Ріжняк Р.Я. Аналіз забезпечення комп’ютерною технікою технічних університетів України протягом 1991–2011 років. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 60. № 4. С. 46–57 (DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v60i4.1748)

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розвиток апаратного забезпечення інформатизації педагогічних вишів України (1991–2011 роки): економіко-статистичний аналіз. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 10. Частина 3. За заг. ред. М.І. Садового. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. 192 с. (С. 22–29)

Ріжняк Р.Я. Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1996–2016 роки). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2016. Вип. 45. Том 2. С. 103–107

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Том 20. № 6(146). 92 с. (С. 5–16)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками. Статистика України. 2017. № 2 (77). 100 с. (С. 6–12)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Визначення показників розподілу характерних ознак у гендерних групах (на прикладі студентів факультету). Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 31. Кропивницький, ЦНТУ. 2017. 300 с. (С. 236–244)

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розвиток комп’ютерного забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991–2011). Наука та наукознавство. 2017. № 3 (97). 150 с. (С. 108–120)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2017. 275 с. (С. 30–43)

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Gender parity in Educational Sphere of Kirovograd Region. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки. Херсон. держ. ун-т. Херсон, Видавничий дім «Гельветика». 2017. Випуск 78. Том 3. 214 с. (С. 193–199)

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Generalization of calculation methods for gender indices in demographic and social statistics. Regional Statistics. Volume 8. No. 2. 2018. P. 170–183. (DOI 10.15196RS080205)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Виборчі кампанії Президента України у контексті статистичного аналізу аномалій. Україна і світ: політичні процеси у глобальному та регіональному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 194 с. (С. 8–14)

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Adaptation of the UN’s gender inequality index to Ukraine’s regions. Regional Statistics. Volume 9. No. 2. 2019. P. 190–212. (DOI: 10.15196/RS090208)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України. Статистика України. 2019. № 3 (86). С. 90–99. Doi: 10/31767/su.3(86)2019.03.10

Pasichnyk N., Rizhniak R., Krasnoshchok I., Botuzova Yu., Akbash K., Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education. Universal Journal of Educational Research. 8(5): 2079-2089, 2020. DOI: 10.13189/ujer.2020.080546

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Аграрне питання в теорії та практиці управлінської діяльності М. Бунге: фінансово-правовий аспект. Український селянин. 2020. № 23. С. 35–42. DOI: 10.31651/2413-8142-2020-23-35-41

Akbash K., Pasichnyk N., Rizhniak R. Analysis of key factors of influence on scientometric indicators of higher educational institutions of Ukraine. International Journal of Educational Development. Volume 81, March 2021. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102330

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Теоретико-прикладні основи гендерних досліджень. Навчальний посібник. Кропивницький, Видавець Лисенко В.Ф., 2019. 349 с. (текст книги), (E-Book),(книга в репозитарії університету)

Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розвиток функціональної лінії у «Вестнике опытной физики и элементарной математики» (1886–1917 рр.): змістовний та контентний аналіз. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 198. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – 308 с. (С. 45–51)

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Аналіз факторів впливу на наукометричні показники вчених педагогічних закладів вищої освіти України. Статистика України. 2021. № 4. С. 34–42. http://doi.10.31767/su.4(95)2021.04.04

Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Відображення особливостей освітнього, наукового й соціального середовища в текстах місій закладів вищої освіти України. Аналітичний звіт / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень. Кропивницький, 2021. – 124 с. (протокол № 8 від 28.12.2021 р.)