Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти. Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм. З цією метою 23 грудня 2021 року на кафедрі природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання відбувся онлайн круглий стіл на тему: «Проблеми вдосконалення освітніх програм Середня освіта (Хімія)» та Середня освіта (Природничі науки)», в якому окрім викладачів кафедри взяли участь науковці, потенційні роботодавці, здобувачі освіти всіх рівнів та інші зацікавлені сторони, а саме:

Бевз А. В. – викладач фізики і астрономії ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ»;

Дробін А. А. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;

Левченко Л. О. – заступник завідувача філією з навчально - виховної роботи «Богданівська ЗШ» опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області», вчитель фізики;

Матяшова Л. П. – директор КЗ «НВО № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель хімії;

Сторчаус С. Д. – директор Комунального закладу «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького»;

Начоса Н. М. – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки), викладач хімії, біології та основ екології, ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»

Гудименко В. С. – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки), вчитель фізики, астрономії, Бережинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Первозванівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області- це

Метою круглого столу стало обговорення проєктів освітніх програм з підготовки майбутніх учителів за спеціальностями 014 Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)» та 014 Середня освіта (Природничі науки)»

Під час обговорення гарант освітньої програми «Середня освіта (Хімія)», в.о. завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент Плющ Валентина Миколаївна акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці освітніх програм та зазначила, що згідно наказу МОН України від 30.04.2020 р. №584 «Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти», для освітнього рівня «бакалавр» (усіх галузей знань і усіх спеціальностей)  передбачається формування загальної компетентності «здатність реалізовувати свої права та обов'язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина». У зв'язку з цим до ОП «Середня освіта (Хімія)» та «Середня освіта (Природничі науки)» введено нормативну дисципліну циклу загальної підготовки «Права людини та громадянське суспільство в Україні», яка формуватиме вказану компетентність.

У своєму виступі гарант освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Трифонова Олена Михайлівна окреслила особливості освітньої програми та зазначила, що перспективи подальшого розвитку ОП полягають у активізації міжнародного співробітництва та мобільності здобувачів з метою інтеграції до світового, європейського освітнього та наукового простору.

Предметом обговорення також були пропозиції та зауваження на проєкти ОПП, запропоновані для громадського обговорення, яке тривало з 29 листопада по 24 грудня 2021 року. Увагу акцентовано на особливостях та перевагах програми, логіко-структурній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними, програмні результати навчання та відповідність зазначених компетенцій сучасним запитам суспільства.

Стейкхолдери висловили свої побажання щодо удосконалення програми відповідно до сучасних запитів ринку.

9101112изображение viber 2021 12 23 16 17 48 112изображение viber 2021 12 23 16 18 19 240изображение viber 2021 12 23 16 18 23 021изображение viber 2021 12 23 16 20 36 472

Інформація надана в.о. завідувачем кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання д.п.н., доцентом Плющ Валентиною Миколаївною