації. Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати його за умови відповідності його задекларованим вище вимогам.

Цього року студенти проходили практику в таких організаціях, установах та компаніях: ТОВ "ТРК ПОРТАЛ", Департаменті кіберполіції Національної поліції України в Кіровоградській області, Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського, Інформаційному відділі Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка, ТОВ "ВСМК-ТРЕЙД" м.Київ.

Під час звітної конференції майбутні фахівці охоче ділилися набутим під час виробничої практики досвідом та враженнями. Частина студентів висловили бажання продовжити співпрацю з кіберполіцією на волонтерських засадах.

Маємо надію, що проходження виробничої практики безперечно сприяло виробленню у студентів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності, набуттю навичок аналізу результатів своєї праці, самоосвіті.

2914111114444455555222222333333333

Інформацію підготували к.пед.н. Д.В.Соменко та д.пед.н. О.М.Трифонова