1. Професорсько-викладацький склад кафедри.

2. Навчально-методична діяльність кафедри.

3. Науково-дослідна діяльність кафедри.

 

Кафедра математики була створена на фізико-математичному факультеті 1930 року. Історію створення та становлення кафедри математики можна подивитися тут. Кафедру перейменовано в кафедру математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання в 2021 році

1. Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедрою математики керує доктор педагогічних наук, професор Василь Андрійович Кушнір.

На даний час у складі кафедри працюють:

2. Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра математики є випусковою кафедрою для спеціальності «014 Середня освіта (Математика)» за освітніми рівнями бакалавр та магістр.

фото 2

Перелік та анотації дисциплін, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри математики можна подивитися у розділі «Анотації курсів».

Викладання дисциплін часто проводиться з використанням різноманітних програмних засобів, зокрема, офісний програм та сучасних пакетів комп’ютерної алгебри, зокрема – Maple, Mathematica, Derive, Mathcad. Колектив кафедри математики активно працює над підготовкою, розробкою і впровадженням ряду навчально-методичних матеріалів у електронному вигляді, які в подальшому використовуються у самостійній роботі студентів та на заняттях в мультимедійних аудиторіях.

фото 3

З метою забезпечення навчального процесу навчальною літературою науково-педагогічними працівниками кафедри математики розроблені та надруковані науково-методичні посібники з різних дисциплін, які можна знайти в Інституційному репозитарії бібліотеки університету.

3. Науково-дослідна робота кафедри

На кафедрі математики наукова робота ведеться за такими напрямками:

 • «Проблеми підвищення ефективності навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі, вивчення історичних закономірностей розвитку науки й техніки» (професори Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я., доценти Войналович Н.М., Нічишина В.В., Яременко Ю.В., Ботузова Ю.В.);
 • «Актуальні проблеми вищої математики та її застосувань» (професори Волков Ю.І., Кушнір В.А., доценти Яременко Ю.В., Ключник І.Г., викладач Гаєвський М.В.).

З 1993 року при кафедрі математики працює науковий семінар «Математика – її застосування та викладання» (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.I. Волков).

У 2007–2009 рр. на кафедрі математики виконувалася державна науково-дослідна тема «Елементи конкретної математики у професійній підготовці вчителя» (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю.І. Волков). Мета дослідження полягала у обґрунтуванні доцільності включення елементів конкретної математики до змісту підготовки майбутніх вчителів та розробці методів навчання елементів конкретної математики в педагогічних вишах. Задачі дослідження були такими: проаналізувати історичні аспекти посилення ролі конкретної математики у математичній освіті; обґрунтувати доцільність включення різницевого числення, систем числення, функціональних рівнянь, олімпіадних задач з математики у систему математичної підготовки вчителя; виявити можливості й резерви розділів конкретної математики для здійснення професійно-педагогічної направленості навчання студентів предмету свого майбутнього викладання; розробити систему методичного забезпечення процесу формування знань студентів з указаних розділів; створити дидактичний матеріал, у тому числі й посібники з різних розділів конкретної математики; розкрити світоглядний потенціал і, зокрема, прикладний потенціал конкретної математики; створити програму спецкурсу з конкретної математики. Результати дослідження впроваджені в навчальний процес на фізико-математичному факультеті нашого університету.

фото 4

У 2008–2009 рр. у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області кафедрою математики разом з кафедрою прикладної математики, статистики та економіки виконувалася науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (керівники: проф. Авраменко О.В., проф. Ріжняк Р.Я.). Метою проекту було забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області з використанням інноваційних технологій. Основні завдання, заходи та результативні показники науково-дослідної роботи полягали у створенні на базі фізико-математичного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка «Центру математичної підготовки», розробці веб-сайту для розміщення програмного та методичного забезпечення щодо розв’язування задач підвищеної складності та забезпечення зв’язку з обдарованими дітьми області, створенні системи математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області.

У 2009–2010 рр. на кафедрі математики виконувалася державна науково-дослідна тема «Інноваційні методи навчання математики» (керівник – доктор педагогічних наук, професор В.А. Кушнір). Мета дослідження полягала у розробці інноваційних методів навчання математики учнів та студентів та їхнє впровадження в навчально-виховний процес шкіл, коледжів, ліцеїв, педагогічних навчальних закладів. Отримані були такі наукові результати: виділені й дослідженні основні інноваційні аспекти змісту курсу «Методика навчання математики», створені евристичні алгоритми розв’язування текстових математичних задач на основі нового поняття «Матриця інформації», розкрита інноваційна сутність математичного моделювання у розв’язуванні навчальних математичних задач (текстових, дослідженні функцій, розв’язуванні рівнянь і нерівностей), дослідженні окремі аспекти інноваційності комп’ютерного моделювання у розв’язуванні задач. Результати дослідження впроваджені в курси навчальних дисциплін ЦДПУ ім. В. Винниченка: «Вибрані питання математики» (4 курс), «Конкретна математика» (4 курс), «Методика навчання математики у вищій школі» (Магістратура), «Методика навчання математики» (3-4 курси), «Вища математика» (1 курс), ліцей при КДПУ ім. В. Винниченка.

Кафедра математики підтримує тісні зв'язки з такими університетами та інститутами:

 • Краківська політехніка (Польща);
 • Інститут математики НАН України,
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 • Державна льотна академія України Національного авіаційного університету;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Кафедра математики є одним з організаторів відкритої студентської конференції «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців». Також студенти-математики беруть участь у всеукраїнських математичних студентських олімпіадах і конкурсах творчих робіт та мають змогу друкувати результати своїх досліджень у науковому збірнику «Наукові записки молодих учених».

При кафедрі математики працюють студентські гуртки та проблемні групи:

 • Інтегративний підхід до вивчення математики у вищому педагогічному навчальному закладі (керівник – доцент Нічишина В.В.);
 • Розробка та організація дистанційних курсів для підтримки викладання математичних дисциплін (керівник – доцент Ботузова Ю.В.);
 • Інноваційні підходи до викладання математики в школі (керівник – доцент Войналович Н.М.);
 • Сучасні проблеми аналізу: наукові та методичні аспекти (керівник – старший викладач Гаєвський М.В.);
 • Інформаційні технології на уроках математики в старшій школі (керівник – доцент Ключник І.Г.);
 • Бінарне навчання математики і інформатики (керівник – професор Кушнір В.А.);
 • Кільця та модулі (керівник – доцент Яременко Ю.В.).

Отже, якщо Ви відчуваєте потребу в математичних знаннях, креативно мислите, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями і відчуваєте у собі потенціал та хист до вчительства – викладачі кафедри математики фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекають на Вас, щоб зробити роки нашого співробітництва незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.