Sadovijзавідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2002 р.)

Наукові інтереси: технологія професійної освіти.

Має більше 680 науково-методичних публікацій.

anisimovдоктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р.)

Наукові інтереси: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Має 240 друкованих праць, в тому числі 65 навчальних посібників, із яких  24 під грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, 60 винаходів, 2 сертифіката і 1 міжнародний патент.

https://sites.google.com/view/anisimovmukola

 ryabec 1кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 165 наукових та методичних друкованих праць.

 chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси:  Профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологій виробництва.

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники, 1 колективна монографія (зарубіжне видання), 1 авторське свідоцтво на винахід тощо.

 kononenkoкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів» (Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: розробка та створення навчального обладнання.

Автор понад 80 науково-методичних публікацій.

tkachuk

кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету

 

 Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Технічна механіка» «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі» й «Цивільний захист» у педагогічних закладах вищої освіти; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких близько 25 навчальних посібників.

charenko

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі» (2000 р.)

Наукові інтереси: теорія навчання технологіям.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників для студентів і вчителів, 9 із них видані під грифом МОН України. Написав сайт для дистанційної освіти студентів:

https://sites.google.com/site/aaleksandr76.

pulyak

кандидат педагогічних наук, доцентка

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; професійна підготовка майбутніх учителів технологій та інженер-педагогів професійної освіти.

guryanova

Кандидат педагогічних наук, доцентка

 

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка педагогів професійного навчання за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості, майбутніх учителів трудового навчання та технологій; історія, теорія й практика професійної освіти, трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.).

Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць: публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, Copernicus, переліку фахових видань України; глави у колективних закордонних монографіях; навчально-методичні та навчальні посібники. Співрозробниця Технологічної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.).

chistyakova

кандидат педагогічних наук, доцентка

 

 Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій; майбутніх інженерів-педагогів професійної освіти швейної галузі. 

charenkoI

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності» (2010 р.).

Наукові інтереси: впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи.

Автор більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України.

manoylenko

кандидат педагогічних наук, доцентка, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності» (2010 р.)

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, історія техніки й технологій.

Авторка понад 50  наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричної  бази даних Copernicus,  переліку фахових видань України. Автор 3 навчально-методичних посібників.  Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування:  вища школа соціально - економічної освіти в місті Пшеворськ, Польща, 2019 р.

bogomaz

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010 р.)

Наукові інтереси: теорія і методика технологічної та професійної освіти,  реалізація інтеграційних процесів під час підготовки майбутніх фахівців.  

Автор понад 40 наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричних баз даних Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Автор 5 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (у співавторстві). Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

mironenko

кандидат педагогічних наук, доцентка,старший викладач

 

 Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій. 

Автор понад 49 наукових та навчально-методичних праць.

kucenko

старший викладач

 

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості).

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

scirbul

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовки майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному закладі. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Соменко Дмитро Вікторович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.)

Наукові інтереси: проблеми розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології); технології 3D друку; освітня робототехніка.

hrinenkoЗавідувачка швейною майстернею, викладач

 

 Наукові інтереси: формування творчої активності в майбутніх фахівців з професійної та технологічної освіти (швейна справа).

Авторка понад 12 наукових, навчально-методичних праць. Переліку фахових видань України.

 

marcenko

Завідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-1993 рр. – вчитель фізики Новоукраїнської ЗОШ № 8.

1993-1994 рр. – вчитель фізики Кіровоградської школи-гімназії № 9.

Публікації: 1 друкована праця.

 

kurlovНавчальний майстер столярно-виробничої майстерні

bobrovЗавідувач столярно-виробничою майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

donecЗавідувач навчально-столярною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

nazarenkoЗавідувач слюсарно-механічною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Коло наукових інтересів: Формування методологічних і практичних знань студентів напрямку «Технологічна освіта» на прикладі вивчення курсу «Матеріалознавство».

Публікації: 3 друковані праці.

 

ostapcukСтарший лаборант кабінету кулінарії; прикладної творчості; безпеки життєдіяльності та охорони праці;  методики трудового навчання.

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Наукові інтереси: наукове обґрунтування навчальних планів та програм технічних дисциплін у трудовому навчанні.

КривошияЗавідувач лабораторіями матеріалознавства, правила дорожнього руху, будови автомобіля

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2009 р.). Спеціальність: «Математика. Фізика».

Магістратура: Спеціальність: «Математика» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей, фрактальний аналіз, дослідження сингулярних ймовірнісних мір.

cherbulaЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта».

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання

Публікації: 2 друковані праці

 

мошуренкоСтарший лаборант лабораторії робочих машин та будови автомобіля

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.).  Спеціальність: «Технологічна освіта»

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Аспірантура: Спеціальність: «Середня освіта. Фізика» Аспірант 4 року навчання.

Коло наукових інтересів: Методика навчання студентів в педагогічних ВНЗ. Інтеграція фізики в технологічні дисципліни.

Публікації: 7 друкованих праць. 

МітяйСтарший лаборант лабораторії технічних засобів навчання

 

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет (2020).
Спеціальність «Трудове навчання та технології»

 Фото КрамаренкоСтарший лаборант, секретар кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2018 р.). Спеціальність «Трудове навчання та технології»

Магістратура: Спеціальність «Трудове навчання та технології» (2019 р.)

Публікації: 13 друкованих праць.