Ознайомлення студентів з історією народних художніх промислів і ремесел;

            Формування умінь і навичок виконання художніх виробів з різноманітних матеріалів;

            Підготовка студентів до керівництва позакласною і позашкільною гуртковою роботою декоративно-прикладного мистецтва;

Підготовка студентів до проведення профорієнтації школярів за профілями місцевих традиційних художніх промислів.

Завдання вивчення дисципліни:

Завданням дисципліни «Художня обробка деревини» є формування в майбутніх вчителів трудового навчання практичних знань, умінь й навичок з художньої обробки деревини, розвиток творчих художніх здібностей студентів та їхня підготовка до роботи з учнями в напрямку декоративно-прикладного мистецтва.

Завдання дисципліни досягаються в ході виконання студентами таких видів робіт:

            Вивчення навчального матеріалу, котрий передбачає оволодіння  студентами теоретичними знаннями з історії розвитку народних промислів, технік обробки різноманітних матеріалів.

            Виконання практичних завдань з метою набуття навиків обробки деревини.

            Виконання творчих завдань з виготовлення й декоруванню виробів.

            Виконання завдань самостійної роботи.

            Виконання завдань пов’язаних з розробкою планів гуртків, факультативних занять, методичних рекомендацій направлених на залучення учнів до занять з декоративно - прикладного мистецтва.

2. Технічна творчість з методикою викладання.

Мета дисципліни

cnn

 

 

 

Основною метою вивчення дисципліни “Технічна творчість з методикою викладання”є підготовка майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в аспекті розвитку їхньої технічної творчості. Завданням вивчення дисципліни “Технічна творчість з методикою викладання” є набуття студентами теоретичних знань про творчість і творчі процеси, про методи пошуку розв'язків технічних завдань, про принципи та прийоми розв'язання технічних протиріч. Також студенти повинні набути практичних умінь і навиків роботи зі складання та оформленню документації шкільних гуртків, знати методичні основи, види і форми роботи з учнями з розвитку їхніх творчих здібностей.

Теоретична і практична підготовка студентів здійснюється шляхом опрацювання лекційних, семінарських, практичних занять, а також виконанням студентами завдань самостійної роботи.

3. Практикум у навчальних майстернях

(ручна та механічна обробка деревини)

Мета дисципліни

Мета вивчення практикуму в навчальних майстернях — розвиток творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до проектної діяльності, формування професійних, соціально значимих знань та умінь: підготовка майбутнього учителя трудового навчання до реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі "Технологія", організації трудового навчання з використанням методу проектів, забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, їх трудового виховання.

На заняттях у навчальних майстернях здійснюється проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання. Розвивається їх творче мислення. Формуються професійні знання і уміння з обробки конструкційних матеріалів. Проводиться ознайомлення з основами сучасного виробництва. А також здійснюється трудове виховання у процесі формування таких якостей особистості як ініціативність, відповідальність, дисциплінованість, самооцінка, самоконтроль, дбайливе ставлення до громадської та особистої власності та ін.

В основу структури програми практикуму в навчальних майстернях покладено використання методу проектів. Ефективність формування проектно-технологічних знань та умінь студентів залежить від активного залучення їх до проектної діяльності та вірного підбору суспільно корисних виробів, що проектуються та виготовляються.

Метод проектів не єдиний метод, який використовують на заняттях з практикуму. Він виступає як елемент що об'єднує інші методи в єдине ціле — навчальний процес. На відповідних етапах виконання проекту необхідно використовувати такі методи як метод розв'язування технічних задач, методи конструювання і моделювання, словесні методи, методи демонстрації (зокрема, демонстрація прийомів роботи), методи практичної роботи (зокрема, тренувальні вправи, пробне виконання роботи) і ін. При цьому можливе дублювання ряду прийомів і операцій, що вже частково засвоєні студентом.

Завданням практикуму в навчальних майстернях, який посідає одне з центральних місць у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання спрямований на оволодіння майбутніми вчителями необхідних знань умінь і навичок щодо технології обробки деревини, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у навчально-виховному процесі. Це досягається завдяки постійному формуванню умінь і навичок у ході вивчення даної дисципліни, зокрема:

            Формування у студентів знань умінь і навичок з ручної та механічної обробки матеріалів у відповідності з навчальною програмою;

            Виховання добросовісного ставлення до праці, трудолюбство, дбайливість;

            Формування у студентів умінь планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються;

            Розвиток творчих здібностей студентів;

            Розвиток самоконтролю і самооцінки;

            Ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами конструкційних матеріалів і організацією праці в навчальних майстернях.

       ccn              4. Обробка деревини різанням (лабораторний практикум)

Мета дисципліни

Організація і охорона праці при механічній обробці деревини. Організація навчально-трудового процесу в майстерні. Охорона праці при механічній обробці деревини.

Суть механічної обробки деревини. Види механічної обробки деревини. Деревообробні верстати: круглопильні, фугувальні, фрезерні й токарні. Технологічний процес механічної обробки деревини.

Обробка заготівок на круглопильних і стрічкопильних верстатах. Будова круглопильних та стрічкопильних верстатів та управління ними. Розкрій пиломатеріалів на універсальних круглопильних та стрічкопильних верстатах.

Обробка заготівок на фугувальних» рейсмусових і фрезерних верстатах. Будова фугувальних, рейсмусових, фрезерних верстатів та управління ними. Обробка деревини за допомогою фугувальних, рейсмусових та фрезерних верстатів.

Обробка деревини на токарних верстатах. Будова токарних верстатів та управління ними. Обробка зовнішніх та внутрішніх поверхонь деталей.