16 листопада 2021 р. на базі факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відбулося пленарне засідання XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ».

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили проректор з наукової роботи, доктор психологічних наук, доцент Ліля Валентинівна Клочек, в. о. декана факультету математики, природничих наук та технологій, доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Володимирівна Фурсикова, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, доктор педагогічних наук, професор Микола Ілліч Садовий.

Наукові доповіді представили:

 • доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики викладання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Алла Василівна Степанюк: «СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО»;
 • доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератури, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Сергій Павлович Михида: «ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО – УНІВЕРСИТЕТ І МІСТО»;
 • доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель України, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Надія Андріївна Калініченко: «ІСТОРИКО-ПЕДАГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ ПЕДОГОГІВ – НОВАТОРІВ»;
 • доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Олександр Володимирович Школьний: «СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ»;
 • доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ренат Ярославович Ріжняк: «ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»;
 • доктор історичних наук, професор, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ганна Володимирівна Дефорж: «ЗНАННЯ ПРО БУДОВУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ (IV тис. до н.е. – I ст. н.е.)»;
 • доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Семенович Мартинюк: «ЗАСОБИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»;
 • кандидат педагогічних наук, доцент, Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ Веронія Адамівна Мартинюк: «ОСВІТНІЙ ХАБ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗПТО БАГАТОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»;
 • доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету математики, природничих наук та технологій, голова Ради молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Олена Михайлівна Трифонова: «РОЗВИТОК SOFT ТА HARD SKILLS НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»;
 • доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Людмила Олександрівна Чистякова «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»;
 • доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Микола Ілліч Садовий: «СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ»;
 • кандидат педагогічних наук, викладач ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» В’ячеслав В’ячеславович Білецький: «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ»;
 • кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки Олександр Миколайович Нікітенко: «Впорядкування звітів про результати дослідницьких робіт засобами LaTeX»;
 • викладач ІІ категорії, викладач Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі Юлія Сергіївна Бирса: «SOFTSKILLS ТА HARDSKILLS: НАВИЧКИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ УСПІШНОГО РЕЗЮМЕ»;
 • аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Ярославович Гайда: «ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПОНЕНТА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ»;
 • аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, викладач фізики і астрономії Кропивницького інженерного фахового коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету Анна Володимирівна Бевз: «ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ІНЖЕНЕРНИХ ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ».

Участь в обговоренні матеріалів, яке тривало з 01 до 16 листопада 2021 р., взяли не лише учасники конференції, а й студенти факультету математики, природничих наук та технологій:

Секція 1 «Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-3-istoriia-zarubizhnyi-ta-vitchyznianyi-dosvid-perspektyvy-rozvytku-pryrodnycho-matematychnoi-tekhnolohichnoi-ta-profesiinoi-osvity

Секція 2 «Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-4-innovatsii-v-osviti-metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty

Секція 3 «Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-5-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-tsyfrovykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti

Секція 4 «Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-1-formuvannia-soft-skills-zdobuvachiv-profesiinoi-osvity-teoriia-i-praktyka

Секція 5 «Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-2-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-u-protsesi-navchannia

Секція 6 «Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі» – https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2021-rik/sektsiia-6-aktualni-problemy-osvity-ta-tekhnolohii-u-serednii-ta-vyshchii-shkoli

Учасниками конференції стали представники наукових установ та закладів освіти з усієї України: Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», Дніпровського державного медичного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Запорізького національного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту педагогіки НАПН України, Ірпінського фахового коледжу економіки та права, Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комунального закладу «Загальноосвітня школа l- lll  ст. №12 ВМР», Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Комунального закладу «Харкiвська загальноосвiтня школа № 63», Харківського національного університету радіоелектроніки, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунального закладу «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми», Луцького національного технічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Української інженерно-педагогічної академія, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ, а також вчителі Суботцівської ОТГ Кіровоградського району та Добровеличківської ОТГ Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Крім науково-методичних доробків учених, на конференції були представлені здобутки студентів спеціальностей Середня освіта (Трудове навчання та технології), Середня освіта (Природничі науки), Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Професійна освіта (Цифрові технології). У такий спосіб було окреслено переваги здобуття освіти на спеціальностях факультету математики, природничих наук та технологій:

 • Середня освіта (Математика)
 • Середня освіта (Інформатика)
 • Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • Середня освіта (Природничі науки)
 • Середня освіта (Фізика)
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • Середня освіта (Хімія)
 • Середня освіта (Географія)
 • Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
 • Професійна освіта (Цифрові технології)
 • Комп’ютерні науки [освітня програма: Програмування та адміністрування]
 • Статистика [освітня програма: Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика]
 • Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

На конференції панувала доброзичлива атмосфера дружби та співробітництва, що дало змогу почути думку кожного її учасника.

125467photo 2021 11 16 20 15 473photo 2021 11 16 20 15 49photo 2021 11 16 20 16 01photo 2021 11 16 20 16 07photo 2021 11 16 20 16 12

Інформацію підготували проф. М.І.Садовий та доц. О.М.Трифонова