ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ
експертної групи для уточнення деяких аспектів
Відомостей про самооцінювання освітньої програми

 ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ

Зміст запиту

Відповідь

1

Просимо посилити доказову базу документами, що підтверджують врахування рекомендацій зацікавлених осіб (стейкголдерів) до удосконалення ОП, які впливають на формування цілей.

Відповідь на запит експертної групи надана

2

Просимо ознайомити ЕГ з документами, що підтверджують наявність пропозицій від стейкголдерів і їх врахування щодо «…розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики курсових робіт, у проведенні навчальних практик та атестації здобувачів вищої освіти».

Відповідь на запит експертної групи надана

3

«Показниками для проведення моніторингу освітніх програм є: рівень оновлюваності освітніх програм, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів, участь у міжнародних програмах підготовки, попиту ринку праці…». Просимо надати пояснення, яким чином визначається РІВЕНЬ, його критерії.

Відповідь на запит експертної групи надана

4.

Просимо посилити доказову базу відносно змін в ОП Протоколами/Витягами протоколів засідань кафедри, Вчених рад факультету, університету на яких обговорювались та затверджувались зміни до ОП та її освітніх компонентів.

Відповідь на запит експертної групи надана

5

ЕГ просить надати детальні роз’яснення з конкретними прикладами цитати з відомостей самоаналізу: «проводяться різні процедури оцінювання та визнання якості ОП: зовнішні, внутрішні»

Відповідь на запит експертної групи надана

6

Просимо ознайомити ЕГ з документами, які дозволяють зрозуміти те, як реалізовується задекларована ЗВО (практика) можливість вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти.

Відповідь на запит експертної групи надана

7

Просимо продемонструвати тематику запланованих «методичних семінарів та нарад із представниками роботодавців та експертів галузі» на 2021р.

Відповідь на запит експертної групи надана

8

Просимо надати посилання на сайт університету де розміщено документи про порядок розробки навчальних робочих програм, навчально-методичних матеріалів тощо (положення).

Відповідь на запит експертної групи надана

9

Просимо ознайомити ЕГ зі звітами студентів з практик (Навчальна (технологічна) – 3, 5 сем.; Виробнича: за профілем – 6 сем) – 1-2 з кожної практики.

Відповідь на запит експертної групи надана

10

Просимо ознайомити ЕГ з курсовими роботами (7 сем) – Мицюк Ксенії Олексіївни, Парфьонової Олександри Віталіївни.

Відповідь на запит експертної групи надана

11

 Просимо надати робочий Графік організації освітнього процесу за ОП

Відповідь на запит експертної групи надана

12

Просимо ознайомити ЕГ із затвердженими темами дипломних (кваліфікаційних) робіт та їх керівниками.

Відповідь на запит експертної групи надана

 

13

Просимо ознайомити ЕГ з Планами і звітами роботи кураторів академічних груп за 2019/2020 та 2020/2021 навчальні роки.

Відповідь на запит експертної групи надана

14

«Підсумкова семестрова оцінка виставляється у Відомості обліку успішності, Заліковій книжці студента» стор.36 Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2020–2021 навчальний рік». Просимо надати сканкопії Залікових книжок (Індивідуальних навчальних планів студентів) Богатиренко Дарини Миколаївни (4 курс) та Соломонова Радислава Арменовича (1 курс).

Відповідь на запит експертної групи надана

15

Просимо ознайомити ЕГ з рейтинговим списками викладачів кафедри ТМТПОПБЖ за 2018-2019 та 2019-2020 н.р.

Відповідь на запит експертної групи надана

16

Просимо надати інформацію згідно п.2.14 «3a результатами оцінювання здійснюється ранжування викладачів щодо якості організації освітньої діяльності з метою визначення та поширення кращих практик організації освітньої діяльності професорсько-викладацьким складом Університету та врахування пропозицій осіб, які навчаються в Університеті щодо підвищення якості організації освітньої діяльності». Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін (проранжовані списки по кафедрі ТМТПОПБЖ).

Відповідь на запит експертної групи надана

17

Просимо підтвердити факт «Запроваджено систему анонімного опитування студентів у формі анкетування» (зразок анкети, результати анкетування, прийняті рішення на основі результатів анкетування).

