kushnirзавідувач кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики

Тема докторської дисертації: «Системний аналіз педагогічного процесу вищої школи» (Інститут Професійної освіти АПН України (2003 рік).

Наукові інтереси: моделювання складних систем, методологічні проблеми педагогіки, інноваційні методи навчання математики, використання ІКТ при навчанні математики.

Має біля 300 наукових праць з них (дві монографії,11 посібників), більшість статей з видань, затверджених ВАК України.

volkov

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики,

Заслужений працівник освіти України

Тема докторської дисертації: «Додатні лінійні оператори, які породжені мірами»,спеціальність 01.01.01 Математичний аналіз. ( Київ, інститут математики АН УРСР, 1991 р.)

Наукові інтереси: теорія наближення функцій, теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика.

Всього більше 125 публікацій.

riznyakдекан фізико-математичного факультету, доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 2015 рік).

Наукові інтереси: технології навчання математики, історія науки і техніки.

Має біля 200 наукових та науково-методичних публікацій.

yaremenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Бірядні кільця і модулі над ними», спеціальність 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1988 р.).

Наукові інтереси: теорія кілець, методика навчання математики.

Має близько120 наукових та навчально-методичних публікацій.

voinolovschкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя» (спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.Д. Драгоманова, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів математики; теорія ймовірностей, дискретна математика.

Автор понад 75 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

nichishinaкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний  підхід  до  вивчення математичних  дисциплін  у  процесі  підготовки майбутніх  вчителів  математики» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград, 2008 р.)

Наукові інтереси: проблеми неперервної педагогічної освіти, інтеграція в освіті, методика навчання математики.

Автор 34 науково-методичних публікацій, серед яких 7 – навчально-методичні посібники.

klyuchnuk1кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема дисертації: “Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 2010 р.)

Наукові інтереси: асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь.

Має біля 70 наукових публікацій 9 з яких входять до бази даних SCOPUS. Щорічно бере участь у міжнародних наукових конференціях та  має 4 навчально - методичних посібника.

Відзнаки: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

butuzovaкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький, 2014 р.)

Наукові інтереси: методика навчання математики, дистанційне навчання, використання нових інформаційних технологій під час викладання математичних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти

Має більше 70 науково-методичних публікацій

gayevskiiкандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Задачі наближення аналітичних та ψ -диференційовних функцій»

Наукові інтереси: теорія функцій дійсної та комплексної змінної, функціональний аналіз, теорія наближення функцій, лінійні методи підсумовування рядів Фур’є та Тейлора.

Має понад 25 науково-методичних публікацій.

Доніченко Юстарший лаборант кафедри математики

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка (2020). Спеціальність «Математика»

Магістратура: Спеціальність «Математика» (з 2020 р.)