Згiдно освітньо-квалiфiкацiйних характеристик (професiограм) кожен учитель (незалежно вiд обраної спецiальностi) повинен набути прикладних знань, умiнь i навичок щодо сучасних технiчних засобiв, зокрема:

  1. Знати будову i роботу навчального обладнання згiдно з перелiком типового обладнання шкiльних спецiалiзованих кабiнетiв i вмiти ефективно його використовувати у навчально-виховному процесi (до обладнання будь-якого кабiнету в загальноосвiтнiй школi обов'язково входять ТЗН).
  2. Знати основи оснащення шкiльних кабiнетiв.
  3. Аналiзувати, узагальнювати i розповсюджувати передовий педагогiчний досвiд з питань ефективного застосування ТЗН та ПЕОМ у навчально-виховному процесi.
  4. Систематично пiдвищувати власний професiйний рiвень i використовувати з цiєю метою конкретнi ТЗН та ПЕОМ.
  5. Знати всi види сучасних засобiв навчання та їхні дидактичнi можливостi.
  6. Знати принципи i способи накопичення, систематизацiї, узагальнення та використання необхiдної iнформацiї за допомогою технiчних засобiв навчання.
  7. Визначати рiвень та глибину засвоєння учнями програмного матерiалу, користуватися рiзними методами i формами контролю знань, умiнь i навичок, запроваджуючи ТЗН та ЕОМ.