Відповідь на запит експертної групи надана

18

Просимо посилити доказову базу підтвердження академічної та професійної відповідності викладачів навчальним дисциплінам, які вони викладають на ОП.

Відповідь на запит експертної групи надана

19

Просимо надати картки навантаження викладачів групи забезпечення, які забезпечують/забезпечуватимуть реалізацію ОП 2019-2020 та 2020-2021 н.р.

Відповідь на запит експертної групи надана

20

Просимо навести конкретні приклади сприяння Університетом професійному розвиткові викладачів ОП ЗВО.

Відповідь на запит експертної групи надана

21

Просимо надати доступ до платформи дистанційного навчання Moodle для ознайомлення із силабусами та навчально-методичними матеріалами освітніх компонентів

Відповідь на запит експертної групи надана

22

Просимо надати доступ до Хмарного середовища для ознайомлення «…що дає студентам можливість користуватись електронними версіями лекцій та практичних занять з мобільних пристроїв та вдома»

Відповідь на запит експертної групи надана

23

. «…результатами студентського моніторингу визначаються їх індивідуальні рейтинги та рейтинги кафедр для визначення викладачів, що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень». Просимо посилити доказову базу даного твердження та надати результати студентського моніторингу: індивідуальні рейтинги викладачів ОП та рейтинги кафедр, задіяних в реалізації ОП.

Відповідь на запит експертної групи надана

24

«…встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги…» стор.17 Для посилення доказової бази зазначеного у відомостях про самооцінювання освітньої програми просимо надати інформацію про доплати, надбавки, розміри грошових премій, матеріальної допомоги НПП, які провадять освітній процес за ОП ЗВО для стимулювання розвитку викладацької майстерності за 2018-2020 рр.

Відповідь на запит експертної групи надана

25

«Моніторинг рівня професіоналізму викладача здійснюється через складання рейтингів викладачів і кафедр; студентський моніторинг; моніторинг за результатами семестру; соціологічні опитування, самооцінку діяльності викладача». стор.17. Згідно даної цитати у відомостях про самооцінювання освітньої програми просимо надати інформацію про механізм проведення студентського моніторингу та самооцінку діяльності викладача, а також надати його результати відносно НПП ОП

Відповідь на запит експертної групи надана

26

«З метою виявлення і подальшого врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти куратори, викладачі кафедри, представники деканату систематично проводять опитування, анкетування, консультації зі студентами, студентським самоврядуванням тощо». стор.18. З метою посилення доказової бази зазначеного твердження, просимо продемонструвати зразки анкет, їх результати та реакцію кафедри й деканату на дані пропозиції.

Відповідь на запит експертної групи надана

27

«Значна більшість здобувачів вищої освіти, відповідно до опитування та анкетування, позитивно оцінюють освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку зі сторони Університету.» стр.18. З метою посилення доказової бази зазначеного твердження, просимо продемонструвати зразки анкет, їх результати та реакцію кафедри й деканату на дані пропозиції.

Відповідь на запит експертної групи надана

28

«В університеті створено умови, які надають безперешкодний доступ до навчальних корпусів, аудиторій, вбиралень, гуртожитків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до Державних будівельних норм, правил і стандартів. Зокрема, входи в навчальні корпуси та гуртожитки університету обладнані пандусами і кнопкою виклику працівників університету, ліфти мають достатньо широкі двері» стор.19. Для кращого усвідомлення зазначеної інформації, просимо надати план-схему території університету з відміченими вбиральнями, кнопками виклику для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Просимо також надати фото даних об’єктів.

Відповідь на запит експертної групи надана

29

«Студентська рада університету бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; захищає права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті; делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої освіти, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів». Просимо посилити вищезазначене Протоколами засідань студентських ради університету за 2017-2020 роки.

Відповідь на запит експертної групи надана

30

«…налагоджений постійний зворотній зв'язок, як необхідна складова внутрішнього забезпечення якості ОП у вигляді співбесіди, анкетування, усного опитування, моніторингу рівня задоволеності студентів методами навчання і викладання. Запроваджено систему анонімного опитування студентів у формі анкетування, де студенти можуть зазначити свої пропозиції до ОП, її змісту, цілей, очікуваних результатів навчання, відповідності навчання за ОП власним очікуванням тощо». Для посилення доказової бази вищезазначеного просимо надати сканкопії зразків анкет студентів, результати анкетування, результати опитувань та реакцію ЗВО на дані результати (Протоколи, рішення).

