Практична підготовка студентів є обов’язковим складником освітнього процесу, що забезпечується наскрізними і робочими програмами практик, регламентується Положенням про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка  та здійснюється на оснащених відповідним чином базах практик.

Програми практик:

  • Наскрізна програма практик спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  • Наскрізна програма практик спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Педагогічна практика студентів – є одним із найважливіших етапів підготовки майбутнього вчителя, адже саме під час її проходження студенти отримують необхідні уміння і навички в практичній площині умов майбутньої професійної діяльності.

Бази практик – мережа закладів загальної середньої освіти 2019-2020 рр.

Метою педагогічної практики є формування в студентів професійно-педагогічної компетентності – узагальненого особистісного утворення фахівця, що включає високий рівень його теоретико-методологічної, психолого-педагогічної, методичної і практичної підготовки і є критерієм становлення педагога-професіонала, шляхом опанування практичними знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання, та здатністю до здійснення ефективної професійної діяльності.

Уже з перших самостійних кроків на учительській стезі студенти можуть оцінити школу як педагогічний заклад, у якому в майбутньому будуть працювати.

Під час проходження педагогічної практики в них є нагода ознайомитись з колом реальних проблем професійної праці вчителя-предметника та класного керівника, зі змістом і обсягом його роботи.

Окрім того їм доводиться свідомо і комплексно застосувати весь арсенал отриманих теоретичних знань, не лише за своєю спеціальністю, а й знання психолого-педагогічного циклу та суспільних дисциплін.

Навчальна (пропедевтична) практика – ...

Навчальна (технологічна) практика – ...

Виробнича практика – ...