Вивчення курсу «Енергетичні машини» передбачає ознайомлення май­бутніх вчителів трудового навчання з основними видами існуючих машин у відповідності до їх класифікації, з техніко-технологічними можливостями та конструктивними особливостями машин, пошире­них в провідних галузях сучасного виробництва. Необхідність у вивченні такого матеріалу визначається вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя трудового навчання.

Вивчення поданого у програмі навчального матеріалу грунтуєть­ся на міжпредметних зв'язках курсу «Енергетичні машини» з іншими навчальними дисциплінами: матеріалознавством, загальною фізи­кою, електротехнікою, технічною механікою, основами виробництва та ін.. Засвоєні студентами знання з будуть служити теоретичною основою для фахової підготовки вчителя трудового навчання і, зокрема, для вивчення спецкурсів та спецпрактикумів на завершальному етапі цієї підготовки