РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ВІКІ-КУРСІВ

Василь Олександрович Болілий, Вікторія Володимирівна Копотій

Анотація


Стаття присвячена опису моделі змішаного навчання у КДПУ, що реалізована засобами відкритого освітнього сайту Вікі-КДПУ, а саме, змішаними курсами, які утворюються залученням у традиційний навчальний процес вікі-курсів. У статті розглядається змішаний курс, що побудований на застосуванні вікі-курсів у освітньому процесі університету, висвітлюється на прикладі дисципліни «Інформаційнокомунікаційні технології в освіті» для студентів напряму підготовки «01 Освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Під час проведення дослідження використовувалися такі методи: аналіз теоретичних джерел, досвіду практичної реалізації змішаних курсів; узагальнення та систематизація прикладів застосування електронних навчальних курсів; педагогічний експеримент.

Змішані курси дозволяють викладачам побудувати гнучкий, відкритий і прозорий процес навчання, який розширює освітні можливості студентів та сприяє формуванню у них умінь використовувати ІКТ у майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: змішане навчання, ІКТ в освіті, електронний навчальний курс, вікі-технологія, вікі-курс, змішаний курс, навчальний проект, вікі-проект.

The article is devoted to the description of a blended learning model implemented by means of the open educational site Wiki-KSPU, in particular the model is realized by the electronic educational wiki-courses.
One of the means of educational process modernization is using new teaching methods and information communication technologies, as well as the traditional methods. All over the world educationalists experiment and create methodology which involves distant means of learning, mobile technologies, video, games, augmented reality into school and university educational process called «blended learning». In the process of implementing such teaching models blended courses are created which combine e-learning with university lecturing, distant courses are integrated into active teaching methods. Blended courses become the instrument for modernizing educational process at universities. An effective model of
blended courses was created in the Kirovohrad State Pedagogical University on the open resource platform Wiki-KSPU (http://wiki.kspu.kr.ua). Chapter «Auditorium» on the main page of this resource contains more than 300 educational materials
which can be considered wiki-courses. Wiki-course is an open complex of electronic educational and methodic materials represented by texts, images, files and URL-references, posted on Wiki-site and used in «blended» learning.
The objective of this article is to describe a model of blended learning based on using Wiki-courses in the university educational process, namely using the wiki-course «Information and Communication Technologies in Education» for students
completing Bachelor’s degree program in the sphere of «01 Education». To achieve the objective the following methods were used: analysis of theoretical sources, experience of blended courses practical realization, experience of using ICT in the
educational process of foreign educational institutions; generalization and systematization of cases of using different educational e-courses; pedagogical experiment.
Integration of wiki-courses into the traditional education system enables teachers to build a flexible personalized learning process which expands students’ educational possibilities. New channels of teacher-students interaction are created
not only in the university, but also outside it. The blended course gives a variety to learning, makes it more interesting and diverse, promotes the development of students’ self-control skills (by increasing students’ independent work) and it offers new opportunities for learning material at a convenient time, place and at individual pace. Moreover, using wiki-courses in wouldbe teachers training promotes formation of their skills of using different ICT means in teaching process and prepares them for the future professional activity.


Keywords: blended learning, ICT in education, electronic educational course, wiki technology, wiki-course, blended course, educational project, wiki-project.Повний текст:

PDF

Посилання


Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, Jay Cross, Michael G. Moore The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs San Francisco, 2006, Pfeiffer. 624 p. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787977586.html.

Meyer, K. A. (2016). Student Engagement in Online Learning: What Works and Why. ASHE Higher Education Report. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aehe.20018/full

Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1st European Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece, pp. 1-6.

Болілий В. О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / В. О. Болілий, В. В. Копотій // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 151-158.

Болілий В. О. Інформаційний освітній простір кіровоградського державного педагогічного університету / В. О. Болілий, В. В. Копотій // Наукові записки. – Випуск 10. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. / За заг. ред. М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 107-112.

Бузько В. Л. Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання / В. Л. Бузько // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізикотехнологічних спеціальностей. – 2016 – С. 72-74.

Вікі-курс «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/ Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Вікі-шаблон «Навчальний курс» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Шаблон:Навчальний курс

Копотій В. В. Використання методу навчальних проектів у класах природничо-математичного профілю // Науковий часопис

НПУ імені М. П. Драгоманова Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. – № 3 (10) – 2005. – C. 84-102.

Коротун О. В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти // Інформаційні технології в освіті № 3 (28) – 2016. – C. 117-129.

Сторінка координування курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Сторінка координування курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.]; ред. В. М. Кухаренко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: КП «Міськдрук», 2016. – 284 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.