Освітньо- професійні програми

Оновлена ОПП  2018 року (посилання на текст ОП)

Оновлена ОПП  2019 року (посилання на текст ОП)

Оновлена ОПП  20120 року (посилання на текст ОП)

Оновлена ОПП  2021 року (посилання на текст ОП)

Проєкт ОПП  2022 року (посилання на текст ОП)

  • Навчальний план-2018 (НП СТ 2018) (посилання)
  • Навчальний план-2019 (НП СТ 2019) (посилання)
  • Навчальний план-2020 (НП СТ 2020) (посилання)
  • Навчальний план-2021 (НП СТ 2021) (посилання)
  • Гарант освітньої програми: Халецька Зоя Петрівна (посилання)

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 11

Галузь знань: Математика та статистика

Код спеціальності: 112

Найменування спеціальності: Статистика

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр статистики

Обсяг освітньої програми:  140  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  3 роки  10 місяців

Наявність акредитації:  Акредитована МОН України Сертифікат про акредитацію (Серія УД № 12009511) спеціальності 112 Статистика від 18 липня 2019 р. Рішення акредитаційної комісії від 04 липня  2019 р. протокол № 137. Термін  дії сертифіката до 1 липня 2029 р.

Цикл/рівень:  HPK України – 7  рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 7 рівень

Передумови:  Повна загальна середня освіта

Мова(и) викладання:  українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми  (посилання на робочі програми та силибуси)

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми (посилання на лабораторії кафедри)

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму (посилання на правила вступу)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензії

Відгуки (тут всюди посилання на відповідні документи)