Так як за своєю структурою дисципліна «Шкільний курс декоративної справи» відповідає програмі шкільного предмету «Трудове навчання» (обслуговуюча праця), заняття з даної дисципліни спрямовані на оволодіння студентами теорією та практикою декоративної творчості, підвищення художнього рівня майбутніх вчителів проведення занять з праці в школі. Під час лабораторно-практичних занять відбувається формування системи знань, умінь і навичок студентів з основних законів, видів та систем композиції; технології створення статичних рапортних дрібновізерунчастих композицій, змішування фарб, складання складних композицій з природних матеріалів, складання орнаментальних композицій з використанням народної орнаментики, декорування штучних виробів аплікацією, бісером та стеклярусом, декорування тканини, розпису по тканині батиком, декоративного розпису на папері, розпису по дереву, виготовлення писанок, крашанок, крапанок, дряпинок, мальованок.

На лекційних заняттях з дисципліни «Прикладна творчість»  відбувається ознайомлення студентів з витоками прикладної творчості, її видами, інструментами та пристосуваннями, які використовуються при виготовленні виробів, правилами роботи, способами оформлення, догляду та зберігання виробів; відбувається формування системи знань студентів з ручної вишивки, в’язання та інших видів рукоділля (бісероплетіння, макраме, аплікація). На лабораторних заняттях відбувається формування системи знань, умінь і навичок майбутніх вчителів трудового навчання з технології виконання української народної вишивки (техніки «хрестик», «низинка», «гладь», «мережка»), в’язання спицями, плетіння гачком, бісероплетіння, виготовлення макраме, аплікації.

На лекційних заняттях з дисципліни «Рисунок» відбувається формування системи знань студентів з передачі форм предметів у перспективі; перспективи площинних предметів та геометричних тіл; створення тонового рисунка; рисування з натури; рисування фігури людини; виконання живопису. На практичних заняттях відбувається формування системи знань, умінь і навичок студентів із застосовування реалістичного методу в роботі над рисунком; створення досконалої композиції; відтворення конструктивної будови і форми об’єктів та їх розташування у просторі згідно із законами перспективи; виявлення за допомогою світлотіні явища повітряної перспективи та моделювання форм предметів; реалізації творчого задуму  у конкретній художньо-образній формі; використання короткочасних малюнків та начерків з натури, по пам’яті та за уявою; передачі графічними засобами особливостей поверхні різнофактурних матеріалів; використання різноманітних графічних матеріалів в залежності від поставлених завдань. Крім цього, на лекційних заняттях студенти набувають загально функціональних вмінь, які необхідні з точки зору розвитку інтелекту, творчого та евристичного мислення, використання завдань не тільки суто мистецького характеру, а й застосування методики розв’язання їх для успішного вирішення композиційних, формотворчих, емоційно-образотворчих завдань у дизайні, виробничій діяльності.

На лекційних заняттях з дисципліни «Теоретичні основи дизайну» відбувається формування системи знань студентів з поняття дизайну як етапу естетичного освоєння світу людиною, функцій дизайну; поняття мистецтва та собливостей художньої творчості; поняття художнього стилю та естетичної і художньої культури сучасності; особливостей формотворення в дизайні, художнього конструювання, стилізації, декорування як засади новаційної діяльності дизайнера; поняття колориту предметного середовища та його ролі у людському житті; поняття фірмового стилю, дизайну фірмової символіки, дизайну інтер’єру; потенціалу дизайну в стратегії маркетингу та рекламної діяльності; поняття дизайну одягу.