Вивчення курсу машинознавства передбачає ознайомлення май­бутніх вчителів трудового навчання з основними видами існуючих машин у відповідності до їх класифікації, з техніко-технологічними можливостями та конструктивними особливостями машин, пошире­них в провідних галузях сучасного виробництва. Необхідність у вивченні такого матеріалу визначається вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя трудового навчання.

Вивчення поданого у програмі навчального матеріалу грунтуєть­ся на міжпредметних зв'язках курсу машинознавства з іншими навчальними дисциплінами: матеріалознавством, загальною фізи­кою, електротехнікою, технічною механікою, основами виробництва та ін.. Засвоєні студентами знання з машинознавства будуть служити теоретичною основою для фахової підготовки вчителя трудового навчання і, зокрема, для вивчення спецкурсів та спецпрактикумів на завершальному етапі цієї підготовки.

            Електротехніка. Мета та завдання курсу. Курс "Електротехніка" вводить студентів до сфери понять, принципів, конструкцій і можливостей електротехнічних пристроїв. Програма курсу розроблена таким чином, щоб сформувати у майбутніх вчителів знання, уміння та навички для забезпечення:

 • належного рівня викладання у школі фізики, інформатики та факультативних курсів;
 • трудового та екологічного виховання учнів;
 • технічно грамотної експлуатації та обслуговування шкільного електротехнічного обладнання та апаратури;
 • подальшої самоосвіти в галузі електротехніки.

Вивчення курсу "Електротехніка" базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення курсів "Загальна фізика", "Алгебра і геометрія" та "Математичний аналіз".

Вивчення теоретичного матеріалу з усіх розділів супроводжується виконанням лабораторних робіт.

Частина матеріалу програми виноситься на самостійне опрацювання студентами.

При вивченні курсу студенти повинні оволодіти такими знаннями та практичними вміннями та навичками:

 • читання та креслення принципових функціональних і монтажних схем елементів вузлів і пристроїв з електротехніки;
 • виконання нескладних електромонтажних робіт;
 • проведення електротехнічних вимірювань;
 • відшукання та усунення типових несправностей в електротехнічних схемах;
 • вирішення конструкторсько-технічних завдань, пов'язаних з обладнанням кабінетів фізики, інформатики, навчальних майстерень та об'єктів технічної творчості учнів;
 • організація робочих місць учнів, пов'язаних з роботою з електротехнічними пристроями та схемами;
 • забезпечення правил охорони праці та техніки безпеки в навчальному процесі та позакласній роботі, пов'язаній з роботою електротехнічнихсхем.

            Електромонтажні роботи. Мета та завдання курсу. “Електромонтажні роботи” вивчають студенти спеціальності “Трудове навчання та основи підприємницької діяльності”. Ця дисципліна є логічним продовженням вивчення курсу енергетичних машин та електротехніки.

            Метою дисципліни “Електромонтажні роботи” є теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до проведення занять з учнями по вивченню електротехнічних робіт у школі, а також ця дисципліна дає можливість студентам вивчити електрообладнанням шкільних майстерень. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань, практичних вмінь та навиків щодо монтажу схем пуску та захисту електричних двигунів, роботи з електричними схемами та монтажними матеріалами, інструментами. Ця дисципліна також сприяє формуванню у студентів знань про електротехнічне креслення, монтажні схеми, умовні позначення на електричних схемах і т.д…