Відповідь на запит експертної групи надана

31

«Вивчається інформація стосовно працевлаштування випускників під час організації практики, участі в спільних з роботодавцями проєктах. Зустрічі студентів із роботодавцями та випускниками інших спеціальностей, які проходять на кафедрі, сприяють працевлаштуванню студентів старших курсів, у випадку, якщо пропозиції передбачають гнучкий графік роботи, який не заважає процесу навчання». Просимо посилити доказову базу даної інформації конкретними прикладами.

Відповідь на запит експертної групи надана

32

«Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками університету, студентами, випускниками і роботодавцями». Просимо назвати вказані критерії та розкрити їх характеристику.

Відповідь на запит експертної групи надана

33

«Учасники академічної спільноти постійно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. Основними напрямками таких процедур є: здійснення моніторингу та перегляду ОП із залученням представників інших закладів освіти, а також потенційними роботодавцями; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників їх освітню та науково-методичну діяльність з застосуванням рейтингового оцінювання;» Просимо посилити доказову базу процедур внутрішнього забезпечення якості ОП конкретними прикладами.

Відповідь на запит експертної групи надана

34

Просимо доповнити інформацію по наукових гуртках за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.: Технологія еко-переробки текстильних матеріалів (керівник – к.пед.н, доцентка Чистякова Л.О.), Екологічні вироби у побуті й одязі (керівник – старший викладач Куценко Т.В.), Наукові засади сучасних освітніх технологій (керівник – к.пед.н, доцентка Абрамова О.В.).

Відповідь на запит експертної групи надана

35

Просимо надати зразки Договорів на надання освітніх послуг (бланки без прізвищ та імен).

Відповідь на запит експертної групи надана

36

Просимо надати інформацію про надходження коштів на рахунки профспілкового комітету студентства та їх розподіл (акти, протоколи, рішення тощо) на потреби здобувачів вищої освіти за 2018-2020 роки.

Відповідь на запит експертної групи надана

37

Просимо надати списки студентів фізико-математичного факультету та студентів ОП Професійна освіта (ТВЛП) зокрема, які проходили лікування та оздоровлення в санаторії-профілакторії в ЦДПУ за 2018-2020 роки

Відповідь на запит експертної групи надана

38

 Просимо надати зразки анкет та результати проведеного анкетування згідно
наказу в.о. ректора № 76 від 07.09.2020 р.

Відповідь на запит експертної групи надана

39

Просимо надати Протоколи/Витяги протоколів кафедри №7 від 21 січня 2021 р в якому обговорено результати анкетування, №6 від 26.01.20р., а також Протоколи засідань Вченої ради факультету на які є посилання у відомостях про самооцінювання

Відповідь на запит експертної групи надана

40

Просимо продемонструвати роботу особистого кабінету студента.

Відповідь на запит експертної групи надана

41

Просимо надати сканкопії зразків білетів з навчальної дисципліни Професійна педагогіка.

Відповідь на запит експертної групи надана

42

Просимо надати сканкопії заявки на матеріально-технічне забезпечення кафедри ТМТПОПБЖ на 2020 та 2021 роки

Відповідь на запит експертної групи надана

43

Просимо надати перелік матеріально-технічного забезпечення придбаного для реалізації ОП за 2018-2020 роки (включно з витратами на поточні ремонтні роботи)..

Відповідь на запит експертної групи надана

44

Просимо ознайомити ЕГ із Програмами Тижнів науки 2020/2021 н.р.

Відповідь на запит експертної групи надана

45

Просимо ознайомити ЕГ з документом, що свідчить про співпрацю з Лабораторією дидактики фізики, технологій і професійної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Відповідь на запит експертної групи надана

46

Просимо надати фото: зовнішнього вигляду (з вулиці) вікон кабінету кулінарії; сімейних блоків гуртожитку; санвузлів гуртожитку (3-ох); укриття (бомбосховище) та підходи до нього; бази відпочинку «Буревісник»

Відповідь на запит експертної групи надана

47

 

Відповідь на запит експертної групи надана

Додаткові файли експертній групі надано