РОЗВИТОК АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ (1991–2011 РОКИ): ЕКОНОМІКО- СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Наталя Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк

Анотація


У статті на основі економіко-статистичного аналізу визначаються основні закономірності розвитку апаратної частини інформатизації генеральної сукупності педагогічних вишів України в економічних умовах, що були характерними для нашої держави протягом 1991-2011 років. У процесі проведення дослідження були розв’язані такі задачі: проведений економіко-статистичний аналіз часових рядів, що характеризують історію комплектування комп’ютерною технікою педагогічних вищих навчальних закладів України протягом 1991-2011 років; визначені основні закономірностей щодо забезпеченості комп’ютерною технікою інформатизації педагогічних вишів в українських економічних умовах визначеного історичного проміжку. У статті сформульовані висновки щодо динаміки середніх показників забезпеченості педагогічних вишів комп’ютерною технікою на 100 студентів, щодо середніх показників варіації такої забезпеченості різних педагогічних вишів протягом вказаного періоду та показників варіації по окремо взятих ВНЗ, щодо виявлення наявності кореляційного зв’язку між часовими рядами, які характеризують комплектацію педагогічних вишів комп’ютерною технікою.

 

With the use of economic and statistical analysis, the paper determines the basic laws of hardware of information of the general population of pedagogical universities of Ukraine in the economic conditions that were specific to our country during 1991–2011 years. The following tasks were resolved in the course of the study: conducted economic and statistical analysis of time series, describing the history of acquisition of computer equipment in pedagogical universities of Ukraine during 1991–2011 years; defined the basic regularities regarding the provision of computer hardware for educational informatization of Ukrainian universities in economic conditions during a specified historical period. The article sets out the conclusions regarding changes in the average provision of pedagogical universities with computer equipment for 100 students, regarding the average variation of such provision in different educational institutions during the said period and indicators of variations in individual universities, regarding the detection of presence of correlation between time series that characterizes the complete set of pedagogical university with computers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Розділ 7.15. Кількість навчальних дисплейних місць (1991-2011 р.р.). – Інформація МОН України.

Показники діяльності вищих навчальних закладів (III-IV рівень акредитації) / Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями на 100 студентів денної форми навчання (1991-2011 р.р.). – Інформація МОН України.

Ріжняк Р.Я. Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення інформатизації Кіровоградського педуніверситету в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Переяславський літопис: зб. наук. статей [ред. колегія: В.П. Коцур (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 311-319.

Ріжняк Р.Я. Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (аспект комп’ютеризації) / Р.Я. Ріжняк, Ю.М. Пархоменко // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 22. – С. 198-206.

Ріжняк Р.Я. Розвиток апаратного забезпечення інформатизації педагогічних вищих навчальних закладів України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 140. – С. 129- 33.

Постанова Ради Міністрів УРСР від 30.05.1985 р. № 185 «Про заходи із забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів та широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес» – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185-85-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.