Освітня програма «Середня освіта (математика). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників»  2021 р.

Обговорення ОПП

  • Навчальний план-2021

Гарант освітньої програми:

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 014

Найменування спеціальності: Середня освіта (математика)

Шифр предметної спеціальності: 014

Предметна спеціальність: Середня освіта (математика)

Обсяг освітньої програми: 5 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 150 годин

Передумови: Наявність вищої освіти за фахом

Мова(и) викладання: українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2017-2021 рр.:

Рецензія 1; Рецензія 2; Рецензія 3;
Відгук 1Відгук 2Відгук 3Відгук 4Відгук 5 (тут всюди посилання на відповідні документи)