Фото 709 головне Лабораторія загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної  хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу та проходження лабораторного практикуму з загальної та неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з метою формування практичних умінь та навичок студентів з використання на практиці теоретичних знань та практичних умінь і навичок відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук; сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів і навичками фізико-хімічних методів аналізу.

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

 • техніки роботи в лабораторії з використанням хімічного посуду та обладнання;
 • приготуванні розчинів приблизної та точної концентрацій за прописами;
 • проведенні аналізу речовини або суміші речовин невідомого складу;
 • визначенні кількісного складу аналітичних об’єктів методами титриметричного та гравіметричного аналізу;
 • проведенні розрахунків та графічної обробки результатів дослідження;
 • оволодіння основними прийомами фізико-хімічних методів дослідження (потенціометрією, кондуктометрією, спектрофотометрією, та ін.);
 • встановлення складу та дослідження властивостей багатокомпонентних гомогенних та гетерогенних систем, визначення кінетичних особливостей хімічних реакцій;
 • здійснення дослідження процесів седиментації, коагуляції, адсорбції, набухання полімерів, тощо.

Оснащення лабораторії загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної  хімії дозволяє забезпечувати освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. Загальна хімія;
 2. Неорганічна хімія;
 3. Неорганічний синтез;
 4. Харчова хімія;
 5. Техніка хімічного експерименту;
 6. Фізична та колоїдна хімія;
 7. Хімічна технологія;
 8. Фізико-хімічні методи дослідження речовин;
 9. Методи синтезу та аналізу біологічно-активних речовин.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання науково-дослідних робіт, що стосується аналізу природних вод. Дослідження проводяться за такими напрямами:

 1. Вивчення особливостей будови і властивостей кристалогідратів, подвійних та змішаних солей неорганічних сполук.
 2. Якісні дослідження складу комплексних сполук.
 3. Що стосується дослідження стану об’єктів навколишнього середовища та властивостей ПАР.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

 1. Реалізація міжпредметних зв’язків з біологією при вивчені курсу фізичної та колоїдної хімії.
 2. Моніторинг природних вод Кіровоградщини на вміст шкідливих компонентів (важких металів, нітратів та нітритів) та вивчення фізико-хімічних закономірностей їх виділення.
 3. Дослідження колоїдних систем.

Вплив природи розчинника на процеси набухання сітчастих полімерів.

Фото 709 1Фото 709 2Фото 709 3Фото 709 4